Spēku zaudējuši

 

27.11.2019., nr. 29/19 saistošie noteikumi Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Stopiņu novadā

27.11.2013., nr. 13/13 saistošie noteikumi Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus

14.11.2012., nr. 14/12 saistošie noteikumi Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Stopiņu novadā

27.11.2013., nr. 15/13 saistošie noteikumi Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību Stopiņu novadā

13.05.2015., nr. 12/15 saistošie noteikumi Par Stopiņu novada pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas

18.03.2020., nr. 9/20 saistošie noteikumi "Par kritērijiem nomas maksas samazinājuma gradācijai un piemērošanai Stopiņu novadā"

24.02.2010., nr. 5/10 saistošie noteikumi „Par pašvaldības zemes nomu Stopiņu novadā”

16.12.2009., nr. 25/09 saistošie noteikumi "Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību" 

16.12.2009.., nr. 28/09 saistošie noteikumi „Par suņu turēšanas nodevu Stopiņu novadā” spēku zaudējuši ar saistošajiem noteikumiem nr. 20/17, 22.11.2017.

30.01.2013.,  nr. 5/13 saistošie noteikumi „Stopiņu novada pašvaldības aģentūras "Saimnieks" nolikums"

16.12.2009., nr. 27/09 saistošie noteikumi „Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Stopiņu novadā”

13.04.2016., nr. 5/16 saistošie noteikumi “Lokālplānojums Stopiņu novada ciemu sarkano līniju grozījumi Dreiliņu, Līču , Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un Vālodžu ciemu daļām ”

13.04.2016., nr. 4/16 saistošie noteikumi “Lokālplānojums Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas sarkano līniju grozījumi”

16.12.2009., nr. 29/09 saistošie noteikumi zaudējuši spēku ar 22.02.2017. Stopiņu novada teritorijas plānojuma ar 2009.gada grozījumiem grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

24.03.2010., nr. 7/10 saistošie noteikumi „Stopiņu novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un to būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi” 

Atpakaļ