Saistošie noteikumi

Nr. Datums Nosaukums
21-21 19/05/2021

Par Stopiņu novada domes 22.06.2006. saistošo noteikumu Nr.32/dp atcelšanu daļā – zemes vienības Sūnu iela 4 ar kadastra apzīmējumu 80960021541, Dreiliņos, Stopiņu novadā teritorijā

19-21 05/05/2021

Stopiņu novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi

20-21 05/05/2021

Par Stopiņu novada domes 23.02.2011. saistošo noteikumu Nr.67/dp atcelšanu daļā – nekustamā īpašuma ''Stārķu ligzda Nr.21'', sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80960010316 teritorijā

14-21 24/03/2021

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Stopiņu novadā

13-21 10/03/2021

Par Stopiņu novada domes 22.03.2006. saistošo noteikumu Nr.27/dp atcelšanu daļā

11-21 24/02/2021

Par Stopiņu novada domes 22.02.2006. saistošo noteikumu Nr.24/dp atcelšanu daļā

9-21 24/02/2021

Par atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā

4-21 27/01/2021

Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumi īpašumu Maskavas ielā 493, 495, 497, Rumbula, Stopiņu nov. teritorijās, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

3-21 27/01/2021

Par Stopiņu novada domes 11.10.2006. saistošo noteikumu Nr.36/dp atcelšanu

6-21 27/01/2021

Par Stopiņu novada pašvaldības budžetu 2021. gadam

24-20 28/10/2020

Par Stopiņu novada domes 09.11.2005. saistošo noteikumu Nr.16/dp atcelšanu daļā - īpašumu Līgo iela 1G, Liepu iela 17, Liepu iela 20 un Liepu iela 22, Ulbroka, Stopiņu novads, teritorijā

20-20 05/08/2020

Par Stopiņu novada domes 20.04.2005. saistošo noteikumu Nr.3/dp atcelšanu daļā - īpašuma Piķurgas iela 14, Vālodzes, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80960030985 teritorijā

19-20 22/07/2020

Par Stopiņu novada domes 17.10.2007. saistošo noteikumu Nr.44/dp atcelšanu daļā - īpašuma ''Mālkalni'' sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80960040020 teritorijā

8-21 19/02/2020

Par Stopiņu novada 28.02.2007 saistošo noteikumu Nr.39/dp atcelšanu

3-20 22/01/2020

Par Stopiņu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam

6-20 22/01/2020

Lokālplānojums Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumi īpašumu Kaudzīšu iela 11, ''Vecpastari'' un ''Rijnieki'', Rumbula, Stopiņu nov., teritorijā

30-19 27/11/2019

Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada Getliņu apkārtnes iedzīvotājiem

28-19 27/11/2019

Par sociālās palīdzības saņemšanas kārtību Stopiņu novadā

27-19 27/11/2019

Par Stopiņu novada pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas

25-19 27/11/2019

Stopiņu novada pašvaldības materiālais atbalsts iedzīvotājiem

19-19 02/10/2019

Par kārtību, kādā Stopiņu novada pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā un uzturēšanā

10-19 15/05/2019

Stopiņu novada domes 07.07.2006. saistošo noteikumu Nr.33/dp ''Detālplānojums nekustamā īpašuma ''Dauguļi'' 1.zemes vienībai ar kad.Nr.8096 003 0036, Stopiņu novadā, grafiskā daļa un tās teritorijas i

13/02/2019

Privātuma politika

2-19 30/01/2019

Par Stopiņu novada budžetu 2019. gadam. Konsolidēts.

3-19 30/01/2019

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Stopiņu novada pašvaldībā. Konsolidēts.

1-19 16/01/2019

Par neapbūvētu, Stopiņu novada pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemesgabalu nomas maksu

8-18 13/06/2018

Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Konsolidēts.

7-18 30/05/2018

Par Stopiņu novada domes 2009.gada 2.decembra saistošo noteikumu Nr.25/09 atzīšanu par spēku zaudējušiem

5-18 28/03/2018

Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” nolikums

28/03/2018

Videonovērošanas skolnieku autobusos iekšējie personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi

2-18 17/01/2018

Par Stopiņu novada budžetu 2018. gadam (ar grozījumiem)

20-17 22/11/2017

Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Stopiņu novadā. Konsolidēts.

