Navigācija

Izsoles rezultāti

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoles rezultātiem

Atklātas mutiskas pirmreizējas izsoles rezultātā daļu no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8096 008 0282, “Jaunais karjers”, daļu no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8096 008 0380, “Sauriešu karjers”, un daļu no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8096 008 0427, “Sauriešu ģipsis”        apbūves tiesību uz 30 gadiem ieguva SIA “Prezenta Baltic”, reģistrācijas numurs 43603059582, par summu 53900.00 EUR gadā. Līgums noslēgts 2021.gada 30. jūnijā. 

Stopiņu novada domes Izsoles komisija

 

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoles rezultātiem

2021.gada 18. februārī plkst. 13:00 Stopiņu novada pašvaldība rīkoja elektronisko izsoli par Stopiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ”Fabrika 20”, Sauriešos, Stopiņu novadā, kadastra numurs 8096 008 0314 atsavināšanu.
Īpašuma tiesības uz Stopiņu novada pašvaldības nekustamo īpašumu, par summu 17 600,00  EUR ieguva fiziska persona D.Osipovs.

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoles rezultātiem

2021.gada 22. janvārī plkst. 11:00 Stopiņu novada pašvaldība rīkoja izsoli par Stopiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Spāres iela 3, Upeslejās, Stopiņu novadā, kadastra numurs 8096 005 0270 atsavināšanu.
Īpašuma tiesības uz Stopiņu novada pašvaldības nekustamo īpašumu, par summu 7381,50  EUR ieguva juridiska persona SIA “EKSORTUS”.

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoles rezultātiem

2020.gada 30. septembrī plkst. 13:00 Stopiņu novada pašvaldība rīkoja elektronisko izsoli par Stopiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Granīta iela 13E, Rumbulā, Stopiņu novadā, kadastra numurs 8096 007 0242 atsavināšanu.
Īpašuma tiesības uz Stopiņu novada pašvaldības nekustamo īpašumu, par summu 62 000,00 EUR ieguva juridiska persona SIA “RSGA”.

 

Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem

2020.gada 8. septembrī plkst. 11:00 Stopiņu novada pašvaldība rīkoja neapdzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli uz daļu no Kultūras centra telpām - kafejnīcas ierīkošana un darbība, tai skaitā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.
Nomas tiesības uz 5. gadiem ieguva juridiska persona SIA “V.I.S.S.”.

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoles rezultātiem

2020.gada 10. jūlijā plkst. 13:00 Stopiņu novada pašvaldība rīkoja elektronisko izsoli par Stopiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ”Jauspriguļi”, Rumbulā, Stopiņu novadā, kadastra numurs 8096 009 0136 atsavināšanu.
Īpašuma tiesības uz Stopiņu novada pašvaldības nekustamo īpašumu, par summu 55500,00 EUR ieguva Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība “Rumbula II”.

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoles rezultātiem

2020.gada 10. jūlijā plkst. 13:00 Stopiņu novada pašvaldība rīkoja elektronisko izsoli par Stopiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ”Vecspriguļi”, Rumbulā, Stopiņu novadā, kadastra numurs 8096 009 0135 atsavināšanu.
Īpašuma tiesības uz Stopiņu novada pašvaldības nekustamo īpašumu, par summu 70500,00  EUR ieguva Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība “Rumbula II”.

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoles rezultātiem

2020.gada 10. jūlijā plkst. 13:00 Stopiņu novada pašvaldība rīkoja elektronisko izsoli par Stopiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Acones iela 2a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, kadastra numurs 8096 003 1492 atsavināšanu.
Īpašuma tiesības uz Stopiņu novada pašvaldības nekustamo īpašumu, par summu 220000,00 EUR ieguva juridiska persona SIA “R1”.

