Būvvalde

 

 

Stopiņu novada Būvvalde
Adrese: Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA
Pirmdienās      11:00-13:00 / 14:00-19:00
Ceturtdienās      9:00-13:00 / 14:00-18:00

Būvvaldes darba laiks:
Pirmdienās 9:15-13:00 / 13:45-19:00
Otrdienā     8:30-13:00 / 13:45-17:00
Trešdienās     8:30-13:00 / 13:45-17:00
Ceturtdienās     8:30-13:00 / 13:45-18:00
Piektdienās   8:30-13:00 / 13:45-16:00

BŪVVALDES NOLIKUMS

IESNIEGUMU VEIDLAPAS BŪVVALDEI

INFORMATĪVAIS MATERIĀLS PAR BŪVNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS (BIS) LIETOŠANU

PAKALPOJUMI

Kontaktinformācija:

Būvvaldes vadītāja Laila Kundziņa Tālr. 66103430, mob. 20170877 e-pasts: laila[at]stopini.lv; buvvalde[at]stopini.lv
Būvvaldes lietvede Iveta Reinholde Tālr. 67911328 e-pasts: iveta.reinholde[at]stopini.lv
Arhitekte Žanete Mārtuža Tālr. 66103431 e-pasts: zanete[at]stopini.lv
Arhitekte Inese Pivare Tālr. 66103433 e-pasts: buvvalde[at]stopini.lv
Būvinspektors Guntars Vērdiņš Tālr. 67910506 e-pasts: guntars.verdins[at]stopini.lv
Būvinspektors Andris Bite Tālr. 66103432 e-pasts: andris.bite[at]stopini.lv
Zemes ierīkotāja Nora Puķīte-Babāne Tālr. 67910546 e-pasts: nora.pukite[at]stopini.lv
Vides aizsardzības speciālists Jānis Šlūke Tālr. 66102148, mob. 23304125 e-pasts: janis.sluke[at]stopini.lv

Informējam Jūs, ka informāciju par būvniecības ieceri un turpmākajiem lēmumiem, kas pieņemti, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, ir iespējams aplūkot BŪVNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS (BIS) publiskajā portālā šādos veidos:

1. “Tekstuālā informācija” – https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions informācija tiek atspoguļota saraksta veidā, kuru iespējams arī sagrupēt, piem., pēc būvniecības kontroles institūcijas nosaukuma vai būvobjekta adreses;

2. “Ģeotelpiskā informācija” – https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions/map informācija par būvniecības iecerēm tiek atspoguļota Latvijas Republikas kartē, izmantojot Google map esošo ģeotelpisko informāciju.

Būvvaldes atrašanās vieta:

 

 

Teritorijas izmantošanas, labiekārtošanas un apbūves jautājumi

Par koku ciršanu ārpus meža Stopiņu novada administratīvajā teritorijā
Saist-not-2012-25.pdf

/Konsolidēts./

Ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu numerācijas norāžu izvietošanas kārtība Stopiņu novadā
SAIST_NOT_2012-13.pdf

Stopiņu novada domes 11.07.2008. saistošo noteikumu Nr.53/dp “Detālplānojuma Rīgas rajona Stopiņu novada nekustamajam īpašumam “Āvas” (kad.nr. 80960030044), grafiskā daļa un tās teritorijas izmantošan
Saist_not_18-2015.pdf

Par topogrāfiskās informācijas aktualizācijas un izpildshēmu uzmērīšanas kārtību Stopiņu novadā
SAIST-NOT-2005-14.pdf

Stopiņu pagasta pašvaldības teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi
Saist_not_2004-7.pdf

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Saist_not_14-16_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.pdf

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Stopiņu novadā
KONS_SAISTOSIE_NOT__15_17_060718.pdf

Par neapbūvētu, Stopiņu novada pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemesgabalu nomas maksu
1-19_Saistosie_noteikumi_Par_neapbuvetu_pasvaldibas_zemes_gabalu_nomas_maksu.pdf

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Stopiņu novada pašvaldībā
3-19_saistošie noteikumi_decentralizeta_kanalizacija.pdf

Stopiņu novada domes 07.07.2006. saistošo noteikumu Nr.33/dp ''Detālplānojums nekustamā īpašuma ''Dauguļi'' 1.zemes vienībai ar kad.Nr.8096 003 0036, Stopiņu novadā, grafiskā daļa un tās teritorijas i
10_SAIST_NOT_Detalplanojuma_atcelsana.pdf

Par kārtību, kādā Stopiņu novada pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā un uzturēšanā
19-19_SAIST_NOT_Par_kartibu_kada_Stopinu_novada_pasvaldiba_piedalas_pasvaldibas_nozimes_cela_vai_ielas_buvnieciba_un_uzturesana.pdf

Lokālplānojums Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumi īpašumu Kaudzīšu iela 11, ''Vecpastari'' un ''Rijnieki'', Rumbula, Stopiņu nov., teritorijā
SN_6-20_Kaudzīšu_Vecpastari_Rijnieki-LP.pdf

Par Stopiņu novada domes 17.10.2007. saistošo noteikumu Nr.44/dp atcelšanu daļā - īpašuma ''Mālkalni'' sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80960040020 teritorijā
2020.07.22_SND_saist_not_19-20_DP_Malkalni_atcelsana_dala.pdf

Par Stopiņu novada domes 20.04.2005. saistošo noteikumu Nr.3/dp atcelšanu daļā - īpašuma Piķurgas iela 14, Vālodzes, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80960030985 teritorijā
2020.08.05_SNDsaist_20_20_.pdf

Atpakaļ