Dzimtsarakstu nodaļa

 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojuma sniedzējs, arhīva speciāliste 

Sandra Graudiņa
Tālr.: 67910564, 27757381
E-pasts: dzimtsaraksti@stopini.lv

Adrese: Institūta iela 14, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Darba laiks:
Pirmdiena       9:15-13:00;    13:45-19:00
Otrdiena         8:30-13:00;    13:45-17:00
Trešdiena       8:30-13:00;    13:45-17:00
Ceturtdiena     8:30-13:00;    13:45-18:00
Piektdiena      8:30-13:00;    13:45-16:00

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:
Pirmdiena 11:00-13:00 / 14:00-19:00 
Ceturtdiena 9:00-13:00 / 14:00-18:00 

Pārējā laikā saskaņot telefoniski pa tālruni 27757381.

Dzimtsarakstu nodaļas Nolikums

Stopiņu novada dzimtsarakstu nodaļa sniedz šādus pakalpojumus:

- Dzimšanas reģistrācija;
- Laulības reģistrācija, tai skaitā izbraukuma laulības Stopiņu novada teritorijā;
- Miršanas reģistrācija;
- Atkārtotu apliecību izsniegšana;
- Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa;
- Dzīvesvietas deklarēšana.

 

DZIMŠANAS REĢISTRĀCIJA

Par bērna piedzimšanu paziņo dzimtsarakstu iestādei mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas. Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir bērna tēvam vai mātei. Bērna tēvs un māte var likumā noteiktajā kārtībā pilnvarot citu personu paziņot par bērna piedzimšanu.

Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus.

1. Ja vecāki ir savstarpējā laulībā, tad nodaļā var ierasties viens no laulātajiem, līdzi ņemot šādus dokumentus:

 • Personu apliecinošs dokuments,
 • Laulību apliecību,
 • Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izziņu par bērna piedzimšanu.

2. Ja vecāki ir laulībā, bet katram ir savs uzvārds, tad nodaļā jāierodas abiem vecākiem, jo jāvienojas par uzvārdu bērnam, līdzi ņemot:

 • Abu vecāku personu apliecinošus dokumentus (pase vai personas apliecība);
 • Vecāku laulības apliecību;
 • Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izziņu par bērna piedzimšanu.

3. Ja vecāki nesastāv laulībā un bērna tēvs vēlas atzīt paternitāti savam bērnam, tad nodaļā jāierodas abiem vecākiem, līdzi ņemot:

 • Abu vecāku personu apliecinošus dokumentus (pase vai personas apliecība);
 • Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izziņu par bērna piedzimšanu.

Civillikuma 146.pants noteic, ka par tēvu bērnam, kurš piedzimis sievietei laulības laikā vai ne vēlāk kā 306.dienā pēc tam, kad laulība izbeigusies, uzskatāms bērna mātes vīrs (paternitātes pieņēmums). Kopš 2013.gada 1.janvāra šis regulējums ir būtiski papildināts. Tagad Civillikuma155.pants paredz, ka paternitāti var atzīt arī tad, ja bērna māte, bērna mātes vīrs vai bērna mātes bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs personiski iesniedz kopīgu iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā vai dzimtsarakstu nodaļai adresētu iesniegumu, uz kura notariāli apliecināts iesniedzēju paraksta īstums.

Bērna dzimšanas reģistrācija ir bez maksas.

Iesnieguma veidlapa par pašvaldības pabalsta piešķiršanu bērna piedzimšanas gadījumā 

Informācija jaunajiem vecākiem par pirmsskolas izglītības iespējām Stopiņu novadā

 

LAULĪBU REĢISTRĀCIJA

Personas laulību var reģistrēt jebkurā republikas dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Laulībā var stāties pēc pilngadības - 18 gadu sasniegšanas. Izņēmuma gadījumā ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu var doties laulībā persona, kas sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu. Ja vecāki vai aizbildņi bez svarīga iemesla liedzas dot atļauju, tad atļauju var dot bāriņtiesa pēc tās vietas, kur dzīvo vecāki vai iecelti aizbildņi.

Laulību var reģistrēt 1 mēnesi un 1 dienu pēc iesnieguma iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā, ja laulības noslēgšanai nav Civillikumā norādīto šķēršļu.

Lai iesniegtu laulību reģistrācijas iesniegumu, abām personām ir jāierodas dzimtsarakstu nodaļā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu. Nodaļā personas uzraksta laulību reģistrācijas iesniegumu un vienojas ar vadītāju par laulību datumu un laiku.

