PROJEKTI

 

   

   

 

AKTUALITĀTES, PUBLIKĀCIJAS

 

PROJEKTS “DaugavAbasMalas”

 

PROJEKTS: Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra pirmsskolas izglītības iestāde, Erasmus+ projekts “Zinātnieki darbībā” (projekta Nr. 2017-1-LV01-KA101-035350)

 

Izveidota atpūtas vieta pie Mazās Juglas

2018. gada  oktobrī  ir ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"  rīcības “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” ietvaros ir īstenots projekts “ nr. 2017/AL25/2/A019.22.01/4   “Atpūtas vietas izveide pie Mazās Juglas”.

Izveidotā atpūtas vieta atrodas Poldera ielā 10, Līčos. Atpūtas vieta paredzēta gan vietējai sabiedrībai, gan tūristiem  un pieejama kājāmgājējiem, velobraucējiem , laivu braucējiem, kā arī var tikt izmantota kā laivu brauciena  sākuma vai finiša vieta. Atpūtas vietā ir pieejamas divas nojumes, galds ar soliem, ugunskura vieta , velo statīvs, bruģēts laukums dažādām aktivitātēm, tualete.  Projekta īstenošana nodrošinās iespēju atpūtai pie dabas, veicinās veselīgu dzīvesveidu – braukšanu ar velosipēdiem, kājāmiešanu, Mazās Juglas izmantošanu atpūtai. .

Projekta īstenotāja Linda Čakše
(31.10.2018.)

Senioru deju kolektīvam ''Ulenbroks'' jauni skatuves tērpi

2018. gada maijā biedrība "Ulenbroks SDK" ir realizējusi ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumam “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” līdzfinansēto projektu „Biedrības „Ulenbroks SDK” materiālās bāzes izveidošana” Nr. 17-04-AL25-A019.2202-000003 un iegādājusies tautas tērpus.

Neskatoties uz savu neilgo pastāvēšanas laiku, Senioru deju kolektīvs "Ulenbroks" līdz šim aktīvi piedalījies Stopiņa novada rīkotajos pasākumos, kā arī daudzos valsts organizētajos deju festivālos, dažādos koncertos un pasākumos uzstājies dažādos Latvijas novados. Ar kolektīva saukli  „Pa smuko!” pērnā gada nogalē izdejota kolektīva 5 gadu jubileja. SDK "Ulenbroks" gūst pozitīvas emocijas un prieku dejojot un kopā esot dažādos pasākumos.

Šobrīd aktīvi noris gatavošanās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI deju svētku lieluzvedumam “Māras zeme”. Kolektīvs ir izcīnījis iespēju piedalīties arī Deju koncertā Arēnā Rīga “Vēl simts gadu dejai”. 

Jau tuvākajā laikā jaunajos tērpos deju kolektīvs varēs godam pārstāvēt savu novadu Latvijas simtgades pasākumos un Stopiņu novada rīkotajos pasākumos “Līgo parkam 30”, sekmējot dejas mākslas popularizēšanu un attīstību Stopiņu novadā, ieinteresējot novada iedzīvotājus par šīs mākslas jomu un latviešu dejas vēsturi. 

Projekta ieviešana sekmēs pensijas un pirmspensijas vecuma cilvēku socializēšanos un integrāciju novada kultūras un sabiedriskajā dzīvē, kā arī nodrošinās regulāras fiziskas aktivitātes senioriem, ilgtermiņā uzlabojot dzīves kvalitāti un saglabājot veselību “Par prieku tev, par prieku sev!”.

Vija Peļņa
SDK “Ulenbroks”

(13.06.2018.)

 

Stopiņu novada delegācija viesojās Slovākijas pilsētā Levice

Šī gada maijā Stopiņu novada delegācija devās uz Slovākijas pilsētu Levice, lai piedalītos projektā “Kopā mēs esam Eiropas Savienība”. Brauciens notika Eiropas Savienības “Sadraudzības pilsētas” programmas ietvaros, ko ar ceļa naudu līdzfinansēja Stopiņu pašvaldība.

Deviņu cilvēku grupā bija projektu vadītāja Ilze Kļaviņa, novada politiski represēto biedrības vadītāja Māra Zebauere, novada pensionāru biedrības vadītāja Marga Tropa, Jauniešu padomes pārstāvji Katrīne Kokle, Aleksandrs Kapanskis, Kristians Mikus Sprikuts un novada dienas centru darbinieki Anda Višķere, Iveta Plūmīte, Māris Luste.

Stopiņu novads bija viens no septiņām pašvaldībām, kas satikās Levicē. Trīs dienu pasākumā piedalījās delegācijas no Polijas pilsētiņas Ļubovice, Ungārijas pilsētas Erd, Lietuvas pilsētas Kretinga, Čehiju pārstāvēja grupas no Boskovices un Namest na Hane pilsētām. 

Projektā iesaistītie kopumā gandrīz 300 cilvēki darbojās tematiskās grupās. Galvenās tēmas bija veltītas iedzīvotāju savstarpējai iepazīšanai. Pasākumi bija organizēti tā, lai radītu iespēju iepazīt citu valstu pieredzi un salīdzināt to, kas katrā pašvaldībā ir nozīmīgs un kas veiksmīgi noorganizēts.

Pirmās dienas atklāšanas uzrunas un koncertu papildināja prezentācijas par dalībvalstu pašvaldībām.

