Navigācija

Izsoles

 

 

Stopiņu novada pašvaldība rīko zemes, ar apbūves tiesībām, nomas tiesību izsoli uz daļu no nekustamajiem īpašumiem:  “Jaunais karjers”, “Sauriešu karjers” , “Sauriešu ģipsis” kas atrodas Sauriešos, Stopiņu novadā

Iznomājamā kopējamā platība- 965 329 m², t.sk. ūdens teritorijā ~395 172 m².
Izsoles veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Nosacītā nomas maksa: 7500.00 EUR gadā.
Līguma termiņš 30 (trīsdesmit) gadi.
Izmantošanas mērķis- teritorijas sakārtošana un multifunkcionālas atpūtas zonas ierīkošana.

Izsole notiks 2021. gada 16. jūnijā, plkst.11:00, Institūta ielā 3, Ulbrokā, Stopiņu novadā, KC "Ulbrokas Pērle" telpās. 

(25.05.2021.)

 

Stopiņu novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē, ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus

1. Pašvaldības nekustamo īpašumu Getliņu iela 6A , Rumbula, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības , kadastra apzīmējums  80960070384, ar kopējo platību 3.4666 ha.
Izsoles sākums – 07.06.2021., izsoles noslēgums – 07.07.2021. plkst.13.00.
Izsoles sākumcena EUR 150000.00. Izsoles solis - EUR 1000.00. Nodrošinājums – EUR 15000.00.

2. Pašvaldības nekustamo īpašumu Burtnieku iela 28 , Saurieši, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas dzīvojamās ēkas, kadastra numuru 8096 008 0026 005  ar kopējo platību 90,2 m2 un atrodas uz citai personai piederoša zemes gabala ar kadastra Nr. 8096 008 0453 un kopējo platību 1200 m2.
Izsoles sākums –07.06.2021., izsoles noslēgums – 07.07.2021. plkst.13.00.
Izsoles sākumcena EUR 21000.00. Izsoles solis - EUR 500.00. Nodrošinājums – EUR 2100.00.

3. Pašvaldības nekustamo īpašumu Ziedu iela 12B , Dreiliņi, Stopiņu novadā, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 2492 m2 platībā ar kadastra numuru 8096 002 1792.

Izsoles sākums – 07.06.2021., izsoles noslēgums – 07.07.2021. plkst.13.00.
Izsoles sākumcena EUR 32000.00. Izsoles solis - EUR 500.00. Nodrošinājums – EUR 3200.00.
Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv
Saskaņot objekta apskates laiku var Stopiņu novada pašvaldībā, tālrunis uzziņām Ainārs Vaičulens 67910771; 28711252.

(13.05.2021.)

 

Paziņojums par izsoli pašvaldības kustamajam īpašumam

Stopiņu novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē, ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības kustamo īpašumu 291 kapitāla daļas (20,08 %) Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (SIA) “Stopiņu kolektors”, reģistrācijas nr. 40003756303, juridiskā adrese: Granīta iela 26, Rumbula, Stopiņu novads, izsoles sākumcena 10000,00 euro.

Izsoles sākums – 05.04.2021., izsoles noslēgums – 05.05.2021. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 25.04.2021. jāiemaksā nodrošinājums Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv 

Kontaktinformācija – Izpilddirektors Maksims Griščenko, telefons 67910095;  26131434.

(04.03.2021.)

 

Paziņojums par izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam

Stopiņu novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē, ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Dambja iela 3, Līčos, Stopiņu novadā,  kas sastāv no  viena zemesgabala, 1,5 ha platībā ar kadastra numuru 8096 001 0348. Elektroniskās izsoles sākumcenu 107000.00 EUR, solis 500,00 EUR. Nodrošinājums 10700.00 EUR

Izsoles sākums – 03.03.2021., izsoles noslēgums – 06.04.2021. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Stopiņu novada pašvaldībā, tālrunis uzziņām Ainārs Vaičulens 67910771; 28711252.

(15.02.2021.)

 

Paziņojums par izsolēm pašvaldības nekustamajiem īpašumiem

Stopiņu novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē, ar augšupejošu soli pārdod:

1. Pašvaldības nekustamo īpašumu Parka ielā 30, Ulbrokā, Stopiņu novadā, ar kadastra Nr. 8096 003 1148, platība 0,3474 ha.

Izsoles sākums – 16.02.2021., izsoles noslēgums – 18.03.2021. plkst.13.00.
Izsoles sākumcena EUR 50000.00. Izsoles solis - EUR 500.00. Nodrošinājums – EUR 5000.00.

2. Pašvaldības nekustamo īpašumu Kaudzīšu ielā 2, Rumbulā, Stopiņu novadā, ar kadastra Nr. 8096 007 0118, platība 8 955 m²

Izsoles sākums – 16.02.2021., izsoles noslēgums – 18.03.2021. plkst.13.00.
Izsoles sākumcena EUR 65000.00. Izsoles solis - EUR 500.00. Nodrošinājums – EUR 6500.00.

3. Pašvaldības nekustamo īpašumu „Zaķīši” dz. 4, Līčos, Stopiņu novadā, ar kadastra Nr. 8096 900 2677 kas sastāv no 1-istabas dzīvokļa ar kopējo platību 26,5 m², kas izvietots pirmskara projekta 2-stāvu daudzdzīvokļu ēkas 1. un 2. stāvā  un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes-265/2207

Izsoles sākums – 16.02.2021., izsoles noslēgums – 18.03.2021. plkst.13.00.
Izsoles sākumcena EUR 2800.00. Izsoles solis - EUR 50.00. Nodrošinājums – EUR 280.00.

4. Pašvaldības nekustamo īpašumu Burtnieku iela 28, Saurieši, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas dzīvojamās ēkas, kadastra numuru 8096 008 0026 005  ar kopējo platību 90,2 m2 un atrodas uz citai personai piederoša zemes gabala ar kadastra Nr. 8096 008 0453 un kopējo platību 1200 m2.

Izsoles sākums – 16.02.2021., izsoles noslēgums – 18.03.2021. plkst.13.00.
Izsoles sākumcena EUR 22000.00. Izsoles solis - EUR 500.00. Nodrošinājums – EUR 2200.00.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi pieejami: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objektu apskates laiku var Stopiņu novada pašvaldībā, tālrunis uzziņām Ainārs Vaičulens 67910771; 28711252.

(01.02.2021.)

 

Paziņojums par izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam

Stopiņu novada pašvaldība mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu zemes starpgabalu “Mazgaliņi”, Dreiliņos, Stopiņu novads  ar kadastra numuru  8096 005 0270, 002 1706, platība 272 m2, nosacīto cenu jeb sākumcenu 4903.00 euro, izsoles solis 100 euro.

Izsole notiks 2021.gada 9.martā plkst. 11:00 Stopiņu novada domē, Institūta iela 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo Objektu ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam.

Izsoles norises noteikumi Stopiņu novada pašvaldības mājas lapā www.stopini.lv.

(27.01.2021.)

 

Paziņojums par izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam

Stopiņu novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē, ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Fabrika Nr.20, Sauriešos kas sastāv no  viena zemesgabala, 541 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 8096 008 0314.

Izsoles sākums – 19.01.2021., izsoles noslēgums – 18.02.2021. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 08.01.2021. jāiemaksā nodrošinājums Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/ 

(16.12.2020.)

 

Paziņojums par izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam

Stopiņu novada pašvaldība mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu zemes starpgabalu Spāres iela 3, Upeslejas, Stopiņu novads ar kadastra apzīmējumu 8096 005 0270, platību 525 m2, nosacīto cenu jeb sākumcenu 7381,50 euro, izsoles solis 100 euro. 

Izsole notiks 2021.gada 22. janvārī plkst. 11:00 Stopiņu  novada domē, Institūta iela 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo Objektu ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam.

Izsoles norises noteikumi Stopiņu novada pašvaldības mājas lapā www.stopini.lv.

