Bāriņtiesa

 

Informējam, ka no 2021.gada 1.oktobra savu darbu ir uzsākusi jaunā reorganizētā Ropažu novada bāriņtiesa, kurā apvienotas bijušās Stopiņu novada bāriņtiesa, Ropažu novada bāriņtiesa, Garkalnes novada bāriņtiesa un Vangažu pilsētas bāriņtiesa, kas atdalīta no Inčukalna novada bāriņtiesas.

Ropažu novada bāriņtiesa
Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Tālr. 67911305
E-pasts: barintiesa@ropazi.lv

Apmeklētāju pieņemšana tikai pēc iepriekšēja pieraksta:
Pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 19:00
Ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 18:00

Darba laiks:
Pirmdiena        9.00 – 13.00 un 13.30 – 19.00
Otrdiena          8.30 – 13.00 un 13.30 – 17.00
Trešdiena         8.30 – 13.00 un 13.30 – 17.00
Ceturtdiena     8.30 – 13.00 un 13.30 – 18.00
Piektdiena       8.30 – 14.00 (bez pusdienu pārtraukuma)

Iedzīvotāji pakalpojums var saņemt tuvāk savai dzīvesvietai bijušo bāriņtiesu telpās:

 • Garkalnes pagastā - Brīvības gatvē 455, Rīgā, bijušās Garkalnes novada bāriņtiesas telpās, tālrunis saziņai 6780 0921.
 • Ropažu pagastā – Rīgas ielā 13, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, bijušās Ropažu novada, tālrunis saziņai 67918218 vai 29133315
 • Vangažu pilsētā - Meža ielā 1, Vangažos, Ropažu novadā, tālrunis saziņai 20228027 vai 29424944.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Ropažu novada bāriņtiesa darbu ar klientiem prioritāri veic konsultējot pa telefonu un/vai saziņā e-pastos.

Katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli!

Dokumentus bāriņtiesai var nosūtīt ar pasta starpniecību, klātienē (pastkastītē) vai elektroniski.

* Ārpus darbalaika un brīvdienās par tiesību pārkāpumiem, apdraudējumiem un vardarbības gadījumiem pret bērnu vai personām ar ierobežotu rīcībspēju, lūdzam ziņot policijai.

 

Bāriņtiesas Nolikums.

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku ētikas kodekss 

Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi ir noteikti Latvijas Republikas Civillikumā, Bāriņtiesu likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Bāriņtiesas galvenā prioritāte  – nodrošināt aizstāvību bērna vai aizgādnībā esošas personas personiskajās un mantiskajās interesēs un tiesībās. 

Bāriņtiesa aizstāv bērna personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām, tai skaitā lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu, aizbildnības nodibināšanu. Lēmumus pieņem koleģiāli, taču īpašos gadījumos, ja bērna veselība un dzīvība ir apdraudēta, bāriņtiesas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un bāriņtiesas locekļi var pieņemt vienpersoniskus lēmumus.

Bāriņtiesas funkcijas un pakalpojumi:

 • Adopcija
 • Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana 
 • Bērnu aizgādību tiesību pārtraukšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem
 • Aizgādnība
 • Aizbildnība
 • Audžuģimene
 • Bērna ievietošana ārpusģimenes aprūpē pēc vecāku lūguma
 • Bērna nodošana citas personas aprūpē
 • Viesģimene
 • Vecāku domstarpību izšķiršana
 • Bērna personisko interešu aizstāvība
 • Mantisko interešu aizsardzība
 • Piekrišana paternitātes atzīšanai

Bāriņtiesas funkciju un pakalpojumu plašāks apraksts pieejams ŠEIT.