Nākošajās dienās tika risinātas tēmas par aktīvo senioru pasākumiem, par pašvaldību atbalstu biedrībām, par jauniešu iekļaušanos ikdienas darbos un attīstības projektos. Seminārā, kas bija veltīts jauniem aktīviem cilvēkiem no partnervalstīm, jaunieši uzzināja par citu valstu organizācijām un sadarbību ar pašvaldību lēmumu pieņēmējiem. Programmā bija iekļauts pasākums, kurā īpaša uzmanība bija veltīta Levices pilsētas Gada Goda pilsoņiem, novērtējot viņu nozīmīgo ieguldījumu, sniedzot balvas un muzikālus apsveikumus. 

Partnervalstu seniori tikās ar vietējiem iedzīvotājiem Senioru dienas centrā saviesīgā pasākumā. Skanēja stāsti, dziesmas, smiekli un čalas. Marga Tropa novērtē: “Patīkami pārsteidza, ka viņi ļoti domā par emocionāli atvērtu gaisotni, kur visiem justies labi.” Māra Zebauere: “Spilgtu iespaidu radīja pirmās dienas sagaidīšanas moments, kad tūlīt pie autobusa mūs sagaidīja pilsētas mērs, kurš sirsnīgi sasveicinājās un pateicās par ierašanos.”

Latvijas delegācija iepazinās ar Levices pilsētas ievērojamākajām vietām, vēsturi un apkārtni. Anda Višķere: “Redzams, ka slovāki lepojas ar savu 860 gadus seno pilsētu, savām atomelektrostacijām, savu kultūru.” Projekta dalībniekus priecēja trijās dienās notiekošie pilsētas svētki, kas kuplināja kopīgo programmu. Katrīne Kokle: “Veiksmīgi, ka vietējie svētki un projektu pasākumi bija sasaistīti.” 

Neraugoties uz lielo cilvēku skaitu un tulkojumu trijās valodās, programma noritēja bez sarežģījumiem. Anda Višķere: “Visu daudzveidīgo pasākumu organizācija bija augstā līmenī.” Māris Luste atzīst, ka projekta komandā valdīja pozitīva atmosfēra. 

Daudz kas no trijās dienās redzētā un dzirdētā bija salīdzināms, tas tuvināja dažādu tautību cilvēkus citu citam un stiprināja priekšstatu par draudzīgu un humānu vērtību nozīmi.

 

Stopini County delegation visits Levice, Slovakia

In May this year, the Stopini County delegation went to the Slovakian town Levice to participate in the project "Together we are the European Union". The trip took place as a project of the Program "Town Twinning" of the European Comission’s, which was co-financed by the Stopini municipality.
The nine-person group consisted of project manager Ilze Kļaviņa, Mara Zebauere, head of the politically repressed association, Marga Tropa, head of the county pensioners' association, representatives of the Youth Council Katrīne Kokle, Aleksandrs Kapankis, Kristians Mikus Sprikuts and representatives of Day centres Anda Višķere, Iveta Plūmīte, Māris Luste.

Stopinu County was one of the seven municipalities that met in Levice. The three days event was attended by delegations from Polish town Lubovice, Erd in Hungary, Kretinga in Lithuania, Boskovice and Namest na Hane from the Czech Republic.

The main goal of the project was to be acquainted with other participants. The events were organized in order to provide an opportunity to get to know the experience of other participants and compare what is achieved and well organized in each municipality.

The first day's opening speeches and concerts were supplemented by presentations on the all municipalities of participants. In the following days, issues related to seniors activities, to the municipal support for oldest inhabitants, to the inclusion of young people in development projects. The seminar, devoted to young active people from partner countries, learned about other countries' organizations and their cooperation with local government decision-makers. The program included a special event dedicated to the honourable citizens of Levice, assessing their significant contribution to the town.

The elderly of the partner countries together with the local people at the senior’s Day Centre in a festive event. There were stories, songs, laughter and chants. Marga Tropa appreciates: "It is pleasant surprise that they very much think of an emotionally open atmosphere where everyone feels good." Māra Zebauere: "At the first day it was gratifying that we were met by the Mayor of the Levice town who was warmly welcomed and thanked us for coming."

The Latvian delegation acquainted with most beautiful places of Levice town, history and surroundings. Anda Viškere: "It's obvious that the Slovaks are proud of their 860-year-old town, their nuclear facilities, and their culture." The project participants enjoyed the three-day city festivals that have complement the joint program. Katrine Kokle: "Successfully, local holidays and project events were tied up."

Despite the large number of people and the translation into three languages, the program was successful realised. Anda Višķere: "The level of the organizational process of all the various events was high. We were impressed by the precise and accountable organization and order." Māris Luste admits that the delegation team was worked in a positive atmosphere.

The information that was seen and heard during the three days was comparable, bringing people closer together and strengthening the concept of the significance of friendship and humane values.

We are grateful to Levice for inviting and warm-hearted reception.

 

Ilze Kļaviņa
Projektu vadītāja / Project Manager

(24.05.2018.)

 

Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītām aktivitātēm, arī tūrismam

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2018. gada 18. jūnija līdz 18. jūlijam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā".

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums pieejams vairākām aktivitātēm:

"Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība" un "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana" 11,99 miljonu eiro apmērā;

"Tūrisma aktivitāšu veicināšana" 10 miljonu eiro apmērā. 

Finansējums ir sadalīts pēc reģionalizācijas principa. 

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei – viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapas, plašāka informācija par pieejamo finansējumu katram reģionam, kā arī nosacījumi atbalsta saņemšanai, ir pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" → Projekti un investīcijas.

Projektu pieņemšanas kārta izsludināta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" ietvaros.

(18.05.2018.)

 

 

ARHĪVS

Aktualitātes, publikācijas 2017. gads

Aktualitātes, publikācijas 2016. gads

Aktualitātes, publikācijas 2009.-2015. gads

 

 

 

 

 

Atpakaļ