(10.12.2020.)

 

Paziņojums par izsoli SIA "Stopiņu kolektors" kapitāldaļām

Stopiņu novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē, ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības kustamo īpašumu 291 kapitāla daļas (20,08 %) Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (SIA) “Stopiņu kolektors”, reģistrācijas nr. 40003756303, juridiskā adrese: Granīta iela 26, Rumbula, Stopiņu novads. 

Izsoles sākums – 12.01.2021., izsoles noslēgums – 11.02.2021. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 01.01.2021. jāiemaksā nodrošinājums Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/ 

(10.12.2020.)

 

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskajā izsolē

Stopiņu novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē, ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu īpašuma Dambja iela 3, Līčos, Stopiņu novadā,  kas sastāv no  viena zemesgabala, 1,5 ha platībā ar kadastra numuru 8096 001 0348. Elektroniskās izsoles sākumcenu 108000.00 EUR, solis 500,00 EUR. Nodrošinājums 10800.00 EUR

Izsoles sākums – 28.12.2020., izsoles noslēgums – 17.01.2021. plkst.13.00.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/

Saskaņot objekta apskates laiku var Stopiņu novada pašvaldībā, tālrunis uzziņām Ainārs Vaičulens 67910771; 28711252.

(23.11.2020.)

 

Paziņojums par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu elektroniskajā izsolē

Stopiņu novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē,  ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamos īpašumus: 

1) Parka ielā 30, Ulbrokā, Stopiņu novadā, ar kadastra Nr. 8096 003 1148, platība 0.3474 ha.
Izsoles sākumcena EUR 50000.00. Izsoles solis - EUR 500.00. Nodrošinājums – EUR 5000.00.

2) Burtnieku iela 28, Sauriešos, Stopiņu novads, kadastra apzīmējums 8096 508 0005, kas stāv no vienas dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 8096 008 0026 005  ar kopējo platību 90,2 m2 un atrodas uz citai personai piederoša zemes gabala ar kadastra Nr. 8096 008 0453 un kopējo platību 1200 m2.

Izsoles sākumcena EUR25000.00. Izsoles solis - EUR200,00. Nodrošinājums – EUR2500.00.

Izsoles sākums – 16.11.2020., izsoles noslēgums – 06.12.2020. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa:  līdz 06.01.2021.atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā 1 (viena) mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/

Saskaņot objekta apskates laiku var Stopiņu novada pašvaldībā, tālrunis uzziņām Ainārs Vaičulens 67910771; 28711252.

(03.11.2020.)

 

Paziņojums par elektronisko izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam

Stopiņu novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē, ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Dambja iela 3, Līčos, Stopiņu novadā,  kas sastāv no  viena zemesgabala, 1,5 ha platībā ar kadastra numuru 8096 001 0384.

Elektroniskās izsoles sākumcena 120 000.00 EUR, solis 1000,00 EUR (euro 00 centi). Nodrošinājums 12 000.00 EUR.

Izsoles sākums – 01.10.2020., izsoles noslēgums – 02.11.2020. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.09.2020. jāiemaksā nodrošinājums Stopiņu novada pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā atbilstoši Stopiņu novada pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/

Saskaņot objekta apskates laiku var Stopiņu novada pašvaldībā, tālrunis uzziņām Ainārs Vaičulens 67910771; 28711252.

(23.09.2020.)

 

Paziņojumi par elektroniskajām izsolēm pašvaldības nekustamajiem īpašumiem

IZSOĻU SĀKUMS 2020.GADA 31.08.2020.:

1. Stopiņu novada pašvaldība, elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/, ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Granīta ielā 13D, Rumbulā, Stopiņu novadā, ar kadastra Nr. 8096 007 0091, platība 2,42 ha.

Izsoles sākums – 31.08.2020., izsoles noslēgums – 30.09.2020. plkst.13.00.

Izsoles sākumcena EUR 67200.00. Izsoles solis - EUR 500.00. Nodrošinājums – EUR 6720.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 20.09.2020. jāiemaksā nodrošinājums Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa:  līdz 30.10.2020. atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā 1 (viena) mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908.

Saskaņot objekta apskates laiku var Stopiņu novada pašvaldībā, tālrunis uzziņām Ainārs Vaičulens 67910771; 28711252.

 

2. Stopiņu novada pašvaldība, elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/, ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Granīta ielā 13E, Rumbulā, Stopiņu novadā, ar kadastra Nr. 8096 007 0242, platība 1,96 ha

Izsoles sākums – 31.08.2020., izsoles noslēgums – 30.09.2020. plkst.13.00.

Izsoles sākumcena EUR 61500.00. Izsoles solis - EUR 500.00. Nodrošinājums – EUR 6150.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 20.09.2020. jāiemaksā nodrošinājums Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa:  līdz 30.10.2020. atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā 1 (viena) mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908.

Saskaņot objekta apskates laiku var Stopiņu novada pašvaldībā, tālrunis uzziņām Ainārs Vaičulens 67910771; 28711252.

 

3. Stopiņu novada pašvaldība, elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/, ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības Parka ielā 30, Ulbrokā, Stopiņu novadā, ar kadastra Nr. 8096 003 1148, platība 0,3474.

Izsoles sākums – 31.08.2020., izsoles noslēgums – 30.09.2020. plkst.13.00.

Izsoles sākumcena EUR 50000.00. Izsoles solis - EUR 500.00. Nodrošinājums – EUR 5000.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 20.09.2020. jāiemaksā nodrošinājums Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa:  līdz 30.10.2020. atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā 1 (viena) mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908.

Saskaņot objekta apskates laiku var Stopiņu novada pašvaldībā, tālrunis uzziņām Ainārs Vaičulens 67910771; 28711252.

(26.08.2020.)

 

Stopiņu novada pašvaldība rīko neapdzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli uz daļu no Kultūras centra telpām - kafejnīcas ierīkošana un darbība, tai skaitā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana

Stopiņu novada pašvaldība rīko neapdzīvojamo  telpu nomas tiesību izsoli uz daļu no Kultūras centra telpām, Institūta ielā 3, Ulbrokā, Stopiņu novadā.
Iznomājamo telpu kopējā platība 157,1 kv.m.   
Nomas objekta lietošanas mērķis –kafejnīcas ierīkošana un darbība, tai skaitā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.
Izsoles veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Nosacītā nomas maksa: 1350.00 EUR, mēnesī, izsoles solis 10.00 EUR. 
Līguma termiņš 5 gadi ar tiesībām pagarināt vēl uz 5 gadiem
Izsole notiks 2020.gada 8. septembrī, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

(12.08.2020.)

 

Stopiņu novada dome rīko kokmateriālu izsoli

Stopiņu novada dome atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Stopiņu  novada pašvaldības kustamo mantu – kokmateriālus 248,96 m3 apjomā,  kustamo mantu kuri sastāv no:
1.1. Priedes zāģbaļķi, diametrs no 18 cm 149,49 m3
1.2. Priedes gulsnis 18,2 m3
1.3. Priedes papīrmalka 29,21 m3
1.4. Priedes malka 3,95 m3
1.5. Egles papīrmalka 0,31 m3
1.6. Bērza finieris 6,1 m3
1.7. Bērza finieris(tara) 1,66 m3
1.8. Bērza papīrmalka 39,77 m3
1.9. Bērza malka 0,25 m3
1.10.Melnalksnis malka 0,02 m3

Kustamās mantas nosacītā cena – 11 000.00 EUR (Vienpadsmit tūkstoši euro 00 centi).
Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, kas līdz 2020.gada 8.jūlijam plkst. 12.00 iesniegusi dokumentus ar rakstisku cenas piedāvājumu, iemaksājusi nodrošinājumu 10% no cirsmu nosacītās sākumcenas, t. i., 1100.00 euro (Viens tūkstotis viens simts euro 00 centi).

Izsole notiks 2020. gada 8.jūlijā plkst. 12.30, Stopiņu  novada pašvaldības domes zālē, 2.stāvā, Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu  nov. 

Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt kokmateriālu un veikt kontroles novērtējumu. Pašvaldības pilnvarotā persona minētajos jautājumos –izpilddirektors Maksims Grišcenko telefons 26131434.

(18.06.2020.)

 

PAZIŅOJUMI PAR ELEKTRONISKAJĀM IZSOLĒM PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM

IZSOĻU SĀKUMS 2020.GADA 8.JŪNIJĀ:

1. Stopiņu novada pašvaldība, elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/, ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Granīta ielā 13D, Rumbulā, Stopiņu novadā, ar kadastra Nr. 8096 007 0091, platība 2,42 ha.
Izsoles sākums – 08.06.2020., izsoles noslēgums – 08.07.2020. plkst.13.00.
Izsoles sākumcena EUR 67200.00. Izsoles solis - EUR 500.00. Nodrošinājums – EUR 6720.00.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.06.2020. jāiemaksā nodrošinājums Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
Pirkuma apmaksa:  līdz 08.08.2020.atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem.
Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā 1 (viena) mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908.
Saskaņot objekta apskates laiku var Stopiņu novada pašvaldībā, tālrunis uzziņām Ainārs Vaičulens 67910771; 28711252.

 

2. Stopiņu novada pašvaldība, elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/, ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Granīta ielā 13E, Rumbulā, Stopiņu novadā, ar kadastra Nr. 8096 007 0242, platība 1,96 ha
Izsoles sākums – 08.06.2020., izsoles noslēgums – 08.07.2020. plkst.13.00.
Izsoles sākumcena EUR 61300.00. Izsoles solis - EUR 500.00. Nodrošinājums – EUR 6150.00.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.06.2020. jāiemaksā nodrošinājums Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
Pirkuma apmaksa:  līdz 08.08.2020.atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem.
Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā 1 (viena) mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908.
Saskaņot objekta apskates laiku var Stopiņu novada pašvaldībā, tālrunis uzziņām Ainārs Vaičulens 67910771; 28711252.

 

3. Stopiņu novada pašvaldība, elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/, ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības Parka ielā 30, Ulbrokā, Stopiņu novadā, ar kadastra Nr. 8096 003 1148, platība 0,3474.
Izsoles sākums – 08.06.2020., izsoles noslēgums – 08.07.2020. plkst.13.00.
Izsoles sākumcena EUR 50000.00. Izsoles solis - EUR 500.00. Nodrošinājums – EUR 5000.00.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.06.2020. jāiemaksā nodrošinājums Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
Pirkuma apmaksa:  līdz 08.08.2020.atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem.
Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā 1 (viena) mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908.
Saskaņot objekta apskates laiku var Stopiņu novada pašvaldībā, tālrunis uzziņām Ainārs Vaičulens 67910771; 28711252.

 

4. Stopiņu novada pašvaldība, elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/, ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Dārza ielā 17, Ulbrokā, Stopiņu novadā, ar kadastra Nr. 8096 004 0744, platība 1,31 ha.
Izsoles sākums – 08.06.2020., izsoles noslēgums – 08.07.2020. plkst.13.00.
Izsoles sākumcena EUR 45000.00. Izsoles solis - EUR 500.00. Nodrošinājums – EUR 4500.00.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.06.2020. jāiemaksā nodrošinājums Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
Pirkuma apmaksa:  līdz 08.08.2020.atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem.
Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā 1 (viena) mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908.
Saskaņot objekta apskates laiku var Stopiņu novada pašvaldībā, tālrunis uzziņām Ainārs Vaičulens 67910771; 28711252.

 

IZSOĻU SĀKUMS 2020.GADA 10.JŪNIJĀ:

1. Stopiņu novada pašvaldība, elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/, ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu "Jaunspriguļi", Rumbula, Stopiņu novadā, ar kadastra Nr. 8096 009 0136, platība 1,69 ha.
Izsoles sākums – 10.06.2020., izsoles noslēgums – 10.07.2020. plkst.13.00.
Izsoles sākumcena EUR 55000.00. Izsoles solis - EUR 500.00. Nodrošinājums – EUR 5500.00.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 30.06.2020. jāiemaksā nodrošinājums Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
Pirkuma apmaksa:  līdz 08.08.2020.atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem.
Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā 1 (viena) mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908.
Saskaņot objekta apskates laiku var Stopiņu novada pašvaldībā, tālrunis uzziņām Ainārs Vaičulens 67910771; 28711252.

 

2. Stopiņu novada pašvaldība, elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/, ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu "Vecspriguļi", Rumbula, Stopiņu novadā, ar kadastra Nr. 8096 009 0135, platība 1,93 ha. 
Izsoles sākums – 10.06.2020., izsoles noslēgums – 10.07.2020. plkst.13.00.
Izsoles sākumcena EUR 70000.00. Izsoles solis - EUR 500.00. Nodrošinājums – EUR 7000.00.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 30.06.2020. jāiemaksā nodrošinājums Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
Pirkuma apmaksa:  līdz 10.08.2020.atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem.
Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā 1 (viena) mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908.
Saskaņot objekta apskates laiku var Stopiņu novada pašvaldībā, tālrunis uzziņām Ainārs Vaičulens 67910771; 28711252.

 

3. Stopiņu novada pašvaldība, elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/, ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Acones ielā 2a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, ar kadastra Nr. 8096 003 1492, zemes platība 0,7067 ha.
Uz zemes gabala atrodas:
Būve ar kadastra apzīmējumu 8096 00 0805 001, ar kopējo platību 420,6 m2;
Būve ar kadastra apzīmējumu 8096 00 0805 003, ar kopējo platību 834,9 m2;
Būve ar kadastra apzīmējumu 8096 00 0805 004, ar kopējo platību 29,3 m2;
Izsoles sākums – 10.06.2020., izsoles noslēgums – 10.07.2020. plkst.13.00.
Izsoles sākumcena EUR 212000.00. Izsoles solis - EUR 1000.00. Nodrošinājums – EUR 21200.00.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 30.06.2020. jāiemaksā nodrošinājums Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
Pirkuma apmaksa:  līdz 10.08.2020.atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem.
Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā 1 (viena) mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908.
Saskaņot objekta apskates laiku var Stopiņu novada pašvaldībā, tālrunis uzziņām Ainārs Vaičulens 67910771; 28711252.

(27.05.2020.)

 

 

Stopiņu  novada pašvaldība rīko zemes nomas izsoli ar apbūves tiesībām uz daļu no neapbūvētiem zemesgabaliem “Jaunais karjers”, kadastra Nr. 80960080282, “Sauriešu ģipsis”, kadastra Nr. 80960080427, “Sauriešu karjers”, kadastra Nr. 80960080380,Sauriešos, Stopiņu novadā. 

Iznomājamo zemes gabalu kopējā platība 96,74 ha.

Izsoles veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Nosacītā nomas maksa: 450.00 EUR, mēnesī, izsoles solis 5.00 EUR. 

Līguma termiņš 30 (trīsdesmit) gadi.

Izsole notiks 2020.gada 16. jūnijā, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

(22.05.2020.)

 

PAZIŅOJUMI PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU IZSOLĒM, ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLI UN KUSTAMĀS MANTAS IZSOLI

Nekustamā īpašuma izsole

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai:
Nekustamo īpašumu “Spriguļu ūdenskrātuve”, Rumbulā, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 009 0052 ar kopējo platību 1,34 ha, (izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes kopplatība var tikt precizēta) ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi- dabas un apstādījumu teritorija (DA~15%) un ūdeņu teritorija (Ū~85%).
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 15000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2020.gada 14. februārī, plkst. 11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 
Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties katru darba dienu no plkst. 10:00 – 13.00; 14:00 – 17.00, piektdienās līdz 15:00 Stopiņu  novada pašvaldībā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā Juridiskajā daļā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu  novadā vai Stopiņu  novada domes mājas lapā (www.stopini.lv).

(19.12.2019.)

