Bāriņtiesa

 

* * *

Stopiņu novada bāriņtiesa veic darbu ar klientiem apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 19:00 un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 18:00 pēc iepriekšēja pieraksta.

Apmeklējuma laikā jāierodas ar mutes un deguna aizsegu. 

Dokumentus bāriņtiesai var nosūtīt ar pasta starpniecību, klātienē (pastkastītē) vai elektroniski.

Iesniegumu, norēķinu, atskaišu veidlapas pieejamas zemāk.

Aicinām nekavējoties ziņot bāriņtiesai, ja jūsu rīcībā ir informācija par bērnu, kurš palicis bez likumiskajiem pārstāvjiem, vai aizgādnībā esošu personu, kuras aizgādnis ilgstoši atrodas ārpus Latvijas.

* Ārpus darbalaika un brīvdienās par tiesību pārkāpumiem, apdraudējumiem un vardarbības gadījumiem pret bērnu vai personām ar ierobežotu rīcībspēju, lūdzam ziņot policijai.

Bāriņtiesa ATGĀDINA, ka aizbildnim un aizgādnim, kā arī vecākiem par nepilngadīgā mantas pārvaldību, katru gadu līdz 1.februārim ir jāiesniedz norēķins (atskaite). Norēķinu veidlapas pieejamas https://stopini.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas-iestades/barintiesa.

Atskaite iesniedzama elektroniski vai ar pasta starpniecību. Klātienē to var nodot Stopiņu novada bāriņtiesas lietvedībā iepriekš piezvanot pa tālruni 67911305 un piesakot vizīti.

* * * 

Stopiņu novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) līdz Bāriņtiesu reformas īstenošanai un iestādes reorganizācijai, kad tiks apvienotas Garkalnes, Ropažu, Stopiņu bāriņtiesas, iekļaujot Vangažu pilsētu un izveidota jauna Ropažu novada bāriņtiesa,  turpina darbu ar klientiem Stopiņu pagastā.

Esošās bāriņtiesas turpina darbu ar klientiem apmeklētāju pieņemšanas laikos un vietās.

Tālrunis saziņai ar Stopiņu novada bāriņtiesu Stopiņu pagastā 67911305, e-pasts: barintiesa@stopini.lv

Tālrunis saziņai ar Ropažu novada bāriņtiesu Ropažu pagastā 67918218, 29133315, e-pasts: barintiesa@ropazi.lv

Tālrunis saziņai ar Garkalnes novada bāriņtiesu Garkalnes pagastā 6780 0921, e-pasts: barintiesa@garkalne.lv

Tālrunis saziņai ar Vangažu pilsētā (Inčukalna novada bāriņtiesa) 29424944 vai 20228027, e-pasts: barintiesa@incukalns.lv

* * * 

Bāriņtiesas juridiskā adrese – Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Tālr. 67911305
E-pasts: barintiesa@stopini.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētāja - Inga Branta-Čepule, tālr. 26319274, e-pasts: inga.branta[at]ropazi.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece - Aija Mikučane, tālr. 26475705, e-pasts: aija.mikucane[at]ropazi.lv

Bāriņtiesas locekle – Ira Runce, e-pasts: ira.runce@ropazi.lv

Bāriņtiesas locekle, bāriņtiesas apliecinājumi - Evita Rozenfelde, tālr. 20279921, evita.rozenfelde[at]ropazi.lv

Bāriņtiesas lietvedības sekretāre - Ludmila Deļikatnaja, tālr. 67911305, e-pasts: barintiesa@stopini.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 19:00
Ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 18:00

Bāriņtiesas Nolikums.

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku ētikas kodekss 

Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi ir noteikti Latvijas Republikas Civillikumā, Bāriņtiesu likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Bāriņtiesas galvenā prioritāte  – nodrošināt aizstāvību bērna vai aizgādnībā esošas personas personiskajās un mantiskajās interesēs un tiesībās. 

Bāriņtiesa aizstāv bērna personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām, tai skaitā lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu, aizbildnības nodibināšanu. Lēmumus pieņem koleģiāli, taču īpašos gadījumos, ja bērna veselība un dzīvība ir apdraudēta, bāriņtiesas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un bāriņtiesas locekļi var pieņemt vienpersoniskus lēmumus.

