Navigācija

Privātuma politika

 

Stopiņu novada domes PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī Privātuma politika, turpmāk tekstā – “Politika”, sniedz informāciju par to, kā Dome vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā fizisko personu datus, tādējādi nodrošinot, ka fizisko personu dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Personām pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz jebkuru fizisku personu datiem, kas atrodas Domes rīcībā.  
 
1.Definīcijas
Apstrāde - ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana. 
Pārzinis  - Stopiņu Novada Dome, reģ. Nr. LV90000067986, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130,  tel. 67910518, novada.dome@stopini.lv (turpmāk tekstā “Dome”), mājaslapas www.stopini.lv. Katra Stopiņu Novada Domes struktūrvienība vai iestāde ir atbildīga par to datu apstrādi, kas atrodas viņas rīcībā. 
Datu subjekts - jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus uzņēmuma sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem;
Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.
 
2. Vispārīgie noteikumi 
2.1. Dome piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
2.2. Dome personas datu apstrādei var izmantot apstiprinātus personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Dome veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji personas datu apstrādi veic saskaņā ar Domes norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.
2.3. Dome neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Domes, piemēram, Persona vainas un/ vai nolaidības dēļ.
2.4. Persona personas datu apdraudēšanas gadījumā Dome paziņos par to datu subjektam.
 
3. Piemērojamie tiesību akti:
Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
Fizisko personu datu apstrādes likums.
Par pašvaldībām 
Informācijas atklātības likums 
Elektronisko dokumentu likums un daudzi citi tiesību akti.
 
4. Dome apstrādā sekojošas datu kategorijas:
Personas datu kategorijas, ko apstrādā Dome, ir atkarīgas no konkrētās fiziskās personas vajadzībām, saņemamajiem pakalpojumiem u.c.  Dome ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas:
4.1. Identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums;
4.2. Kontaktu dati – dzīves vietas dati, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
4.3. Finanšu dati – informācijas par bankas kontiem, apgrozījumu tajos, finanšu situāciju u.c.;
4.4. Personu apliecinošo dokumentu dati -dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.;
4.5. Komunikācijas dati – zvana ieraksts uz klientu apkalpošanas centru, e-pasts, vēstule, iesniegums, vai cita informācija, kas saistīta ar persona komunikāciju ar Domi;
4.6. Dati, kurus persona pati paziņo Domei;
4.7. Personas atrašanās vietas dati - personas IP adreses informācija;
4.8. sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) - dati par Domes mājaslapas www.stopini.lv apmeklēšanu;
4.9. videonovērošanas ieraksti un attēli;
4.10. likumā noteiktajos gadījumos - Datus par personas veselību, finansiālo stāvokli, seksuālo dzīvi,  reliģisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, etnisko izcelsmi, politisko pārliecību;
4.11. citi dati. 
 