Nekustamā īpašuma izsole

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai:
Nekustamo īpašumu Priedkalnu iela 17A, Dreiliņos, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 002 1351 ar kopējo platību 0,5  ha ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-–savrupmāju apbūves teritorijā (DzS ~92%) un ūdeņu teritorija (Ū~8%).
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 50000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2020.gada 14. februārī, plkst. 11:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

(19.12.2019.)

Nekustamā īpašuma izsole

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai:
Nekustamo īpašumu starpgabalu “Strārķu ligzda” Nr.8, Līčos, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 001 0322 ar kopējo platību 555  m2 ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi—lauksaimniecības teritorija.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 1900.00 EUR, izsoles solis 100.00 EUR. 
Izsole notiks 2020.gada 14. februārī, plkst. 12:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 
Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes vienības (starpgabalu) ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, un ir nostiprinātas zemesgrāmatā.  

(19.12.2019.)

Zemes nomas tiesību izsole

Stopiņu  novada dome paziņo, ka 2020. gada 10. janvārī  plkst. 11.00 Stopiņu  novada domes telpās Institūta iela 1a, Ulbrokā, Stopiņu  novadā notiks Stopiņu  novada pašvaldības rīkota atklāta rakstiska zemes nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.
Informācija par nomas objektu:
Nomas objekts – Stopiņu novada pašvaldības valdījumā esošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8096 008 0365, Sauriešos, 0,06 ha platībā (turpmāk-Zemesgabals) bez apbūves tiesībām.
Adrese –Saurieši, Stopiņu  novads;
Lietošanas mērķis – Reklāmas stenda izvietošana;
Iznomāšanas termiņš – 2 gadi;
Izsoles nosacītā (sākuma) cena gadā – 120.00 EUR (Viens simts divdesmit euro 00 centi)(neieskaitot PVN un NĪN).
Izsoles pieteikums jāiesniedz darba dienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no 14:00 līdz 17:00, piektdienās līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 9. janvārim plkst. 17:00 Stopiņu  novada pašvaldības telpās Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, 6 kabinetā.
Pieteikumu atvēršana notiks 2020. gada 10. janvārī plkst. 11:00 Stopiņu  novada pašvaldības telpās Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, 4 kabinetā.
Ar nomas objektu pretendents var iepazīties, kā arī saņemt papildu informāciju katru darba dienu, iepriekš sazinoties pa tālruni: 67910546.

(19.12.2019.)

Kustamās mantas izsole

Stopiņu  novada dome paziņo, ka 2020. gada 10. janvārī  plkst. 11.30 Stopiņu  novada domes telpās Institūta iela 1a, Ulbrokā, Stopiņu  novadā notiks Stopiņu  novada pašvaldības rīkota atklāta rakstiska kustamās mantas – 16 gabalas divstāvu koka gultas (priedes koka) ar matračiem, izsole ar augšupejošu soli. Gultas izmēri – garums – 152cm, platums – 0,75 cm, augstums – 140cm
Izsoles nosacītā (sākuma) cena par vienu gultu – EUR 117,00, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis.
Izsoles pieteikums jāiesniedz darba dienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no 14:00 līdz 17:00, piektdienās līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 9. janvārim plkst. 17:00 Stopiņu  novada pašvaldības telpās Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, 6 kabinetā.
Pieteikumu atvēršana notiks 2020. gada 10. janvārī plkst. 11:30 Stopiņu  novada pašvaldības telpās Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, 4 kabinetā.
Ar nomas objektu pretendents var iepazīties, kā arī saņemt papildu informāciju katru darba dienu, iepriekš sazinoties pa tālruni: 67910546 . 

(19.12.2019.)

 

22.novembrī notiks nomas tiesību izsole bez apbūves tiesībām nedzīvojamām telpām Cekulē

1. Rakstiska nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsolei  daļai no īpašuma Cekule 17, Cekule, Stopiņu novadā
2. Nedzīvojamo telpu nomas izmantošanas mērķis – noliktavas
3. Izsoles veids – rakstiska izsole ar iespējami augstāku nomas maksu par vienu kvadrātmetru.
4. Izsoles sākumcena ir 130.00  EUR mēnesī.
5. Nomas līgums ar izsoles uzvarētāju tiek slēgts uz 10 (desmit) gadiem.
6. Nomas pieteikums jāiesniedz ne vēlāk, kā līdz 2019. gada 21. novembrim plkst. 17:00, kabinetā Nr.6. Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā
7. Izsole (Nomas pieteikuma atvēršana) notiek 2019. gada 22. novembrī. plkst. 11:30.

(07.11.2019.)

 

22.novembrī notiks zemes nomas tiesību izsole ar apbūves tiesībām Ulbrokā

1. Rakstiska zemes nomas tiesību izsole ar apbūves tiesībām, zemes gabalam Acones ielā 7, Ulbrokā, Stopiņu novadā, kadastra apzīmējums 8096 003 1358, platība 0,1305 ha
2. Zemes nomas tiesību  mērķis – Auto stāvvietas izbūve.
3. Izsoles veids – rakstiska izsole ar iespējami augstāku nomas maksu par vienu kvadrātmetru.
4. Izsoles sākumcena ir 2.25 EUR (divi euro 25 centi) par kv.m (neieskaitot PVN un NĪN) solis 0.05 EUR ( 5 centi) (neieskaitot PVN un NĪN).
5. Nomas līgums ar izsoles uzvarētāju tiek slēgts uz 20 (divdesmit) gadiem.
6. Nomas pieteikums jāiesniedz ne vēlāk, kā līdz 2019. gada 21. novembrim plkst. 17:00, kabinetā Nr.6. Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā
7. Izsole (Nomas pieteikuma atvēršana) notiek 2019. gada 22. novembrī. plkst. 11:00.

(07.11.2019.)

 

15. oktobrī notiks rakstiska nomas tiesību izsole ar apbūves tiesībām Stopiņu novada pašvaldības zemes gabalam Ulbrokā

NOMAS TIESĪBU IZSOLES AR APBŪVES TIESĪBĀM

1. Rakstiska zemes nomas tiesību izsole ar apbūves tiesībām, zemes gabalam Acones ielā 7, Ulbrokā, Stopiņu novadā, kadastra apzīmējums 8096 003 1358, platība 0,1305 ha

2. Zemes nomas tiesību  mērķis – Auto stāvvietas izbūve.

3. Izsoles veids – rakstiska izsole ar iespējami augstāku nomas maksu par vienu kvadrātmetru.

4. Izsoles sākumcena ir 2.25 EUR (divi euro 25 centi) par kv.m (neieskaitot PVN un NĪN) solis 0.05 EUR ( 5 centi) (neieskaitot PVN un NĪN).

5. Nomas līgums ar izsoles uzvarētāju tiek slēgts uz 20 (divdesmit) gadiem.

6. Nomas pieteikums jāiesniedz ne vēlāk, kā līdz 14.10.2019. plkst. 17:00, kabinetā Nr.6.

7. Izsole (Nomas pieteikuma atvēršana) notiek 15.10.2019. plkst. 11:00.

(24.09.2019.)

 

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Ūdens tornis pie Radiostacijas”

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu “Ūdens tornis pie Radiostacijas”, Ulbrokā, Stopiņu  novads, adrese: Acones iela 6A, Ulbroka, Stopiņu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 003 0650 ar kopējo platību 0,1322 ha platībā ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  Publiskās apbūves teritorija (P).
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 30000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 1.novembrī plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā

(24.09.2019.)

 

15. oktobrī notiks Stopiņu novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas tiesību rakstiska izsole

Nedzīvojamo telpu “Upeslejas 9”, Upeslejās, Stopiņu novadā, nomas tiesību rakstiska izsole

1. Nomas tiesību rakstiska izsole saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

2. Rakstiskā izsolē tiek izsolītas nedzīvojamās telpas Nr. 71; Nr. 72; Nr. 74; Nr. 75; Nr. 76; Nr. 77; Nr. 77; Nr. 78; Nr. 79, ar kopējo platību 59,7 m2 nekustamajā īpašumā “Upeslejas 9”, Upeslejās, Stopiņu novadā (kadastra Nr. 8096 005 0457; sastāv no vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8096 005 4457, ar platību 0,167 ha, un administratīvā ēka, kadastra apzīmējums 8096 001 0602 001, ar platību 1220,8 m2). Īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā uz Stopiņu novada pašvaldības vārda.

