Navigācija

Sociālais dienests

 

Informējam, ka no 2021.gada 1.oktobra savu darbu ir uzsācis reorganizētais Ropažu novada Sociālais dienests, kuru veido Stopiņu novada, Ropažu novada, Garkalnes novada un Vangažu pilsētas Sociālie dienesti.

Ropažu novada Sociālais dienests
Tālrunis: 67910792
E-pasts: socialais.dienests@ropazi.lv

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA
Pirmdienās – 11:00-13:00 / 14:00-19:00
Ceturtdienās – 9:00-13:00 / 14:00-18:00

 • Stopiņu pagastā – Acones ielā 4, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, tālrunis saziņai 67910792
 • Garkalnes pagastā – Brīvības gatvē 455, Rīgā, tālrunis saziņai 67800931; 25446777
 • Ropažu pagastā – Rīgas ielā 13, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, tālrunis saziņai 67186491
 • Vangažu pilsētā – Meža ielā 1, Vangažos, Ropažu novadā, tālrunis saziņai 65795140; 26463106

IESNIEGUMA VEIDLAPA SOCIĀLAJAM DIENESTAM

 

Sociālo darbinieku kontaktinformācija Stopiņu pagastā:

Sociālā dienesta vadītājas p.i. Ruta Leišavniece
E-pasts: ruta.leisavniece@ropazi.lv
Tālr. 26482289

Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem Ināra Šešera     
E-pasts: inara.sesera@ropazi.lv                
Tālr. 25630336

Sociālā palīdzība Alīna Aleksandrova
E-pasts: alina.aleksandrova@ropazi.lv   
Tālr. 29231911

Sociālā palīdzība Daina Lūse
E-pasts: daina.luse@ropazi.lv
Tālr. 67910792

Aprūpe mājās Vēsma Streļča
E-pasts: vesma.strelca@ropazi.lv
Tālr. 25696866

Asistenta pakalpojumi Zlata Hristenko
E-pasts: zlata.hristenko@ropazi.lv
Tālr. 25651521

Sociālais darbinieks Ilma Lāčgalve
E-pasts: ilma.lacgalve@ropazi.lv 
Tālr. 26644134

Darba laiks:
Pirmdien - 9:15-13:00 / 13:45-19:00
Otrdien -  8:30-13:00 / 13:45-17:00
Trešdien - 8:30-13:00 / 13:45-17:00
Ceturtdien - 8:30-13:00 / 13:45-18:00
Piektdien - 8:30-13:00 / 13:45-16:00

 

SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS

SOCIĀLĀ DIENESTA PAKALPOJUMI

VALSTS SNIEGTAIS FINANSIĀLAIS ATBALSTS CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI

EIROPAS ATBALSTA FONDS VISTRŪCĪGĀKAJĀM PERSONĀM: Informācija par abalsta paku un maltīšu saņemšanas vietām Latvijā

Pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršana 

Sociālo pakalojumu un sociālās palīdzības saņemšanas  jautājumos vērsties Stopiņu novada domes Sociālajā dienestā.

Mērķa grupa: ģimenes (personas), kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Stopiņu novadā

Pašvaldības sociālie pabalsti tiek piešķirti pēc ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas. Galvenie sociālo pabalstu veidi ir:

 • pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (vadoties no LR esošajiem normatīvajiem aktiem. Stopiņu novadā GMI noteikts 57.00 EUR vienai personai mēnesī, ja persona veic līdzdarbības pienākumus);
 • pabalsts bērna dzimšanas gadījumā, ja viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Stopiņu novadā ne mazāk kā vienu gadu pirms bērna dzimšanas un bērna dzīvesvieta deklarēta Stopiņu novadā;
 • pabalsts bēru gadījumā, ja mirušā dzīvesvieta bija deklarētā Stopiņu novadā;
 • pabalsts dokumentu atjaunošanai un iztikai personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījumu vietas;
 • pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai nestrādājošie pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem un ģimenēm ar nepilgadīgiem bērniem;
 • dzīvokļa pabalsts;
 • pabalsts tuberkulozes slimniekiem;
 • pabalsts skolas piederumu iegādei, brīvpusdienām skolā, bērnu dārza apmaksai 100% apmērā no dienas maksas; maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm ar nepilgadīgiem bērniem;
 • pabalsts sociālo pakalpojumu apmaksai – aprūpe mājās.

Iesniedzamie / uzrādāmie dokumenti:

 • ģimenes (personas) ienākumu apliecinoši dokumenti (strādājošiem – izziņa par ienākumiem no algota darba par pēdējiem 3 mēnešiem, bezdarbniekiem – izziņa no Nodarbinātības valsts dienesta un izziņa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par pabalsta apmēru pēdējo 3 mēnešu laikā un citi ģimenes (personas) ienākumus apliecinoši dokumenti – izziņas par pabalstiem, stipendiju, uzturnaudu u.c.);
 • pabalsta saņemšanai medikamentu iegādei – izziņa par veselības stāvokli no ģimenes ārsta (veidlapa Nr. 027/u);
 • pabalsta saņemšanai ārstēšanās izdevumu apmaksāšanai, zobu protezēšanas un ārstēšanas izdevumu apmaksāšanai un briļļu iegādei – izdevumu apmaksas kvīts;
 • pase, pensionāra vai invalīda apliecība.

