Bāriņtiesa

 

 

Bāriņtiesas juridiskā adrese – Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Tālr. 67911192, 26319274
E-pasts: barintiesa@stopini.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Inga Branta-Čepule, tālr. 67911192, 26319274

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Aija Mikučane, tālr. 67911192

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 19:00
Ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 18:00

Bāriņtiesas apliecinājumu funkciju izpildītājas pieņemšanas laiki:
Pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 19:00
Ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 18:00

Bāriņtiesas sastāvā ir Bāriņtiesas priekšsēdētājs un bāriņtiesas locekļi, kuri tiek ievēlēti uz pieciem gadiem.

Bāriņtiesas locekļi – Vēsma Strautmane, Ira Runce

Bāriņtiesas apliecinājumu izpildītāja Zenta Kazule
Tālr. 67911305

Stopiņu novada bāriņtiesa ir Stopiņu novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas veic Starptautiskās konvencijās, kurām ir pievienojusies Latvijas Republika, LR Civillikumā, Bāriņtiesu likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Administratīvā procesa likumā, LR ministru kabineta 19.12.2006. noteikumos Nr. 1037 "Bāriņtiesu darbības noteikumi", citos LR normatīvajos aktos, Labklājības ministrijas un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkojumus, kā arī Domes saistošajos noteikumos un lēmumos paredzētās funkcijas.

Bāriņtiesas darbības teritorija ir Stopiņu novada administratīvā teritorija.

Bāriņtiesas darbību finansē Stopiņu novada dome.

Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē. Bāriņtiesas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības.

Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties. Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma darbību. Par administratīviem aktiem nav uzskatāmi un tiesā nav pārsūdzami Bāriņtiesu likuma 49.panta trešajā daļā minētie lēmumi.

Bāriņtiesas Nolikums.

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku ētikas kodekss 

Bāriņtiesas pienākumi

 • Aizstāvēt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības.
 • Izskatīt iesniegumus un sūdzības likumdošanā noteiktajā kārtībā.
 • Piedalīties lietu izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja to nosaka likums vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu.
 • Sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību.
 • Informēt pašvaldības sociālo dienestu par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība.
 • Neizpaust informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai.
 • Sniegt palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības griezusies bāriņtiesā.
 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā.
 • Uzraudzīt aizbildņu un aizgādņu rīcību bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu personisko un mantisko interešu nodrošināšanu.
 • Izdarīt apliecinājumus un citus uzdevumus.
 • Sniegt palīdzību mantojuma lietu kārtošanā un nodrošināt mantojuma apsardzību.
 • Veikt citus Bāriņtiesu likumā noteiktos pienākumus.

Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

1) par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro; 
2) par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro; 
3) par testamenta sastādīšanu vai atsauk¬šanu — 18,50 euro; 
4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro; 
5) par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro; 
6) par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro; 
7) par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro; 
8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi); 
9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi); 
10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,,43 euro (par katru lappusi); 
11) par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro; 
12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro; 
13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro; 
14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;
15) par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro; 
16) par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 79.panta pirmo daļu Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā.

Atvieglojumi bāriņtiesas valsts nodevām tiek piemēroti saskaņā ar 2013. gada 27. novembra saistošajiem noteikumiem nr. 14/13 „Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Stopiņu novadā”.

 

Atpakaļ