3. Nomas līgumā paredzētais Telpu izmantošanas mērķis – solārija un/vai skaistumkopšanas salona pakalpojumu organizēšana.

4. Izsoles veids – rakstiska izsole ar iespējami augstāku nomas maksu par vienu kalendāro mēnesi.

5. Izsoles sākumcena ir EUR 155.00 (viens simts piecdesmit pieci euro 00 centi) mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, nekustamā īpašuma nodokli un citus maksājumus.

6. Nomas līgums ar izsoles uzvarētāju tiek slēgts uz 5 (pieciem) gadiem.

7. Nomas pieteikums jāiesniedz ne vēlāk, kā līdz 14.10.2019. plkst. 11:30, kabinetā Nr.6.

8. Izsole (Nomas pieteikuma atvēršana) notiek 15.10.2019. plkst. 11:30.

(24.09.2019.)

 

Stopiņu novada pašvaldība nodod atsavināšanai vairākus nekustamos īpašumus

Stopiņu novada pašvaldība nodod atsavināšanai:

1. Nekustamo īpašumu Parka iela 30, Ulbrokā, Stopiņu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 003 1148 ar kopējo platību 0,3474 ha platībā ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  Publisko iestāžu apbūves teritorija.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 45000.00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR.
Izsole notiks 2019.gada 4. oktobrī plkst.10:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā.
 

2. Nekustamo īpašumu Granīta iela 13E, Rumbula, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 007 0242 ar kopējo platību 1,96  ha ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi- ražošanas teritorijā.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 80000.00 EUR, izsoles solis 500,00 EUR.
Izsole notiks 2019.gada 4. oktobrī plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā.
 

3. Nekustamo īpašumu “Jaunozoli”, Dzidriņās, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 004 0059 ar kopējo platību 2,02  ha ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi- Publiskās apbūves teritorija.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 100000.00 EUR, izsoles solis 500,00 EUR.
Izsole notiks 2019.gada 4. oktobrī plkst.11:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā.
 

4. Nekustamo īpašumu Dārza iela 17, Dzidriņās, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 004 0744 ar kopējo platību 1,31  ha ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi- Savrupmāju apbūves teritorija.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 65000.00 EUR, izsoles solis 500,00 EUR.
Izsole notiks 2019.gada 4. oktobrī plkst.12:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā

Ar izsoles noteikumiem klātienē iepazīties var katru darba dienu no plkst. 10:00 – 13.00; 14:00 – 17.00, piektdienās līdz 15:00 Stopiņu  novada pašvaldībā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā Juridiskajā daļā, vai Stopiņu  novada domes mājas lapā (https://stopini.lv/lv/pasvaldiba/izsoles).

(27.08.2019.)

 

Stopiņu novada pašvaldība pārdod atklātās izsolēs vairākus nekustamos īpašumus

1.  Nekustamo īpašumu “Kalnapsītes”, Stopiņu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 005 0509 ar kopējo platību 5,99 ha platībā ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  savrupmāju apbūves teritorija (95%) un dabas un apstādījumu teritorija (5%).
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 240000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 13. septembrī plkst.10:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

2. Nekustamo īpašumu ”Lejasapsītes”, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 005 0092 ar kopējo platību 8,33  ha ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  savrupmāju apbūves teritorija un dabas un apstādījumu teritorija.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 350000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 13. septembrī, plkst.10:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

3. Nekustamo īpašumu ”Lielskultes”, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 002 0520 ar kopējo platību 1,8  ha ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  Publisko iestāžu apbūves teritorija.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 100000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 13. septembrī, plkst. 11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

4. Nekustamo īpašumu Granīta iela 13D, Rumbula, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 007 0091 ar kopējo platību 2,42  ha ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi- ražošanas teritorija.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 70000.00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 13. septembrī, plkst. 11:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

5. Nekustamo īpašumu Priedkalnu iela 17A, Dreiliņos, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 002 1351 ar kopējo platību 0,5  ha ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-–savrupmāju apbūves teritorijā (DzS ~92%) un ūdeņu teritorija (Ū~8%).
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 50000.00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 13. septembrī, plkst. 12:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

6. Nekustamo īpašumu starpgabalu Dzirnavas Nr.8, Līčos, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 001 0235 ar kopējo platību 388  m2 ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi—lauksaimniecības teritorija.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 3182.00 EUR, izsoles solis 100.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 13. septembrī, plkst. 12:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 
Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes vienības (starpgabalu) ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam un ir nostiprinātas zemesgrāmatā.  

(02.08.2019.)

 

Paziņojums par izsoli nekustamajam īpašumam Kaudzīšu ielā 22, Rumbulā, Stopiņu novadā

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Kaudzīšu iela 22, Rumbulā, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 007 0366 ar kopējo platību 0,4 ha un  angāra ar platību 327,6 m2.

Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Sākumcena: 52000,00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 

Izsole notiks 2019.gada19. jūlijā, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem klātienē var iepazīties katru darba dienu no plkst. 10:00 – 13.00; 14:00 – 17.00, piektdienās līdz 15:00 Stopiņu  novada domē Juridiskajā daļā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā.

(11.06.2019.)

 

Paziņojums par izsoli nekustamajam īpašumam "Krustceles", Vālodzes, Stopiņu novads

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Krustceles”, Vālodzes, Stopiņu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 003 0408 ar kopējo platību 1,01 ha.

Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Sākumcena: 49500,00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 

Izsole notiks 2019. gada 19. jūlijā, plkst.11:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem klātienē iepazīties var katru darba dienu no plkst. 10:00 – 13.00; 14:00 – 17.00, piektdienās līdz 15:00 Stopiņu  novada domē Juridiskajā daļā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā.

(11.06.2019.)

 

Paziņojums par izsolēm vairākiem nekustamiem īpašumiem Stopiņu novadā

Stopiņu novada pašvaldība nodod atsavināšanai:  

1.  Nekustamo īpašumu ”Lejasapsītes”, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 005 0092 ar kopējo platību 8,33  ha ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  savrupmāju apbūves teritorija un dabas un apstādījumu teritorija.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 350000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 28. jūnijā, plkst.10:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

2. Nekustamo īpašumu “Kalnapsītes”, Stopiņu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 005 0509 ar kopējo platību 5,99 ha platībā ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  savrupmāju apbūves teritorija(95%) un dabas un apstādījumu teritorija (5%).
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 240000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 28. jūnijā, plkst.10:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

3. Nekustamo īpašumu Parka iela 30, Ulbrokā, Stopiņu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 003 1148 ar kopējo platību 0,3474  ha platībā ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  Publisko iestāžu apbūves teritorija.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 50000.00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 28. jūnijā, plkst.11:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

4. Nekustamo īpašumu “Pašvaldības mežs Rumbulā”, Stopiņu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 009 0057  ar kopējo platību 2,95  ha platībā ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  Rūpnieciskās apbūves teritorijā. 
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 20000.00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 28. jūnijā, plkst. 12:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

5. Nekustamo īpašumu ”Lielskultes”, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 002 0520 ar kopējo platību 1,8  ha ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  Publisko iestāžu apbūves teritorijā.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 100000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 28. jūnijā, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Pieteikties izsolēm un ar izsoles noteikumiem iepazīties klātienē var katru darba dienu no plkst. 10:00-13.00/14:00-17.00, piektdienās līdz plkst.15:00 Stopiņu novada domē, Juridiskajā daļā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā.

(27.05.2019.)