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoles rezultātiem

2020.gada 8. jūlijā plkst. 13:00 Stopiņu novada pašvaldība rīkoja elektronisko izsoli par Stopiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza iela 17, Dzidriņās, Stopiņu novadā, kadastra numurs 8096 004 0065 atsavināšanu.
Īpašuma tiesības uz Stopiņu novada pašvaldības nekustamo īpašumu, par summu 45000,00 EUR ieguva fiziska persona J.Kozinda.

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoles rezultātiem

2020.gada 14. februārī plkst. 12:00 Stopiņu novada pašvaldības ēkā  notika Stopiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma starpgabala “Stārķu ligzda Nr.8”, Līčos, Stopiņu novadā, kadastra numurs 8096 001 0322, mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Īpašuma tiesības uz Stopiņu novada pašvaldības nekustamo īpašumu, par summu 1900,00 EUR ieguva fiziska persona T.Mudra .

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoles rezultātiem

2020.gada 14. februārī plkst. 11:00 Stopiņu novada pašvaldības ēkā  notika Stopiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriguļu ūdenskrātuve”, Rumbula,  Stopiņu novads ar kadastra apzīmējumu 8096 009 0052, Stopiņu novadā, mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Īpašuma tiesības uz Stopiņu novada pašvaldības nekustamo īpašumu, par summu 16000,00 EUR ieguva fiziska persona O.Romašenko.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoles rezultātiem

2020.gada 14. februārī plkst. 11:30 Stopiņu novada pašvaldības ēkā  notika Stopiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Priedkalnu iela 17A, Dreiliņos, Stopiņu novadā, kadastra numurs 8096 002 1351, mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Īpašuma tiesības uz Stopiņu novada pašvaldības nekustamo īpašumu, par summu 1900,00 EUR ieguva fiziska persona J.Šapovals.

Paziņojums par telpu nomas tiesību izsoles rezultātiem 

2019.gada 22. oktobrī plkst. 11:30 Stopiņu novada pašvaldības ēkā  notika Stopiņu novada pašvaldības rīkota nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole telpām Cekules iela 17, Cekule, Stopiņu novads.
Rakstiskās izsoles rezultātā nedzīvojamo telpu nomas tiesības uz 10 gadiem ieguvusi SIA “Energovide”.

Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem 

2019.gada 22.novembrī plkst. 11:00 Stopiņu novada pašvaldības ēkā  notika Stopiņu novada pašvaldības rīkota zemes nomas tiesību izsole ar apbūves tiesībām Acones iela 7, Ulbroka, Stopiņu novads.
Rakstiskās izsoles rezultātā zemes nomas tiesības ar apbūves tiesībām uz 20 gadiem ieguvis R.Suleimanovs

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoles rezultātiem

2019.gada 11.novembrī plkst. 11:00 Stopiņu novada pašvaldības ēkā  notika Stopiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ūdens tornis pie Radiostacijas”, Ulbrokā, Stopiņu  novads, adrese: Acones iela 6A, Ulbroka, Stopiņu novads, nomas tiesību izsole.
Īpašuma tiesības uz Stopiņu novada pašvaldības nekustamo īpašumu, par summu 31000,00 EUR ieguva SIA “MR Land”, Nr .40003937817.

Paziņojums par telpu nomas tiesību izsoles rezultātiem 

2019.gada 15.oktobrī plkst. 11:30 Stopiņu novada pašvaldības ēkā  notika Stopiņu novada pašvaldības rīkota nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole telpām Upeslejas 9, Upeslejas, Stopiņu novads.
Rakstiskās izsoles rezultātā nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 59,7  m², nomas tiesības uz 5 gadiem ieguvusi SIA “MV Orhideja” .

(13.01.2020.)

