Bāriņtiesa

 

Cienījamie Stopiņu novada bāriņtiesas apmeklētāji!

Sakarā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.martā izdoto rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Stopiņu novada bāriņtiesa laika posmā no 2020.gada 16.marta līdz 14.aprīlim pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē.

Stopiņu novada bāriņtiesa aicina iedzīvotājus izturēties atbildīgi pret savu un citu personu veselību un saziņai ar iestādi izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus – iestādes oficiālo elektroniskā pasta adresi barintiesa@stopini.lv vai zvanīt uz iestādes oficiālo tālruni 67911192 vai 67911305.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktajiem piesardzības pasākumiem.

No 13.marta līdz 14.aprīlim (ieskaitot) Stopiņu novada bāriņtiesā nebūs pieejami bāriņtiesas apliecinājumi, arī attālināti!!!

VEIDLAPAS:

Iesniegums bāriņtiesai

Atskaite par nepilngadīgā mantas pārvaldīšanu

Aizgādņa gada norēķins par aizgādnības pārvaldību

Aizbildņa gada norēķins par aizbildnības pārvaldību

* * * 

Bāriņtiesas juridiskā adrese – Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Tālr. 67911192
E-pasts: barintiesa@stopini.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētāja - Inga Branta-Čepule, tālr. 67911192, 26319274

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece - Aija Mikučane, tālr. 67911192

Bāriņtiesas locekle – Ira Runce

Bāriņtiesas locekle, bāriņtiesas apliecinājumi - Evita Rozenfelde, tālr. 67304721

Bāriņtiesas lietvedības sekretāre - Ludmila Deļikatnaja, tālr. 67911305, e-pasts: barintiesa@stopini.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 19:00
Ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 18:00

Bāriņtiesas Nolikums.

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku ētikas kodekss 

Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi ir noteikti Latvijas Republikas Civillikumā, Bāriņtiesu likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Bāriņtiesas galvenā prioritāte  – nodrošināt aizstāvību bērna vai aizgādnībā esošas personas personiskajās un mantiskajās interesēs un tiesībās. 

Bāriņtiesa aizstāv bērna personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām, tai skaitā lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu, aizbildnības nodibināšanu. Lēmumus pieņem koleģiāli, taču īpašos gadījumos, ja bērna veselība un dzīvība ir apdraudēta, bāriņtiesas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un bāriņtiesas locekļi var pieņemt vienpersoniskus lēmumus.

Stopiņu novada Bāriņtiesas funkcijas un pakalpojumi:

 • Adopcija
 • Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana 
 • Bērnu aizgādību tiesību pārtraukšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem
 • Aizgādnība
 • Aizbildnība
 • Audžuģimene
 • Bērna ievietošana ārpusģimenes aprūpē pēc vecāku lūguma
 • Bērna nodošana citas personas aprūpē
 • Viesģimene
 • Vecāku domstarpību izšķiršana
 • Bērna personisko interešu aizstāvība
 • Mantisko interešu aizsardzība
 • Piekrišana paternitātes atzīšanai

Bāriņtiesas funkciju un pakalpojumu plašāks apraksts pieejams ŠEIT.

 

Apliecinājumu izdarīšana un citu likumā noteikto funkciju veikšana

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādas funkcijas:

 • apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;
 • apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņem glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 • apliecina to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus;
 • apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 • pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • sagatavo dokumentu projektus.

Bāriņtiesa iekasē šādas nodevas:

Darījuma akta projekta sagatavošana 

11,38 EUR

Darījuma apliecināšana

7,11 EUR

Testamenta sastādīšana vai atsaukšana

18,50 EUR

Testamenta pieņemšana glabāšanā

34,15 EUR

Pilnvaras sagatavošana

4,27 EUR

Pilnvaras apliecināšana 

2,85 EUR

Paraksta apliecināšana

2,85 EUR

Apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšana un izsniegšana

1,42 EUR par katru lappusi

Noraksta vai izraksta sastādīšana

1,42 EUR par katru lappusi

Noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšana

0,43 EUR par katru lappusi

Paziņojuma izsniegšana

4,27 EUR

Apliecības izsniegšana par izsniegto paziņojumu

4,27 EUR

Nostiprinājuma lūguma sastādīšana

7,11 EUR

Paraksta apliecināšana uz nostiprinājuma lūguma

4,27 EUR

Mantojuma saraksta sastādīšana

48,38 EUR

Cita veida dokumentu sastādīšana

4,27 EUR par katru lappusi

Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem (Bāriņtiesu likuma 79.pants) tiek iemaksātas novada domes kasē. 

Valsts nodevu atvieglojumi par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem Stopiņu novada iedzīvotājiem

 • par pilnvaras sagatavošanu un apliecināšanu  trūcīgām personām (ģimenēm), maznodrošinātām personām (ģimenēm), personām ar invaliditāti, aizbildnībā esošajiem bērniem, audžuģimenēs ievietotiem bērniem100 % apmērā;
 • par pilnvaras sagatavošanu un apliecināšanu  daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk bērni) 50% apmērā.
 • par paraksta apliecināšanu uz likumprojektiem vai Satversmes grozījumu projektiem, kas sagatavoti saskaņā ar likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 22.pantu 50% apmērā, trūcīgām personām (ģimenēm), maznodrošinātām personām (ģimenēm) un personām ar invaliditāti 100% apmērā.

Atvieglojumi bāriņtiesas valsts nodevām tiek piemēroti saskaņā ar 2013. gada 27. novembra saistošajiem noteikumiem nr. 14/13 „Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Stopiņu novadā”.

 

Atpakaļ