 

Paziņojums par automašīnas izsoli

Stopiņu novada pašvaldības policija paziņo, ka tiek rīkota kustamās mantas transportlīdzekļa VW CADDY atkārtota rakstiska izsole.

Nosacītā izsoles sākuma cena 1950,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit euro un 0 centi). Cenā neietilpst LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, nodevas un citi maksājumi..

Pieteikumi izsolei ar cenas piedāvājumu iesniedzami līdz 2019. gada 28. jūnijam plkst. 12:00 Stopiņu novada pašvaldības policijā Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT, kā arī Stopiņu novada pašvaldības policijā, Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā, iepriekš saskaņojot to pa tālruni – 67910052.

Izsolei iesniegto nomas maksas piedāvājumu atvēršana notiks 2019. gada 28. jūnijā, plkst. 14:00 Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā, pašvaldības policijas telpās.

(27.05.2019.)

 

Paziņojums par automašīnas izsoli

Tiek organizēta 2010.gada VOLKSWAGEN CADDY, valsts reģ. Nr. HK6241 izsole. Izsoles rīkotājs – Stopiņu novada pašvaldības policija.  

Ar izsoles noteikumiem klātienē var iepazīties Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novada pašvaldības policijā, otrdienās 10:00-16:00 un trešdienās no 10:00-12:00. 

Izsolē var piedalīties izpildot izsoles priekšnoteikumus un iesniedzot pieteikumu līdz 30.04.2019. plkst.12:00 Stopiņu novada pašvaldības policijā. 

(01.04.2019.)

 

Paziņojums par nekustamā ipašuma izsoli - "Krustceles", Vālodzes

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Krustceles”, Vālodzes, Stopiņu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 003 0408 ar kopējo platību 1,01 ha.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 60242.00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 
Izsole notiks 2019. gada 10. maijā, plkst.11:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties klātienē var katru darba dienu no plkst. 10:00 – 13.00; 14:00 – 17.00, piektdienās līdz 15:00 Stopiņu  novada pašvaldībā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā Juridiskajā daļā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu  novadā.

(01.04.2019.)

 

Paziņojums par nekustamā ipašuma izsoli - Kaudzīšu iela 22, Rumbula

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Kaudzīšu iela 22, Rumbulā, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 007 0366 ar kopējo platību 0,4 ha un angāra ar platību 327,6 m2.

Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Sākumcena: 65000,00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 

Izsole notiks 2019.gada 10. maijā, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties klātienē var katru darba dienu no plkst. 10:00-13.00; 14:00-17.00, piektdienās līdz 15:00 Stopiņu  novada pašvaldībā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā Juridiskajā daļā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu  novadā

(01.04.2019.)

 

Paziņojums par nomas tiesību izsoli

Stopiņu  novada pašvaldība 2019.gada 27. februārī plkst. 11:00 rīko nekustamā īpašuma - nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu  novadā, kadastra apzīmējums 8096 003 0585 nomas tiesību otro izsoli trīs nosacīto daļu nomnieka noteikšanai. 

Telpu nomas termiņš: 12 (divpadsmit) gadi no nomas līguma parakstīšanas dienas. 

Ar izsoles noteikumiem elektroniski iepazīties ŠEIT vai katru darba dienu no plkst. 9.30 – 13.00; 14:00 – 17.00, piektdienās līdz 15:00 Stopiņu novada pašvaldībā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā Juridiskajā daļā 4. kabinets. 

(06.02.2019.)

 

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai:

Nekustamo īpašumu “Silaputniņi” dzīvoklis Nr.1 un dzīvoklis Nr.2, Vālodzes, Stopiņu novads, un pie dzīvokļiem piederošo kopīpašuma 527/1018 domājamo daļu no zemes, kadastra apzīmējumu 8096 003 0455 001 001 un , 8096 003 0455 001 002. Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Sākumcena: 6500,00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 

Izsole notiks 2018.gada 23. janvārī, plkst.11:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

(17.12.2018.)

 

NOMAS TIESĪBU IZSOLE

Stopiņu  novada pašvaldība 2019.gada 23. janvārī plkst. 12:00 rīko nekustamā īpašuma - nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu  novadā, kadastra apzīmējums 8096 003 0585 nomas tiesību izsoli trīs nosacīto daļu nomnieka noteikšanai. 
Telpu nomas termiņš: 12 (divpadsmit) gadi no nomas līguma parakstīšanas dienas. 

Ar izsoles noteikumiem iepazīties Stopiņu  novada domes mājas lapā www.stopini.lv vai katru darba dienu no plkst. 9.30 – 13.00; 14:00 – 17.00, piektdienās līdz 15:00 Stopiņu novada pašvaldībā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā Juridiskajā daļā 4. kabinets. 

 

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai:

Nekustamo īpašumu “Ievas”, Ulbrokā, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 003 0536, ar kopējo platību 4,086 ha.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 45000,00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR.
Zemes gabals nodots nomas lietošanā trešajai personai, līguma termiņš 2022.gada 22. janvārim.
Izsole notiks 2019.gada 23. janvārī, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā.

 

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai:

1. Nekustamo īpašumu – Kaudzīšu iela 22, Rumbula, Stopiņu  novads, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 8096 007 0366 ar kopējo platību 0,4 ha un angāra ar kopējo platību 327,6 m2, (kadastra apzīmējums 8096 007 0099 010).
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 79500.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2018.gada 4. decembrī, plkst.10:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

2. Stopiņu novada pašvaldībai piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) „Stopiņu kolektors” 291 kapitāla daļas.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 29000.00 EUR, izsoles solis 100.00 EUR. 
Izsole notiks 2018.gada 4.decembrī, plkst.11:00, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

3. Nekustamo īpašumu –“Dārzi Mežrozīte”, Dreiliņos, Stopiņu  novads, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 8096 002 0186 ar kopējo platību 2,7123 ha. 
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 55000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2018.gada 4. decembrī, plkst.10:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

 

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem klātienē un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Stopiņu novada domē Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, darba dienās no 10.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 17.00, piektdienās līdz 15:00, Juridiskajā daļā.

Izsolāmās mantas apskates vietu un laiku lūdzu saskaņot iepriekš Juridiskajā daļā vai pa telefonu 67910562.

(02.11.2018.)

 

Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli

Stopiņu  novada dome paziņo, ka 2018. gada 10. augustā  plkst. 11.00 Stopiņu  novada domes telpās Institūta iela 1a, Ulbrokā, Stopiņu  novadā notiks Stopiņu  novada pašvaldības rīkota atklāta rakstiska zemes nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.
Informācija par nomas objektu:
Nomas objekts – Stopiņu novada pašvaldības valdījumā esošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8096 008 0365, Sauriešos, 0,06 ha platībā (turpmāk-Zemesgabals) bez apbūves tiesībām.
Adrese –Saurieši, Stopiņu  novads;
Lietošanas mērķis –Vides reklāmas stenda izvietošana;
Iznomāšanas termiņš – 2019.gada 31. decembris
Izsoles nosacītā (sākuma) cena gadā – 100.00 EUR (Viens simts euro 00 centi)
Izsoles pieteikums jāiesniedz darba dienās no plkst. 8:30 līdz 13:00 un no 14:00 līdz 17:00, piektdienās līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 9.augusta plkst. 17:00 Stopiņu  novada pašvaldības telpās Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, 6 kabinetā.
Pieteikumu atvēršana notiks 2018. gada 10. augustā plkst. 11:00 Stopiņu  novada pašvaldības telpās Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, 4 kabinetā.
Ar nomas objektu pretendents var iepazīties, kā arī saņemt papildu informāciju katru darba dienu, iepriekš sazinoties pa tālruni: 67910546 . 

 

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai:

Nekustamo īpašumu –Kaudzīšu iela 22, Rumbula, Stopiņu  novads, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 8096 007 0366 ar kopējo platību 0,4 ha un angāra ar kopējo platību 327,6 m2, (kadastra apzīmējums 8096 007 0099 010).

Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Sākumcena: 99000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR.