Stopiņu novada Bāriņtiesas funkcijas un pakalpojumi:

 • Adopcija
 • Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana 
 • Bērnu aizgādību tiesību pārtraukšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem
 • Aizgādnība
 • Aizbildnība
 • Audžuģimene
 • Bērna ievietošana ārpusģimenes aprūpē pēc vecāku lūguma
 • Bērna nodošana citas personas aprūpē
 • Viesģimene
 • Vecāku domstarpību izšķiršana
 • Bērna personisko interešu aizstāvība
 • Mantisko interešu aizsardzība
 • Piekrišana paternitātes atzīšanai

Bāriņtiesas funkciju un pakalpojumu plašāks apraksts pieejams ŠEIT.

VEIDLAPAS:

Iesniegums bāriņtiesai

AIZBILDŅA GADA NORĒĶINS PAR AIZBILDNĪBAS PĀRVALDĪBU

AIZGĀDŅA GADA NORĒĶINS PAR AIZGĀDNĪBAS PĀRVALDĪBU

GADA NORĒĶINS PAR NEPILNGADĪGĀ MANTAS PĀRVALDĪBU

VECĀKU GALA NORĒĶINS PAR NEPILNGADĪGĀ MANTAS PĀRVALDĪBU

BĒRNA PSIHOFIZIOLOĢISKĀS ATTĪSTĪBAS PĀRSKATS

Apliecinājumu izdarīšana un citu likumā noteikto funkciju veikšana

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādas funkcijas:

 • apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;
 • apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņem glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 • apliecina to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus;
 • apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 • pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • sagatavo dokumentu projektus.

Bāriņtiesa iekasē šādas nodevas:

Darījuma akta projekta sagatavošana 

11,38 EUR

Darījuma apliecināšana

7,11 EUR

Testamenta sastādīšana vai atsaukšana

18,50 EUR

Testamenta pieņemšana glabāšanā

34,15 EUR

Pilnvaras sagatavošana

4,27 EUR

Pilnvaras apliecināšana 

2,85 EUR

Paraksta apliecināšana

2,85 EUR

Apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšana un izsniegšana

1,42 EUR par katru lappusi

Noraksta vai izraksta sastādīšana

1,42 EUR par katru lappusi

Noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšana

0,43 EUR par katru lappusi

Paziņojuma izsniegšana

4,27 EUR

Apliecības izsniegšana par izsniegto paziņojumu

4,27 EUR

Nostiprinājuma lūguma sastādīšana

7,11 EUR

Paraksta apliecināšana uz nostiprinājuma lūguma

4,27 EUR

Mantojuma saraksta sastādīšana

48,38 EUR

Cita veida dokumentu sastādīšana

4,27 EUR par katru lappusi

Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem (Bāriņtiesu likuma 79.pants) tiek iemaksātas novada domes kasē. 

Valsts nodevu atvieglojumi par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem Stopiņu novada iedzīvotājiem

 • par pilnvaras sagatavošanu un apliecināšanu  trūcīgām personām (ģimenēm), maznodrošinātām personām (ģimenēm), personām ar invaliditāti, aizbildnībā esošajiem bērniem, audžuģimenēs ievietotiem bērniem100 % apmērā;
 • par pilnvaras sagatavošanu un apliecināšanu  daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk bērni) 50% apmērā.
 • par paraksta apliecināšanu uz likumprojektiem vai Satversmes grozījumu projektiem, kas sagatavoti saskaņā ar likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 22.pantu 50% apmērā, trūcīgām personām (ģimenēm), maznodrošinātām personām (ģimenēm) un personām ar invaliditāti 100% apmērā.

Atvieglojumi bāriņtiesas valsts nodevām tiek piemēroti saskaņā ar 2013. gada 27. novembra saistošajiem noteikumiem nr. 14/13 „Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Stopiņu novadā”.

 

NODERĪGAS SAITES

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija  http://www.bti.gov.lv/

Tieslietu ministrija https://www.tm.gov.lv/

Stopiņu novada Sociālais dienests https://stopini.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas-iestades/socialais-dienests

Uzturlīdzekļu garantijas fonds http://www.ugf.gov.lv/lat/aktualitates_/

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra https://www.vsaa.gov.lv/

Mediācija Latvijā http://www.mediacija.lv/ 

Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”  https://www.skalbes.lv/

Nodibinājums “Centrs Dardedze”  http://www.centrsdardedze.lv/

SOS bērnu ciemati https://www.sosbernuciemati.lv/lv/frontpage

Radi ģimeni https://radi-gimeni.lm.gov.lv/#1

Normatīvo aktu datu bāze  https://likumi.lv/

Labklājības ministrija  http://www.lm.gov.lv/lv/

Latvijas tiesu portāls https://www.tiesas.lv/

Latvijas Republikas Augstākā tiesa  http://www.at.gov.lv/lv

Drošs internets https://drossinternets.lv/

Atpakaļ