15-17 27/09/2017

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Stopiņu novadā. Konsolidēts.

12-17 05/07/2017

Stopiņu novada pašvaldības nolikums. Konsolidēts.

14-16 22/02/2017

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

6-17 25/01/2017

Par Stopiņu novada budžetu 2017.gadam

5-17 25/01/2017

Kārtība bērnu uzņemšanai pirmajā klasē Stopiņu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Konsolidēts.

17-16 14/12/2016

Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā. Konsolidēti.

16-16 14/12/2016

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Stopiņu novadā (Konsolidēti)

11/16 07/12/2016

Kārtība, par pašvaldības atbalstu privātām izglītības iestādēm (privātskolām)

13-16 09/11/2016

Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētam speciālistam

10-16 17/08/2016

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Stopiņu novadā. Konsolidēti.

2-16 27/01/2016

Par Stopiņu novada budžetu 2016.gadam

1-16 27/01/2016

Kārtība, par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam. Konsolidēts.

27-15 16/12/2015

Par Stopiņu novada pašvaldības saistošu noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu

17/15 16/12/2015

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Stopiņu novadā

26/15 16/12/2015

Par atbalsta sniegšanu mūzikas, mākslas, zinātnes un citu sasniegumu veicināšanai Stopiņu novadā

24-15 02/12/2015

Par apbalvojuma "Stopiņu novada Goda Pilsonis" piešķiršanu

18-15 23/09/2015

Stopiņu novada domes 11.07.2008. saistošo noteikumu Nr.53/dp “Detālplānojuma Rīgas rajona Stopiņu novada nekustamajam īpašumam “Āvas” (kad.nr. 80960030044), grafiskā daļa un tās teritorijas izmantošan

3-15 28/01/2015

Par Stopiņu novada budžetu 2015.gadam

11-14 24/09/2014

Stopiņu novada pašvaldības aģentūras STOPIŅU AMBULANCE sniegtie pakalpojumi. Konsolidēts.

8-14 10/09/2014

Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Stopiņu ambulance” nolikums

14-13 27/11/2013

Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Stopiņu novadā

18-13 13/11/2013

Stopiņu novada domes saistošo noteikumu grozījumi sakarā ar pāreju uz eiro

7-13 13/02/2013

Par Stopiņu novada simboliku. Konsolidēts.

19-12 12/12/2012

Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Stopiņu novadā

27-12 28/11/2012

Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Stopiņu novadā

26-12 28/11/2012

Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Stopiņu novadā

25-12 14/11/2012

Par koku ciršanu ārpus meža Stopiņu novada administratīvajā teritorijā. Konsolidēti.

23-12 27/09/2012

Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Stopiņu novadā

16-12 27/06/2012

Stopiņu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

17-12 27/06/2012

Par Stopiņu novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu

13-12 30/05/2012

Ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu numerācijas norāžu izvietošanas kārtība Stopiņu novadā

2-12 04/04/2012

Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Stopiņu novadā

08-12 29/02/2012

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Stopiņu novadā. Konsolidēts.

13-10 15/12/2010

Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Saimnieks” sniegtie pakalpojumi. Konsolidēts.

12-10 29/09/2010

Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Stopiņu novada teritorijā

24-09 11/11/2009

Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Stopiņu novada teritorijā.

23-09 11/11/2009

Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Stopiņu novada teritorijā. Konsolidēts.

06-09 25/03/2009

Par kārtību, kādā izmantojami un apsaimniekojami Stopiņu novada publiskie ūdeņi un to krasti. Konsolidēts.

04-09 25/02/2009

Par pašvaldības nodevām Stopiņu novada teritorijā

03-08 23/01/2008

Stopiņu novada teritorijā esošo kapu uzturēšanas un darbības noteikumi

13-05 12/10/2005

Stopiņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi. Konsolidēti.

14-05 12/10/2005

Par topogrāfiskās informācijas aktualizācijas un izpildshēmu uzmērīšanas kārtību Stopiņu novadā

Atpakaļ