Izsole notiks 2018.gada 5. septembrī, plkst.10:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā.

 

SIA „STOPIŅU KOLEKTORS” 291 KAPITĀLA DAĻU PĀRDOŠANA
 

Stopiņu novada pašvaldībai piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību (sia) „Stopiņu kolektors” 291 kapitāla daļas.

Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Sākumcena: 40000.00 EUR, izsoles solis 100.00 EUR.

Izsole notiks 2018.gada 5. septembrī, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā.

 

Paziņojums par izsoli

Stopiņu  novada pašvaldība otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu –dzīvokli Institūta iela 36-4, Ulbroka, Stopiņu  novads, kas sastāv no četrām istabām ar kopējo platību 89,8 m2 un atrodas 103. sērijas daudzdzīvokļu ēkas 2. stāvā.  

Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Sākumcena: 50000.00 EUR, izsoles solis 250.00 EUR. 

Izsole notiks 2018.gada 17. jūlijā, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Stopiņu novada pašvaldībā Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, darba dienās no 9.30 līdz 13.00 un 14.00 līdz 17.00, piektdienās līdz 15:30 Juridiskajā daļā, vai Stopiņu  novada domes mājas lapā (www.stopini.lv.

Izsolāmās mantas vietu un laiku lūdzu saskaņot iepriekš Juridiskajā daļā vai pa telefonu 67910562.

(08.06.2018.)

 

Paziņojumi par izsolēm 2 nekustamajiem īpašumiem

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu – dzīvokli Institūta iela 36-4, Ulbroka, Stopiņu  novads, kas sastāv no četrām istabām ar kopējo platību 89,8 m2 un atrodas 103. sērijas daudzdzīvokļu ēkas 2. stāvā.  
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 55500.00 EUR, izsoles solis 250.00 EUR. 
Izsole notiks 2018.gada 27. aprīlī, plkst.10:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Stopiņu novada pašvaldībā Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, darba dienās no 9.30 līdz 13.00 un 14.00 līdz 17.00, piektdienās līdz 15:30 Juridiskajā daļā, vai Stopiņu  novada domes mājas lapā www.stopini.lv.
Izsolāmās mantas apskates vietu un laiku lūdzu saskaņot iepriekš Juridiskajā daļā vai pa telefonu 67910562.

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Nomales”, Rumbulā, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 007 0129  , ar kopējo platību 4,76 ha. 
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 200000,00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2018.gada 27. aprīlī, plkst.10:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Stopiņu novada pašvaldībā Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, darba dienās no 9.30 līdz 13.00 un 14.00 līdz 17.00, piektdienās līdz 15:30 Juridiskajā daļā, vai Stopiņu  novada domes mājas lapā (www.stopini.lv.
Izsolāmās mantas apskates vietu un laiku lūdzu saskaņot iepriekš Juridiskajā daļā vai pa telefonu 67910562.

(23.03.2018.)

 

Paziņojums par izsoli ''Stopiņu kolektors'' kapitāla daļām

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai 
Pamatojoties uz „Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu” pārdod atklātā izsolē ar augšupējošu soli Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Stopiņu kolektors”', reģistrācijas numurs 40003756303, 291 kapitāla daļas par sākotnējo vērtību 530000.00 EUR, Izsoles solis 100,00 EUR. 
Izsole notiks 2018. gada 27. aprīlī plkst. 11.00 Stopiņu novada domē, pēc adreses Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Stopiņu novada pašvaldībā Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, darba dienās no 9.30 līdz 13.00 un 14.00 līdz 17.00, piektdienās līdz 15:30 Juridiskajā daļā, vai Stopiņu  novada domes mājas lapā (www.stopini.lv.
Izsolāmās mantas apskates vietu un laiku lūdzu saskaņot iepriekš Juridiskajā daļā vai pa telefonu 67910562.

(23.03.2018.)

 

Paziņojums par izsolēm

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai:

1.  Nekustamo īpašumu “Jaunrumbuļi”, Rumbulā, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 009 0084, ar kopējo platību 5,17 ha. 
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 500000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Zemes gabala daļa 3,5 ha platībā nodota nomas lietošanā trešajai personai, līguma termiņš 2021.gada 31. decembrim.
Izsole notiks 2018.gada 10. aprīlī, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

2. Nekustamo īpašumu Stūraiņu iela 1a, Rumbula, Stopiņu  novads, kas sastāv no – viena zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 8096 007 0311, ar kopējo platību 0,3558 ha.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 25000.00 EUR, izsoles solis 250.00 EUR. 
Zemes gabals nodots nomas lietošanā trešajai personai ēkas uzturēšanai, līguma termiņš 2027.gada 26. septembris.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu ēkas īpašniekam ir pirmpirkuma tiesības. 
Izsole notiks 2018.gada 10. aprīlī, plkst.12:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

3. 177/3541 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 27, Rīgā, īpašuma kadastra numurs Nr. 0100 071 0076, kas stāv no zemes gabala domājamām daļām un ēkas domājamām daļām, lietošanā dzīvoklis Nr.4. 
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 5400.00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 
Izsole notiks 2018.gada 10. aprīlī, plkst.11:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem klātienē un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Stopiņu novada pašvaldībā Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, darba dienās no 9.30 līdz 13.00 un 14.00 līdz 17.00, piektdienās līdz 15:30 Juridiskajā daļā.

Izsolāmās mantas vietu un laiku lūdzu saskaņot iepriekš Juridiskajā daļā vai pa telefonu 67910562.

(23.02.2018.)

 

Paziņojums par izsoli nekustamam īpašumam ‘’Smaidas’’

Stopiņu  novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Smaidas”, Dreiliņos, Stopiņu novadā, kadastra numurs Nr. 80960020133, kas stāv no neapbūvēta zemes gabala 14,44 ha.

Nosacītā cena 725000,00 EUR, izsoles solis 5000,00 EUR, reģistrācijas maksa 700,00 EUR. 

Izsole notiks 2017.gada 24. novembrī, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Dokumentu iesniegšana dalībai izsolē līdz 2017.gada 22. novembrim plkst. 16:00.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Klātienē ar dokumentiem var iepazīties Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4.kabinetā – pirmdienās no plkst. 11:00 līdz plkst. 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.15:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13:00 līdz plkst. 14:00. 
Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562.

Stopiņu novada domes Juridiskā daļa

(19.10.2017.)

 

Paziņojums par izsoli domājamām daļām no nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 27, Rīgā

Stopiņu  novada pašvaldība trešajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai: 177/3541 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 27, Rīgā, īpašuma kadastra numurs Nr. 0100 071 0076, kas stāv no zemes gabala domājamām daļām un ēkas domājamām daļām, lietošanā dzīvoklis Nr.4. 

Izsole notiks 2017. gada 14. novembrī, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, domes ēkas 1.kabinetā.

Izsoles sākumcena 6750.00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, dalības maksa 30,00 EUR.

Ar Izsoles noteikumiem elektroniski var iepazīties ŠEIT  vai klātienē Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4. kabinetā – pirmdienās no plkst. 11:00 līdz plkst. 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.15:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13:00 līdz plkst. 14:00. 

Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562.

(13.10.2017.)

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Stopiņu  novada pašvaldība otrajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai: 177/3541 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 27, Rīgā, īpašuma kadastra numurs Nr. 0100 071 0076, kas stāv no zemes gabala domājamām daļām un ēkas domājamām daļām, lietošanā dzīvoklis Nr.4. 

Izsole notiks 2017. gada 6. septembrī, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Izsoles sākumcena 7200,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, reģistrācijas maksa 10,00 EUR.

Ar Izsoles noteikumiem elektroniski var iepazīties ŠEIT  vai klātienē Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4. kabinetā – pirmdienās no plkst. 11:00 līdz plkst. 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.15:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13:00 līdz plkst. 14:00. 

Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562.

(03.08.2017.)

