Par policiju

 

Pašvaldības policija ir Stopiņu novada domes izveidota iestāde, kura savas kompetences robežās veic sabiedriskās kārtības uzturēšanu Stopiņu novadā. Pašvaldības policijas pienākums ir kontrolēt pašvaldības apstiprināto saistošo noteikumu ievērošanu, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīva atbildība, kā arī novērst un pārtraukt sabiedriskās kārtības pārkāpumus.

Normatīvie akti

1. Stopiņu novada pašvaldības policijas nolikums 

2. Likums par policiju   

3. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss  

4. Iesniegumu likums 

5. Bērnu tiesību aizsardzības likums  

6. Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai   

7. Ceļu satiksmes noteikumi  

8. Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un to lietošanas kārtību  

9. Kārtība, kādā veicama publiskas vietas novērošana, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī novērošanā iegūto datu glabāšana un publiskošana  

10. Stopiņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi  

11. Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Stopiņu novadā  

12. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Stopiņu novadā   

Atpakaļ