VEIDLAPAS:

Iesniegums bāriņtiesai

AIZBILDŅA GADA NORĒĶINS PAR AIZBILDNĪBAS PĀRVALDĪBU

AIZGĀDŅA GADA NORĒĶINS PAR AIZGĀDNĪBAS PĀRVALDĪBU

GADA NORĒĶINS PAR NEPILNGADĪGĀ MANTAS PĀRVALDĪBU

VECĀKU GALA NORĒĶINS PAR NEPILNGADĪGĀ MANTAS PĀRVALDĪBU

BĒRNA PSIHOFIZIOLOĢISKĀS ATTĪSTĪBAS PĀRSKATS

Apliecinājumu izdarīšana un citu likumā noteikto funkciju veikšana

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādas funkcijas:

 • apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;
 • apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņem glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 • apliecina to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus;
 • apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 • pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • sagatavo dokumentu projektus.

Bāriņtiesa iekasē šādas nodevas:

Darījuma akta projekta sagatavošana 

11,38 EUR

Darījuma apliecināšana

7,11 EUR

Testamenta sastādīšana vai atsaukšana

18,50 EUR

Testamenta pieņemšana glabāšanā

34,15 EUR

Pilnvaras sagatavošana

4,27 EUR

Pilnvaras apliecināšana 

2,85 EUR

Paraksta apliecināšana

2,85 EUR

Apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšana un izsniegšana

1,42 EUR par katru lappusi

Noraksta vai izraksta sastādīšana

1,42 EUR par katru lappusi

Noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšana

0,43 EUR par katru lappusi

Paziņojuma izsniegšana

4,27 EUR

Apliecības izsniegšana par izsniegto paziņojumu

4,27 EUR

Nostiprinājuma lūguma sastādīšana

7,11 EUR

Paraksta apliecināšana uz nostiprinājuma lūguma

4,27 EUR

Mantojuma saraksta sastādīšana

48,38 EUR

Cita veida dokumentu sastādīšana

4,27 EUR par katru lappusi

Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem (Bāriņtiesu likuma 79.pants) tiek iemaksātas novada domes kasē. 

Valsts nodevu atvieglojumi par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem Stopiņu novada iedzīvotājiem

 • par pilnvaras sagatavošanu un apliecināšanu  trūcīgām personām (ģimenēm), maznodrošinātām personām (ģimenēm), personām ar invaliditāti, aizbildnībā esošajiem bērniem, audžuģimenēs ievietotiem bērniem100 % apmērā;
 • par pilnvaras sagatavošanu un apliecināšanu  daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk bērni) 50% apmērā.
 • par paraksta apliecināšanu uz likumprojektiem vai Satversmes grozījumu projektiem, kas sagatavoti saskaņā ar likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 22.pantu 50% apmērā, trūcīgām personām (ģimenēm), maznodrošinātām personām (ģimenēm) un personām ar invaliditāti 100% apmērā.

Atvieglojumi bāriņtiesas valsts nodevām tiek piemēroti saskaņā ar 2013. gada 27. novembra saistošajiem noteikumiem nr. 14/13 „Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Stopiņu novadā”.

 

NODERĪGAS SAITES

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija  http://www.bti.gov.lv/

Tieslietu ministrija https://www.tm.gov.lv/

Stopiņu novada Sociālais dienests https://stopini.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas-iestades/socialais-dienests

Uzturlīdzekļu garantijas fonds http://www.ugf.gov.lv/lat/aktualitates_/

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra https://www.vsaa.gov.lv/

Mediācija Latvijā http://www.mediacija.lv/ 

Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”  https://www.skalbes.lv/

Nodibinājums “Centrs Dardedze”  http://www.centrsdardedze.lv/

SOS bērnu ciemati https://www.sosbernuciemati.lv/lv/frontpage

Radi ģimeni https://radi-gimeni.lm.gov.lv/#1

Normatīvo aktu datu bāze  https://likumi.lv/

Labklājības ministrija  http://www.lm.gov.lv/lv/

Latvijas tiesu portāls https://www.tiesas.lv/

Latvijas Republikas Augstākā tiesa  http://www.at.gov.lv/lv

Drošs internets https://drossinternets.lv/

Atpakaļ