5. Personas datu apstrādes nolūki 
Dome apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un ērtu apkalpošanu, savu ar likumu uzlikt pienākumu veikšanai, tai skaitā, bet ne tikai:
5.1. izglītības iestāžu reģistra organizēšana:
5.1.1. reģistrēt bērnu izglītības iestādē,
5.1.2. atskaitīt bērnu no Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādes reģistra rindas, 
5.1.3. mainīt izglītības iestādi,
5.1.4. piešķirt pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai privātajai izglītības iestādei,
5.1.5. izskatīt pieteikumu par pašvaldības izglītības iestādes apmeklēšanas uzsākšanu,
5.1.6. izskatīt iesniegumu par privāto izglītības iestādi / bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju.
5.1.7. iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu izskatīšana un lēmumu pieņemšana.
5.2. nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk -NĪN) administrēšana:
5.2.1. NĪN maksāšanas paziņojuma par nekustamo īpašumu Stopiņu novada administratīvajā teritorijā nosūtīšanai,
5.2.2. piešķirt NĪN atvieglojumu,
5.2.3. atmaksāt pārmaksāto NĪN par nekustamo īpašumu,
5.2.4. novirzīt pārmaksāto NĪN,
5.2.5. sadalīt NĪN parāda atmaksu pa daļām.
5.3. dažādu atļauju izsniegšana:
5.3.1. koku zāģēšanai vai vainagu veidošanai,
5.3.2. izkārtnes izvietošanai,
5.3.3. reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai,
5.3.4. ielu tirdzniecībai,
5.3.5. ielu tirdzniecības organizēšanai,
5.3.6. publiska pasākuma rīkošanai Stopiņu novadā,
5.3.7. pārvietoties un/vai kravu pārvadājumiem pa Stopiņu novada pašvaldības ceļiem ar grants segumu,
5.4. darījumi ar nekustamo īpašumu (turpmāk -NĪ):
5.4.1. izvērtēt lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā,
5.4.2. iznomāt zemesgabalu,
5.4.3. izsniegt izziņu par NĪ atļauto izmantošanu saskaņā ar Stopiņu novada Teritorijas plānojumu,
5.4.4. atdalīt NĪ un piešķirt tam adresi,
5.4.5. precizēt NĪ lietošanas mērķi,
5.4.6. izsniegt atteikumu no pirmpirkuma tiesībām,
5.4.7. veikt atmežošanas kompensācijas aprēķinu,
5.4.8. izsniegt izziņu par adresi NĪ,
5.4.9. apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu,
5.4.10. izsniegt atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai,
5.5. pašvaldības atbalsta saņemšanai:
5.5.1. piešķirt/atjaunot daudzbērnu ģimeņu statusu un piemērot atlaides,
5.5.2. sniegt sociālos pakalpojumus, sociālo vai materiālo palīdzību.
5.5.3. izsniegt izziņu par iztikas minimuma apmēru Stopiņu novadā.
5.6. deklarētās dzīvesvietas datu apstrāde:
5.6.1. anulēt, reģistrēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu,
5.6.2. saņemt izziņu par deklarēto dzīvesvietu.
5.7. dažādi:
5.7.1. izskatīt iesniegumu,
5.7.2. sniegt juridisko konsultāciju,
5.7.3. izskatīt pieteikuma anketu sporta pasākuma līdzfinansējumam,
5.7.4. datu apstrāde saistošajois noteikumos paredzētajos gadījumos,
5.8. būvniecības iesniegumu izskatīšanai:
5.8.1. izsniegt būvatļauju (būvniecības ieceres iesniegums energoapgādes būvēm),
5.8.2. izsniegt būvatļauju (būvniecības ieceres iesniegums ēkām),
5.8.3. izsniegt būvatļauju (būvniecības ieceres iesniegums meliorācijas būvēm,
5.8.4. izsniegt būvatļauju (būvniecības ieceres iesniegums inženierbūvei),
5.8.5. apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai,
5.8.6. apliecinājuma karte inženierbūvei vai inženiertīklam,
5.8.7. būvdarbu vadītāja / būvuzrauga saistību raksts,
5.8.8. paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai,
5.8.9. paskaidrojuma raksts meliorācijas būves konservācijai,
5.8.10. paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai,
5.8.11. paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai,
5.8.12. apliecinājums par ēkas nojaukšanu,
5.8.13. paskaidrojuma raksts 1. grupas būvei,
5.8.14. paskaidrojuma raksts inženierbūvei,
5.8.15. paskaidrojuma raksts (ēkām),
5.8.16. paskaidrojuma raksts energoapgādes būvei,
5.8.17. ēkas fasādes apliecinājuma karte,
5.8.18. paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves,
5.8.19. saņemt izziņu par būves neesamību dabā,
5.8.20. apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu,
5.8.21. apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai.
5.9. teritorijas plānošanas jautājumu izskatīšanai:
5.9.1. iesniegums detālplānojuma redakcijas izskatīšanai,
5.9.2. iesniegums izstrādātā detālplānojuma redakcijas izskatīšanai,
5.9.3. saņemt atļauju detālplānojuma izstrādei,
5.9.4. lokālplānojuma redakcijas apstiprināšana,
5.10. darbinieku atlasei:
5.11. darba tiesisko attiecību nodibināšanai un uzturēšanai,
5.12. informācijas atklātības nodrošināšanai un sabiedrības informēšanai,
5.13. ID karšu un pieejas karšu administrēšanai,
5.14. bāriņtiesas pakalpojumu nodrošināšana:
5.14.1 aizbildnības nodibināšana,
5.14.2. aizgādnības jautājumu izskatīšana,
5.14.3. jautājumu par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās izskatīšana,
5.14.4. adopcijas jautājumu izskatīšana,
5.14.5. jautājumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu izskatīšana, audžuģimenes uzraudzības realizācija,
5.14.6. tiesas pieprasījumu sniegt informāciju/atzinumu civillietā izpildei nepieciešamo apstākļu noskaidrošanas un lēmuma pieņemšanas nodrošināšanai,
5.14.7. iesnieguma par bērnam piekritušā mantojuma pieņemšanu/atraidīšanu, īpašuma iegūšanu bērnam vai rīcību ar bērna mantu izskatīšanas, lēmuma sagatavošanas un pieņemšanas, kā arī labvēlīga lēmuma pieņemšanas gadījumā – turpmāko bērna mantas pārvaldības procesu uzraudzības un kontroles nodrošināšanai.
5.14.8. iesnieguma par viesģimenes statusa piešķiršanu izskatīšanas, lēmuma sagatavošanas un pieņemšanas, kā arī labvēlīga administratīvā akta pieņemšanas gadījumā – turpmāko viesģimenes piemērotības viesģimenes statusam procesu uzraudzības un kontroles nodrošināšanai,
5.14.9. vispārēju iesniegumu izskatīšana un tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde,
5.15. notariālo funkciju veikšanai,
5.16. organizēt kustamā un nekustamā īpašuma izsoles,
5.17. publisko iepirkumu veikšanai,
5.18. nodrošināt algotus pagaidu sabiedriskos darbus aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros,
5.19. skolēnu nodarbinātības vasaras projektam.
5.20. administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanai.
5.20. naudas balvu piešķiršanai un līdzfinansējuma saņemšanai.
 
6. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
6.1. Likuma prasība – lai Dome varētu veikt tai ar likumu uzticētās funkcijas, izpildītu ar likumu uzliktos pienākumus un realizētu ar likumu uzliktās tiesības, Domei likuma ietvaros ir jāveic fiziskas persona datu apstrāde, pretējā gadījumā nav iespējams realizēt Domes tiesības un pienākumus. 
Detalizēti par personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem:
5.1.punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - Iesniegumu likuma 3.pants, likuma “Par pašvaldībām” 15.pants pirmās daļas 3.punkts, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ, Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts, Izglītības likums, attiecīgie Stopiņu novada domes saistošie noteikumi (www.stopini.lv/Pašvaldība/Normatīvie dokumenti/Saistošie noteikumi)
5.2. punkta minētajam datu apstrādes nolūkam - likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3. punkts, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts.
5.3. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - Iesniegumu likuma 3.pants, likuma “Par pašvaldībām” 12.pants, 2012.gada 2.maija MK noteikumi Nr.10 “Par koku ciršanu ārpus meža”, Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts, attiecīgie Stopiņu novada domes saistošie noteikumi (www.stopini.lv/Pašvaldība/Normatīvie dokumenti/Saistošie noteikumi).
5.4. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - 2014.gada 2.decembra MK noteikumi Nr.748 “Noteikumu par darījumiem ar lauksaimniecības zemi”, 2007.gada 30.oktobra MK noteikumi Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 2007.gada 30.oktobra MK noteikumi 735 “Par publiskas personas zemes nomu”, Zemes ierīcības likums, 2016.gada 2.augusta MK noteikumi Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 2015.gada 8.decembra “Adresācijas noteikumi”, 2006.gada 20.jūnija MK noteikumi Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 2010.gada 28.spetemba MK noteikumi 919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts, attiecīgie Stopiņu novada domes saistošie noteikumi (www.stopini.lv/Pašvaldība/Normatīvie dokumenti/Saistošie noteikumi).
5.5. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts, attiecīgie Stopiņu novada domes saistošie noteikumi (www.stopini.lv/Pašvaldība/Normatīvie dokumenti/Saistošie noteikumi).
5.6. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - Dzīvesvietas deklarēšanas likums, 2017. gada 29. augusta MK noteikumi Nr. 505 “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts, attiecīgie Stopiņu novada domes saistošie noteikumi (www.stopini.lv/Pašvaldība/Normatīvie dokumenti/Saistošie noteikumi).
5.7. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - Iesniegumu likuma 3.pants, likuma „Par pašvaldībām” 15.pants 4. un 12.punkts, 2012.gada 16.oktobra Nr.709 noteikumi Nr.1263 "Noteikumi par Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci, likuma “Par pašvaldībām” 12.pants, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts, attiecīgie Stopiņu novada domes saistošie noteikumi (www.stopini.lv/Pašvaldība/Normatīvie dokumenti/Saistošie noteikumi).
5.8.punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 14.punkts, Būvniecības likums, 2014.gada 19.augusta MK noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts, attiecīgie Stopiņu novada domes saistošie noteikumi (www.stopini.lv/Pašvaldība/Normatīvie dokumenti/Saistošie noteikumi).
5.9.punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - Teritorijas attīstības plānošanas likuma pirmās daļas 3.punkts, 2014.gada 14.oktobra MK noteikumi Nr.628 “Noteikumi par teritorija attīstības plānošanas dokumentiem”, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts, attiecīgie Stopiņu novada domes saistošie noteikumi (www.stopini.lv/Pašvaldība/Normatīvie dokumenti/Saistošie noteikumi).
5.10. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - Darba likuma 28.panta pirmā un otrā daļa, 32.pants, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts, attiecīgie Stopiņu novada domes saistošie noteikumi (www.stopini.lv/Pašvaldība/Normatīvie dokumenti/Saistošie noteikumi).
5.11. punktā minētajam apstrādes nolūkam - Darba likuma 28.panta pirmā daļa, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts;
5.12. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam:
5.12.1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts. Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu pašvaldības funkcijas ir: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.); saskaņā ar 5.punktu - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.); saskaņā ar 6.punktu - nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, kā arī pilda citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. Saskaņā ar 2006.gada 7.marta MK noteikumu Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 10.4.apakšpunktu tīmekļa vietnē ievieto ziņas par pašvaldības aktualitātēm. Līdz ar to, pašvaldībai ir ar normatīvajiem aktiem pienākums nodrošināt informācijas atklātību un informēt sabiedrību par tās budžeta līdzekļu izlietojumu un funkciju realizāciju;