 

Paziņojums par izsoli nekustamam īpašumam Sauriešos, Stirnu ielā 9

Stopiņu  novada pašvaldība izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu Stirnu ielā 9, Sauriešos, Stopiņu novadā, īpašuma kadastra numurs Nr. 8096 008 0374, platība 0,436 ha, zemes izmantošanas mērķis - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,  kods 0101.

Izsole notiks 2017. gada 25. jūlijā, plkst. 11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Izsoles sākumcena 27 500,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, dalības maksa 15,00 EUR.

Ar Izsoles noteikumiem klātienē var iepazīties Stopiņu novda domē Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4. kabinetā – pirmdienās no plkst. 11:00 līdz plkst. 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.15:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13:00 līdz plkst. 14:00. 

Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562.

 

(30.06.2017.)

Paziņojums par automašīnas FORD TRANSIT CONNECT atklātu izsoli

Stopiņu  novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo matu – automašīnu FORD TRANSIT CONNECT, valsts reģistrācijas Nr. HD7159. Nosacītā cena ir 700,00 EUR (septiņi simti euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10 % no kustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 70,00 EUR, kas jāieskaita Stopiņu novada domes kontā.

Izsole notiks 2017.gada 11.jūlijā plkst.11.30 pēc adreses: Stopiņu novada  domes telpās Ulbrokā, Institūta ielā 1A.

Kustamās mantas raksturojums: 1.reģistrācijas gads – 2008.g., bez tehniskās apskates noskrējiens (kilometrāža pēc odometra) –195129 km; motora tips – dīzeļdzinējs, atrašanās vieta – Institūta iela 1a,Ulbrokā, Stopiņu  novads.

IZSOLES NOTEIKUMI

Ar Izsoles noteikumiem klātienē var iepazīties Stopiņu novada domē Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4.kabinetā – pirmdienās no 11:00-13:00; 14:00-19:00 un ceturtdienās no 09:00-13:00; 14:00-18:00. 

Informāciju par pārdodamo kustamo mantu var saņemt pie Aināra Bērča tālr. 67910157

Stopiņu novada domes Juridiskā daļa

(30.05.2017.)

 

Paziņojums par SIA GETLIŅI-2 kapitāldaļu un kustamās mantas trešo izsoli

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai trešajā izsolē ar augšupejošu soli SIA "Getliņi-2”', reģistrācijas numurs 40003237295, 100 kapitāldaļas, par piederošās kustamās mantas vērtību 24500,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas. Izsoles solis 500,00 EUR reģistrācijas maksa 30,00 EUR. 

Izsole notiks 2017 .gada 11. jūlijā, plkst.11:00, Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Stopiņu  novada domes bankas kontā (reģistrācijas Nr.90000067986, AS “SEB banka”, konta nr. LV79UNLA0033300130908).

Ar Izsoles noteikumiem klātienē var iepazīties Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4. kabinetā – pirmdienās no plkst. 11:00-18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00-16:00, piektdienās no plkst. 9:00-15:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13:00-14:00. 

Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562.

Stopiņu novada domes Juridiskā daļa

(30.05.2017.)

 

Paziņojums par izsoli domājamām daļām nekustamam īpašumam A.Deglava 27, Rīgā

Stopiņu  novada pašvaldība izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai 177/3541 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 27, Rīgā, īpašuma kadastra numurs Nr. 0100 071 0076, kas sastāv no zemes gabala domājamām daļām un ēkas domājamām daļām, lietošanā dzīvoklis Nr.4. 

Izsole notiks 2017.gada 11. jūlijā, plkst.10:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Pirmpirkuma tiesības izmantojamas Izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles sākumcena 9000,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, reģistrācijas maksa 10,00 EUR.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Stopiņu  novada domes kontā (reģistrācijas Nr.90000067986, AS “SEB banka”, konta nr. LV79UNLA0033300130908).

Ar Izsoles noteikumiem klātienē var iepazīties Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4. kabinetā – pirmdienās no plkst. 11:00-18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00-16:00, piektdienās no plkst. 9:00-15:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13:00-14:00. 

Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562.

Stopiņu novada domes Juridiskā daļa

(30.05.2017.)

 

Paziņojums par izsoli

Stopiņu novada dome, pamatojoties uz „Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu” pārdod atkārtotā atklātā izsolē ar augšupejošu soli SIA "Getliņi-2”', reģistrācijas numurs 40003237295, 100 kapitāldaļas, par piederošās kustamās mantas vērtību ‘47776,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Reģistrācijas maksa 30,00 EUR, nodrošinājuma maksa 10 % no nosacītās cenas.

Izsole notiks 2017.gada 21. aprīlī plkst. 11:00 Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski -  vai Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4.kabinetā – pirmdienās no plkst. 11:00 līdz plkst. 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.15:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13:00 līdz plkst. 14:00. 

Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562

Kustamās mantas apskate iespējama, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar izpilddirektoru pa tālruni 67910095, 29128420.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Stopiņu  novada domes (reģistrācijas Nr.90000067986, AS “Seb banka” kontā LV79UNLA0033300130908).

(27.03.2017.)

 

Paziņojums par izsoli

Stopiņu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000067986, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, LV-2130, par brīvu cenu pārdod sekojošu kokmateriālu apjomu par atbilstoši pastāvošajai tirgus situācijai noteiktām cenām - 32 m3 zāģbaļķi (garums 3 m) = 312,00 EUR, kas atrodas Institūta ielā, Ulbrokā, pamatojoties uz „Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 37.panta 1.daļu, kas nosaka, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro.

Izsole notiks 2017. gada 21. martā plkst. 11:00 Stopiņu novada  domes telpās Ulbrokā, Institūta ielā 1A.

Pirkšanas piedāvājums iesniedzams slēgtā aploksnē saskaņā ar Izsoles noteikumiem. 

Kustamās mantas apskate iespējama, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar izpilddirektoru pa tālruni 67910095 vai 29128420.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4. kabinetā – pirmdienās no plkst. 11:00 līdz plkst. 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.15:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13:00 līdz plkst. 14:00. 

Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562

(03.03.2017.)

 

Paziņojums par izsoli

Pamatojoties uz „Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 37.panta 1.daļu, kas nosaka, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro, Stopiņu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000067986, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, LV-2130, par brīvu cenu pārdod sekojošu kokmateriālu apjomu par atbilstoši pastāvošajai tirgus situācijai noteiktām cenām - 32 m3 zāģbaļķi (garums 3 m) x 15,00 EUR= 480,00 EUR, kas atrodas Institūta ielā, Ulbrokā.

Pirkšanas piedāvājums iesniedzams slēgtā aploksnē saskaņā ar Izsoles noteikumiem. 

Kustamās mantas apskate iespējama, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar izpilddirektoru 67910095 pa tālruni 29128420.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4.kabinetā – pirmdienās no plkst. 11:00 līdz plkst. 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.15:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13:00 līdz plkst. 14:00. 
Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562

Izsole notiks 2017.gada 22. februārī plkst. 11:00 Stopiņu novada  domes telpās Ulbrokā, Institūta ielā 1A.

(02.02.2017.)

 

Paziņojums par izsoli

Stopiņu novada dome, pamatojoties uz „Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu” pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli SIA "Getliņi-2”', reģistrācijas numurs 40003237295, 100 kapitāldaļas, par piederošās kustamās mantas vērtību 59720,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles dalībnieki pirms izsoles iemaksā Stopiņu novada domei nodrošinājumu 10 % no nosacītās cenas.
Izsole notiks 2017.gada 1. martā plkst. 11.00 Stopiņu novada domē, pēc adreses Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 
Kustamās mantas apskate iespējama, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar izpilddirektoru pa tālruni 67910095 vai 29128420.
Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.stopini.lv vai Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4.kabinetā – pirmdienās no plkst. 11:00 līdz plkst. 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.15:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13:00 līdz plkst. 14:00. 
Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562
Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Stopiņu  novada domes norēķinu kontā, reģistrācijas Nr.90000067986, AS “Seb banka” konta nr. LV79UNLA0033300130908.

(31.01.2017.)

 

 

Atpakaļ