Saistošie noteikumi

Teritorijas izmantošanas, labiekārtošanas un apbūves jautājumi
Nr. Datums Nosaukums
21-21 19/05/2021

Par Stopiņu novada domes 22.06.2006. saistošo noteikumu Nr.32/dp atcelšanu daļā – zemes vienības Sūnu iela 4 ar kadastra apzīmējumu 80960021541, Dreiliņos, Stopiņu novadā teritorijā

19-21 05/05/2021

Stopiņu novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi

20-21 05/05/2021

Par Stopiņu novada domes 23.02.2011. saistošo noteikumu Nr.67/dp atcelšanu daļā – nekustamā īpašuma ''Stārķu ligzda Nr.21'', sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80960010316 teritorijā

13-21 10/03/2021

Par Stopiņu novada domes 22.03.2006. saistošo noteikumu Nr.27/dp atcelšanu daļā

11-21 24/02/2021

Par Stopiņu novada domes 22.02.2006. saistošo noteikumu Nr.24/dp atcelšanu daļā

4-21 27/01/2021

Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumi īpašumu Maskavas ielā 493, 495, 497, Rumbula, Stopiņu nov. teritorijās, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

3-21 27/01/2021

Par Stopiņu novada domes 11.10.2006. saistošo noteikumu Nr.36/dp atcelšanu

24-20 28/10/2020

Par Stopiņu novada domes 09.11.2005. saistošo noteikumu Nr.16/dp atcelšanu daļā - īpašumu Līgo iela 1G, Liepu iela 17, Liepu iela 20 un Liepu iela 22, Ulbroka, Stopiņu novads, teritorijā

20-20 05/08/2020

Par Stopiņu novada domes 20.04.2005. saistošo noteikumu Nr.3/dp atcelšanu daļā - īpašuma Piķurgas iela 14, Vālodzes, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80960030985 teritorijā

19-20 22/07/2020

Par Stopiņu novada domes 17.10.2007. saistošo noteikumu Nr.44/dp atcelšanu daļā - īpašuma ''Mālkalni'' sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80960040020 teritorijā

8-21 19/02/2020

Par Stopiņu novada 28.02.2007 saistošo noteikumu Nr.39/dp atcelšanu

6-20 22/01/2020

Lokālplānojums Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumi īpašumu Kaudzīšu iela 11, ''Vecpastari'' un ''Rijnieki'', Rumbula, Stopiņu nov., teritorijā

19-19 02/10/2019

Par kārtību, kādā Stopiņu novada pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā un uzturēšanā

10-19 15/05/2019

Stopiņu novada domes 07.07.2006. saistošo noteikumu Nr.33/dp ''Detālplānojums nekustamā īpašuma ''Dauguļi'' 1.zemes vienībai ar kad.Nr.8096 003 0036, Stopiņu novadā, grafiskā daļa un tās teritorijas i

3-19 30/01/2019

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Stopiņu novada pašvaldībā. Konsolidēts.

1-19 16/01/2019

Par neapbūvētu, Stopiņu novada pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemesgabalu nomas maksu

15-17 27/09/2017

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Stopiņu novadā. Konsolidēts.

14-16 22/02/2017

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

18-15 23/09/2015

Stopiņu novada domes 11.07.2008. saistošo noteikumu Nr.53/dp “Detālplānojuma Rīgas rajona Stopiņu novada nekustamajam īpašumam “Āvas” (kad.nr. 80960030044), grafiskā daļa un tās teritorijas izmantošan

25-12 14/11/2012

Par koku ciršanu ārpus meža Stopiņu novada administratīvajā teritorijā. Konsolidēti.

13-12 30/05/2012

Ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu numerācijas norāžu izvietošanas kārtība Stopiņu novadā

14-05 12/10/2005

Par topogrāfiskās informācijas aktualizācijas un izpildshēmu uzmērīšanas kārtību Stopiņu novadā

Atpakaļ