Paziņojums par nekustamā īpašuma Kaudzīšu iela 22, Rumbulā izsoles rezultātiem

2019.gada 19.jūlijā plkst. 11:00 Stopiņu novada pašvaldības ēkā  notika Stopiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, ar nosaukumu Kaudzīšu iela 22, Rumbulā, Stopiņu novadā, kadastra numurs: 8096 007 0366, sastāvoša no zemes gabala ar platību 0,4, ha un angāra, izsole. Īpašuma tiesības uz Stopiņu novada pašvaldības nekustamo īpašumu Kaudzīšu iela 22, Rumbulā, Stopiņu novadā, par summu 52500,00 EUR (piecdesmit divi tūkstoši pieci simti euro) iegūst SIA “Smartech”, Nr .40003686167, Aviācijas iela 22, Rīga.

(15.10.2019.)

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lielskultes”, Dreiliņos izsoles rezultātiem

2019.gada 13. septembrī plkst. 11:00 Stopiņu novada pašvaldības ēkā  notika Stopiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, ar nosaukumu “Lielskultes”, Dreiliņos, Stopiņu novadā, kadastra numurs: 8096 002 0520, sastāvoša no zemes gabala ar platību 1,8 ha platībā. Īpašuma tiesības uz Stopiņu novada pašvaldības nekustamo īpašumu nosaukumu “Lielskultes”, Dreiliņos, Stopiņu novadā, par summu 101000,00 EUR (simtu viens tūkstotis euro) iegūst fiziska persona M.Gellers.

(15.10.2019.)

Paziņojums par nekustamā īpašuma starpgabala “Dzirnavu iela 8”, Līčos izsoles rezultātiem

2019.gada 13. septembrī plkst. 13:00 Stopiņu novada pašvaldības ēkā  notika Stopiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, starpgabala “Dzirnavu iela 8”, Līčos, Stopiņu novadā, kadastra numurs: 8096 001 0235, sastāvoša no zemes gabala ar platību 388 m2 platībā. Īpašuma tiesības uz Stopiņu novada pašvaldības nekustamo īpašumu nosaukumu starpgabals “Dzirnavu iela 8”, Līčos, Stopiņu novadā, par summu 3182,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit divi euro) iegūst fiziska persona J.Grizāns.

(15.10.2019.)

Paziņojums par nekustamā īpašuma "Ziemeļu gatve 6”, Vālodzēs izsoles rezultātiem

2019.gada 13. septembrī plkst. 12:30 Stopiņu novada pašvaldības ēkā notika Stopiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ziemeļu gatve 6, Vālodzēs, Stopiņu novadā, kadastra numurs: 8096 003 0101, sastāvoša no zemes gabala ar platību 0,3828 ha platībā. Īpašuma tiesības uz Stopiņu novada pašvaldības nekustamo īpašumu nosaukumu Ziemeļu gatve 6, Vālodzēs, Stopiņu novadā, par summu 39642,00 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši seši simti četrdesmit divi euro) iegūst fiziska persona V.Zozuļa.

(15.10.2019.)

Paziņojums par nekustamā īpašuma "Pašvaldības mežs Rumbulā" izsoles rezultātiem

2019.gada 28.jūnijā plkst. 12.00 Stopiņu novada pašvaldības ēkā  notika Stopiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, ar nosaukumu “Pašvaldības mežs Rumbulā”, Rumbulā, Stopiņu novadā, kadastra numurs: 8096 009 0057, 2,95 ha platībā izsole.
Dalību izsolē bija pieteikuši 2 (divi) pretendenti. Īpašuma tiesības uz Stopiņu novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Pašvaldības mežs Rumbulā”, Rumbulā, Stopiņu novadā, kadastra numurs: 8096 009 0057, 2,95 ha platībā par summu 21000,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis euro) iegūst SIA “RSGA”, Nr .40003811272, Mārupes iela 4, Rīga.

(28.06.2019.)

Paziņojums par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4, Institūta ielā 36 un 898/37973 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes izsoles rezultātiem

25.07.2018. Stopiņu novada dome apstiprinājusi nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4, Institūta ielā 36 un 898/37973 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes, zemesgabala kadastra numurs 8096 900 2449 izsoles rezultātus. Par izsoles uzvarētāju atzīta– fiziskā persona J.M, kurš nosolījis augstāko cenu EUR EUR 55250,00 (piecdesmit pieci tūkstoši divi simti piecdesmit euro)

(31.07.2018.)