Par asistenta pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti

Asistenta pakalpojumu piešķir:

•  bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;

•  pieaugušam cilvēkam ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību. Šo atzinumu sniedz, pamatojoties uz invaliditātes ekspertīzes rezultātiem.

Asistenta pakalpojumu piešķir tikai ārpusmājas aktivitātēm.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti vai viņa likumiskajam pārstāvim deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu. Iesniegumā jānorāda:

· vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs vai e-pasta adrese;

· likumiskā pārstāvja personas dati, ja iesniegumu iesniedz cilvēka likumiskais pārstāvis;

· vēlamo asistenta pakalpojuma saņemšanas apjomu, norādot kopējo stundu skaitu nedēļā un konkrētu nedēļas dienu vai dienas, kad asistenta pakalpojums būs nepieciešams (ja tas ir zināms);

· informācija par to, vai cilvēks saņem asistenta pakalpojumu vai pabalstu par asistenta izmantošanu Eiropas Savienības finansēto projektu ietvaros;

· vēlamā asistenta pakalpojuma sniedzēja vārds un uzvārds (ja tas ir zināms);

· informācija, vai izglītības iestāde vai dienas aprūpes centrs nodrošina cilvēka nokļūšanu pakalpojuma sniegšanas vietā un atpakaļ.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

·  likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa cilvēka ar invaliditāti likumiskais pārstāvis;

· VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību pieaugušajam vai VDEĀVK izsniegtu atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem bērniem;

· institūcijas apliecinājumu par cilvēka dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums. Šo apliecinājumu, ko izsniegusi institūcija, kas organizē pasākumus ārpus mājokļa (piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem), iesniedz, ja persona vēlas saņemt asistenta pakalpojumu regulārai iesaistei sociālajos pasākumos, kura apjoms pārsniedz 10 stundas nedēļā;

· darba devēja apliecinājumu, ka cilvēks strādā (ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja);

· izglītības iestādes apliecinājumu, ka cilvēks mācās (apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē);

· dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja apliecinājumu, ja cilvēks apmeklē šīs institūcijas.

Pašvaldība ar asistentu slēdz darba līgumu vai uzņēmuma līgumu.

Asistenta pienākumu var veikt arī cilvēka ar invaliditāti radinieks, tuvinieks vai cits cilvēks, kuram ir pieredze saskarsmē ar cilvēku ar invaliditāti un kuram cilvēks uzticas.

 

Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā (pansionāts)

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā ir tiesības saņemt pensijas vecuma personām, personām ar invaliditāti, krīzes situācijā nonākušām personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt.

Lai saņemtu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā, jāiesniedz šādi dokumenti:

·         Rakstisks iesniegumus, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma veidu;

·         Iztikas līdzekļu deklarācija (personas un viņas likumīgo apgādnieku ienākumus apliecinošus dokumentus)

·         Ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli (veidlapa 027/u);

·         Psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem;

·         Invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti.

Sociālais darbinieks var lūgt iesniegt arī citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

 

Personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā – sociālās rehabilitācijas pakalpojumi sociālās rehabilitācijas iestādēs

Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, atjauno vai apmāca tām prasmēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas, palīdz cilvēkam atgriezties darba dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs. Tā ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi, izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.

Valsts apmaksā sociālās rehabilitācijas kursu:

 • personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam), kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras strādā.
 • politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.
 • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.
 • Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām līdz 18 gadu vecumam.
 • personām ar prognozējamu invaliditāti;

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu par valsts budžeta līdzekļiem nodrošina Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

Lai saņemtu rehabilitācijas pakalpojumu, personai jāierodas Sociālajā dienestā līdzi ņemot ārsta izziņu un dokumentu, kas apliecina piederību, kādai no iepriekš minētām kategorijām.

 

Tehnisko palīglīdzekļu pakalpojums

Tehniskie palīglīdzekļi ir ierīces, kas atvieglo cilvēka spējas pārvietoties, aprūpēt sevi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Tie ir ratiņkrēsli, ortozes un protēzes, pašaprūpes palīglīdzekļi, arī palīglīdzekļi mājsaimniecībā, piemēram, produktu griešanai, smalcināšanai, sadalīšanai. 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 25.pants nosaka: "Tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt šādām personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem, ja tās saņēmušas ārstniecības personas atzinumu par šāda pakalpojuma nepieciešamību: 

 • visu grupu invalīdiem un bērniem invalīdiem līdz 18 gadu vecumam;
 • personām, kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju; 
 • personām ar prognozējamu invaliditāti, kurām šāda pakalpojuma nepieciešamība noteikta individuālajā rehabilitācijas plānā; 
 • personām ar anatomiskiem defektiem – protēzi vai ortopēdiskos apavus." 

Lai persona lietošanā saņemtu kādu no tai nozīmētajiem palīglīdzekļiem, Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā jāiesniedz

 • rakstisks iesniegums,
 • ārstējošā ārsta atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai.