5.12.2. saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 12.pantu pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu pašvaldība iedzīvotāju (sabiedrības) interesēs var realizēt brīvprātīgās iniciatīvas, t.sk. informēt sabiedrību par tās iestādēs un novadā notiekošajām aktivitātēm. Pašvaldības veiktajās aptaujās bieži tiek saņemti pieprasījumi par šāda veida informācijas sniegšanu;
5.12.3. pašvaldības leģitīmās interesēs ir informēt sabiedrību par pašvaldības administratīvajā teritorijā notiekošajām aktivitātēm, infrastruktūras attīstību, pieejamo izglītību, tūrisma iespējām, kultūras un sporta pasākumiem, u.c., lai piesaistītu apmeklētājus, jaunas investīcijas, radītu Siguldas novada pašvaldības un administratīvās teritorijas pozitīvu tēlu, iedzīvotājiem un ģimenēm draudzīgu vidi (piesaistīt jaunus nodokļu maksātājus);
5.13. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - likuma “Par pašvaldībām” 12.pants, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas a. un c.apakšpunkts.
5.14.1. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam – personas iesniegums, Civillikums (t.sk., 216.-354.pants), Bāriņtiesu likums (t.sk., 4., 16., 17.pants, 29.-33.pants u.c.), Bērnu tiesību aizsardzības likums.
5.14.2. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam personas iesniegums iesniegums, saņemtā informācija un pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde saskaņā ar Civillikumu (t.sk., 200., 203.pants), Bāriņtiesu likumu (t.sk., 4., 16., 17.pants, 22.-24.pants u.c.), Bērnu tiesību aizsardzības likumu),
5.14.3. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam personas iesniegums un pārzinim tiesību aktos, noteikto juridisko pienākumu izpilde (saskaņā ar Bāriņtiesu likumu (4., 16.,17. un 38.pants), Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumi Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” (7.-20.punkts),
5.14.4. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam personas iesniegums un pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde saskaņā ar Civillikumu (162.-176.pants), Bāriņtiesu likumu (t.sk., 4., 16., 17., 34.pants u.c.), Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Civilprocesa likumu, Ministru kabineta 2018. gada 30.oktobra noteikumiem Nr.667 “Adopcijas kārtība”,
5.14.5. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam personas iesniegums un pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde saskaņā ar Bāriņtiesu likumu (t.sk., 4., 16., 17.pants, 25.pants u.c.), Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” (t.sk., 15.-49.punkts u.c.),
5.14.6. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam tiesas pieprasījums un pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (saskaņā ar Civillikumu, Bāriņtiesu likumu (t.sk., 4., 16., 17., 50., 50.1 pants, u.c.), Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Civilprocesa likumu),
5.14.7. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam personas iesniegums un pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde saskaņā ar Bāriņtiesu likumu (t.sk., 4., 16., 17.pants, 21.pants u.c.), Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Civillikumu.
5.14.8. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam personas iesniegums un pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu (t.sk., 45.3 pants u.c.),
5.14.9. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam personas iesniegums un pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Civillikumu u.c.. 
5.15. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - Bāriņtiesu likuma 61.pants, Civillikums, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts.
5.16. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - Publiskas personas mantas atsavināšanas likums, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c. apakšpunkts.
5.17. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - Publisko iepirkumu likums, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c apakšpunkts.
5.18. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - likuma “Par pašvaldībām” 12., 15.pants, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c apakšpunkts.
5.19., 5.20. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - likuma “Par pašvaldībām” 12., 15. pants, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c apakšpunkts, attiecīgie Stopiņu novada domes saistošie noteikumi (www.stopini.lv/Pašvaldība/Normatīvie dokumenti/Saistošie noteikumi)
 