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Jaunrumbuļi”, Stopiņu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Stopiņu novada dome 2018.gada 11. aprīļa domes sēdē apstiprināja 2018. gada 10. aprīļa izsoles rezultātus un nekustamā īpašuma „Jaunrumbuļi”, Stopiņu novadā, sastāvoša no zemes gabala ar platību 5,17 ha, kadastra Nr. 8096 009 0084 pirkuma līguma slēgšanas tiesības ieguva SIA “Riga Industrial park”, reģistrācijas numurs 40203117017 par augstāko nosolīto summu EUR 501’000,00 EUR. (Pieci simti viens tūkstotis euro un 00 centi). 

Stopiņu novada domes Izsoles komisija
(26.04.2018.)

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Stūraiņu iela 1a”, Stopiņu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Stopiņu novada dome 2018.gada 11. aprīļa domes sēdē apstiprināja 2018. gada 10. aprīļa izsoles rezultātus un nekustamā īpašuma „Stūraiņu iela 1a”, Stopiņu novadā, sastāvoša no zemes gabala ar platību 0,3558 ha., kadastra Nr. 8096 007 0311 pirkuma līguma slēgšanas tiesības, uz pirmpirkumtiesību pamata, ieguva SIA “Vetline Medical”, reģistrācijas numurs 40103804582 par summu 25000.00 EUR (Divdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi).

Stopiņu novada domes Izsoles komisija
(26.04.2018.)

Paziņojums par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4, Augusta Deglava ielā 27, Rīgā, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Stopiņu novada dome 2018.gada 11. aprīļa domes sēdē apstiprināja 2018. gada 10. aprīļa izsoles rezultātus un nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4, Augusta Deglava ielā 27, Rīgā, sastāvoša no 177/3541 domājamām daļām no īpašuma Augusta Deglava iela 27, lietošanas tiesības uz dzīvokli Nr.4, kadastra apzīmējums 0100 071 2515 001, palīgēkas kadastra apzīmējums 0100 071 2515 002;004 un zemesgabala kadastra apzīmējums 0100 071 0076 pirkuma līguma slēgšanas tiesības, par augstāk nosolīto summu EUR 5900,00 (pieci tūkstoši deviņi simti euro), ieguva fiziska persona.

Stopiņu novada domes Izsoles komisija
(26.04.2018.)

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Smaidas”, Stopiņu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Stopiņu novada dome 2017.gada 6. decembra domes sēdē apstiprināja 2017. gada 24. novembra izsoles rezultātus un nekustamā īpašuma „Smaidas”, Stopiņu novadā, sastāvoša no zemes gabala ar platību 14,44 ha, kadastra Nr. 8096 002 0133.  Pirkuma līguma slēgšanas tiesības ieguva Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūlija būmaņi”, reģistrācijas nr. 40203072304, adrese : Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu novads par augstāko nosolīto summu EUR 2 205 000,00 (divi miljoni divi simti pieci tūkstoši euro un 00 centi). 

Stopiņu novada domes Izsoles komisija

(07.12.2017.)

Zemesgabala daļu “Jaunais karjers” , Saurieši, Stopiņu  novads, nomas tiesību izsoles rezultāti

Atklātas mutiskas pirmreizējas izsoles rezultātā zemesgabala daļas ar platību 453600 m2, (kadastra apzīmējums 8096 008 0282) un zemes gabala ar platību 76400 m2 (kadastra apzīmējums 8096 008 0436) JAUNAIS KARJERS, Sauriešos, zemes nomas tiesības ieguva biedrība “MX Stopiņu”, reģistrācijas numurs 40008229472, par summu 2400,00 EUR gadā.

Stopiņu novada domes Izsoles komisija

(09.02.2017.)

Atpakaļ