 
Sociālā rehabilitācija attiecīgās institūcijās pilngadīgām personām un bērniem, kuriem ir izveidojusies atkarība no narkotiskām, toksiskām vai citām apreibinošām vielām

No psihoaktīvām vielām (alkohola, narkotiskajām, toksiskajām) vai citām apreibinošām vielām atkarīgie bērni par valsts budžeta līdzekļiem var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, lai panāktu atteikšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas, tādējādi uzlabojot fizisko un garīgo veselību un veicinot atgriešanos pilnvērtīgā dzīvē.

Tiesības uz valsts apmaksātiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem ir no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem pēc pilna ārstēšanās un motivācijas kursa pabeigšanas ārstniecības iestādē vai pēc narkologa noteiktā ārstēšanās kursa pabeigšanas.

 Pēc Sociālās integrācijas valsts aģentūras norīkojuma, pakalpojumu var saņemt pusaudžu rehabilitācijas centrā. Sociālās rehabilitācijas kursa ilgums bērnam ir 3, 6, 12 vai 18 mēneši.

 

Stopiņu novada pašvaldības atbalsta pakalpojumi un palīdzība daudzbērnu ģimenēm.

· Stopiņu peldbaseinā daudzbērnu ģimenēm ir iespēja iegādāties ģimenes biļeti - divi vecāki un divi bērni vai daudzbērnu ģimene – 10.00 euro.

· Daudzbērnu ģimeņu bērniem pēc nepieciešamības tiek apmaksātas Portidžas apmācības.

· Bērniem no daudzbērnu ģimenēm, Stopiņu novada organizētajos kultūras pasākumos, ieeja ir bezmaksas.

· Ja daudzbērnu ģimenei ir trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss, tad uz ģimeni attiecas visi pakalpojumi un atbalsta pasākumi, kas attiecas uz maznodrošinātām un trūcīgām personām.

· Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību Stopiņu novadā”, 27.11.2013., nr.15/13, daudzbērnu ģimeņu bērniem piešķir pabalstus svētkos, tai skaitā, uzsākot mācību gadu.

· Saskaņā ar saistošiem noteikumiem „Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Stopiņu novadā”, 27.11.2013., nr.14/13, daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk bērni) tiek piešķirta atlaide 50% apmērā no valsts nodevas par pilnvaras sagatavošanu un apliecināšanu.

·  Saskaņā ar saistošiem noteikumiem „Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus”, 27.11.2013., nr.13/13, daudzbērnu ģimeņu bērniem tiek apmaksātas vasaras nometnes 100.00 eur apmērā katram bērnam.

· Saskaņā ar saistošiem noteikumiem „Par Stopiņu novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu”, 27.06.2012., nr.17/12, no līdzfinansējuma maksas 50% apmērā ir atbrīvoti daudzbērnu ģimeņu bērni, ja vismaz divi bērni apmeklē UMMS.

· Saskaņā ar saistošiem noteikumiem „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā”, 18.08.2010., nr.19/10, nodokļa maksātājam, kuram ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni, ieskaitot bērnus pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr tie turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni), tiek piešķirta nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 50% apmērā.

- Daudzbērnu ģimenēm, kurās ir pieci un vairāk nepilngadīgi bērni par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir pieci vai vairāk nepilngadīgi bērni, arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni (ieskaitot bērnus pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr tie turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai), un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz pieciem no minētajiem bērniem tiek piešķirta nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 70% apmērā. Atlaidi piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem. Atvieglojumu piešķir arī tad, ja bērnu skaits palielinās taksācijas gada laikā (pēc 1.janvāra).

 

 

Sociālie, ģimenes un mājokļu jautājumi

Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Stopiņu novadā
Saist_not_2012-02.pdf

Stopiņu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Saist_Not_2012-16.pdf

/Konsolidēts/

Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētam speciālistam
Saistosie_Noteikumi Nr_13_16.pdf

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Stopiņu novadā (Konsolidēti)
KONSOL_SAIST_16_16.pdf

Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada Getliņu apkārtnes iedzīvotājiem
SAIST_NOT_30-19_Pasvaldibas_palidziba_Stopinu_novada_Getlinu_apkartnes_iedzivotajiem27112019.pdf

Par sociālās palīdzības saņemšanas kārtību Stopiņu novadā
SAIST_NOT_28-19_Par_socialas_palidzibas_sanemsanas_kartibu_Stopinu_novada27112019.pdf

Par Stopiņu novada pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas
SAIST_NOT_27-19_Par_palidzibu_barenim_un_bez_vecaku_gadibas_pec_pilngadibas_sasniegsanas27112019.pdf

Stopiņu novada pašvaldības materiālais atbalsts iedzīvotājiem
SAIST_NOT_25-19_Stopinu_novada_materialais_atbalsts_iedzivotajiem27112019.pdf

Par atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā
SN_09_21.pdf

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Stopiņu novadā
SN_14_21_Par_maznodrosinatas_majsaimniecibas_ienakumu_slieksni_Stopinu_novada.pdf

Atpakaļ