6.2. Personas piekrišana – fiziska persona, kā personas datu subjekts, pati dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Personas piekrišana ir viņas brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Domei apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Personas piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski sarunas laikā pēc personas identifikācijas vai rakstiski (aizpildot veidlapu Domes telpās vai iesniedzot dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu). Personai ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Domi. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
6.3. Līguma noslēgšana un izpilde – lai Dome varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar personu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot personu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas vai jau noslēgtā līguma laikā.
6.4. Domes leģitīmas intereses – ievērojot Domes intereses, kuru pamatā ir ar likumu uzlikto funkciju izpilde, kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana personām, Domei ir tiesības apstrādāt Persona personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šajā Politikā norādītājiem nolūkiem. 
6.5. Juridisko pienākumu izpilde – Dome ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības.
6.6. Vitālu interešu aizsardzība – Dome ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai aizsargātu personas vai citu fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, tehnogēnās katastrofu situācijās un tml.). 
6.7. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – Dome ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Domei likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos. 
 
7. Personas tiesības ierobežot savu datu apstrādi 
7.1. Personu personas datu profilēšana kā datu apstrāde:
7.1.1. profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;
7.1.2. apstrādājot Personas datus, Dome var veikt profilēšanu, lai ekonomiskāk rīkotos ar pašvaldības mantu; gadījumos, ja Fiziskai  personai saistošs lēmums  tiek pieņemts ar automātiskiem līdzekļiem, persona var to apstrīdēt likumā noteiktajā kārtībā. Personai jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu, informējot par to Domi.
 
8. Sīkdatnes
8.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas personas ierīcē (datorā, planšetē,  mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot Domes interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Domes mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu. 
8.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
8.3. Ja persona nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, persona var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
 
9. Fiziskas personas datu iegūšanas veidi:
9.1. Datu subjekts izmanto Domes pakalpojumus;
9.2. Datu apstrādes nepieciešamību nosaka likums un Dome, pamatojoties uz likumu iegūst personas datus no valsts un pašvaldību iestādēm, tai skaitā, bet ne tikai, no publiskajiem reģistriem, no Latvijas valsts pārziņā esošajām datu bāzēm, iedzīvotāju reģistra,  sodu reģistra, CSDD, Komercreģistra u.c.  
9.3. apmeklē vai pārlūko Domes mājaslapas; 
9.4. tiek filmēts ar Domes videonovērošanas iekārtam;
9.5. tiek fotografēts dažādu publisku pasāku laikā; 
9.6. Dome var apstrādāt personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām.
 
10. Personas datu apstrādes laiks 
Dome apstrādā Persona personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 
10.1. Persona ir deklarēta novadā vai tur dzīvo, apmeklē Domes organizētus pasākumus, izglītības iestādes, vēlas saņemt atbildes uz iesniegumiem, pieteikumiem u.c. 
10.2. personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
10.3. cik tas ir nepieciešams Domes leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
10.4. kamēr nav atsaukta Persona piekrišana personas datu apstrādei.
 
11. Persona personas datu koplietošana
Lai sniegtu personai pilnvērtīgu pakalpojumu, Dome var kopīgot persona personas datus citām valsts un pašvaldību iestādēm. 
Domei ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem šādām iestādēm un dienestiem: 
- tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;
-palīdzības dienestiem;
Dome izsniegs Persona personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.  
 
12. Automatizēta lēmuma pieņemšana
Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizēta lēmumu pieņemšana netiek veikta, izņemot datu apstrādi attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu. 
 
13. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai
Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai, bet gadījumā, ja tāda nepieciešamība rastos, tas tiks noformēts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
 
14. Datu subjekta tiesības
14.1. Vērsties Domē, lai saņemtu Domes rīcībā esošo personas datu kopiju;
14.2. Labot visus Domes rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas Pārzinim.
14.3. Personai ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no Domes ir saņēmušas informāciju par šo Personu. Dome nesniegs Personai informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust. 
14.4. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
14.5. Personai ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību.
14.6. Vērsties Domē vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi
14.7. Vērsties pie Domes datu aizsardzības speciālista, lai saņemtu informāciju par personas datu apstrādi un to aizsardzību. Informācija par Domes datu aizsardzības speciālistu ir pieejama Domes mājaslapā www.stopini.lv.
 
15. Pārziņa kontaktpersona personas datu aizsardzības jautājumos 
 Pārziņa kontaktpersona personas datu aizsardzības jautājumos – datu aizsardzības speciāliste L. Kundziņa (laila@stopini.lv, tālr. 66103430).
 
 

Atpakaļ