Iesnieguma veidlapa laulības reģistrācijai 

Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā iesniedz bijušā laulātā miršanas apliecību vai laulības šķiršanas apliecību, izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošu tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izrakstu vai izziņu no laulību reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu.
Noslēdzot laulību jaunlaulātie var mainīt uzvārdu.

Katrs laulātais var paturēt savu pirms laulības uzvārdu, nepieņemot kopēju laulības uzvārdu.
Ikviens no laulātajiem var savam uzvārdam pievienot otra laulātā uzvārdu, izņemot gadījumus, kad vienam no laulātajiem jau ir dubults uzvārds, vai arī laulātie var veidot kopēju dubultu uzvārdu no abu laulāto pirmslaulību uzvārdiem.
Ja laulības tiek slēgtas ar ārzemju pilsoni, tad viņam Latvijā jāuzturas likumīgi un jāiesniedz attiecīgas kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments, ka šai personai nav šķēršļu noslēgt laulību.
Jaunlaulātajiem pašiem jārūpējas par laulības ceremonijas tulkošanu. Tulkošanas iespēja iepriekš jāsaskaņo ar dzimtsarakstu nodaļas vadītāju.

Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

Laulību reģistrācija ir obligāta divu pilngadīgu liecinieku klātbūtnē.

Valsts nodeva par laulības reģistrāciju 14,00 eiro

Informācija par laulību reģistrācijas maksas pakalpojumiem:  Nolikums par Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem

LAULĪBU REĢISTRĀCIJAS VIETAS VAR APSKATĪT ŠEIT.

 

MIRŠANAS REĢISTRĀCIJA

Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbadienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

Personai, kura paziņo par miršanas faktu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Ārstniecības iestādes izsniegta apliecība par nāves iestāšanos,
 • Mirušās personas pase.
 • Reģistrācija ir bez maksas.

Iesnieguma veidlapa par pašvaldības palīdzību apbedīšanai 

 

ATKĀRTOTU APLIECĪBU IZSNIEGŠANA

Ja personai ir nepieciešama atkārtota dzimšanas, laulības vai miršanas apliecība, tad novada dzimtsarakstu nodaļā pēc personas iesnieguma iesniegšanas var saņemt šo apliecību, izziņu vai izrakstu no reģistra ieraksta par zināmo faktu.

Valsts nodeva par atkārtotas apliecības izsniegšanu 7,00 eiro.

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus (atkārtotas dzimšanas apliecības (izziņas), laulības (izziņas) un miršanas apliecības (izziņas) iespējams pieteikt elektroniski portālā www.latvija.lv  sadaļā Ģimene. Pakalpojuma apraksts: https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/gimene/pieprasit-atkartotas-apliecibas

 

VĀRDU, UZVĀRDU UN TAUTĪBAS MAIŅA

Vārdu, uzvārdu un tautību var mainīt 15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss.

Vārdu un uzvārdu var mainīt, ja pastāv kāds no iemesliem, kas noteikti Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā:

 • vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
 • persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
 • persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
 • persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
 • persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;
 • personai mainīts dzimums;
 • viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu iesniedz personīgi, jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Iesniedzot iesniegumu jāuzrāda kvīts par valsts nodevas samaksu.

Veidlapas paraugi: http://likumi.lv/doc.php?id=198289

Iesniegumam jāpievieno 4,5 x 3,5 cm fotogrāfija, un personām vecumā no 15 līdz 18 gadiem, vecāku rakstveida piekrišana. Ja persona ir aizbildnībā, iesniedzama aizbildņa rakstveida piekrišana un bāriņtiesas lēmums par maiņas atbilstību nepilngadīgās personas interesēm. (Iesnieguma aizpildīšanai jāzina ziņas par dzimšanas vietu, vecākiem un viņu dzimšanas datumu/vietu, miršanas datumu/vietu; bērniem – laulību noslēgšanas datums/vieta, šķiršanās. )

Tautības maiņas gadījumā iesniegumam jāpievieno tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, kā arī dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību.

Valsts nodeva par vārda, uzvārda, tautības maiņu 71,14 eiro.

Vārdu un uzvārdu, vecākiem iesniedzot iesniegumu par ieraksta papildināšanu, var mainīt arī nepilngadīgai personai līdz 15 gadu vecumam. To atļauts darīt šādos gadījumos:

 • bērnam līdz 15 gadu vecuma sasniegšanai ieraksta konfesionālo vārdu kā bērna otru vārdu;
 • bērnam līdz 15 gadu vecuma sasniegšanai, kuram doti divi vārdi, bet kuru sauc tikai vienā vārdā, svītro vārdu, kuru nelieto;
 • bērnam līdz 15 gadu vecuma sasniegšanai maina vārdu(-us) uz jebkuru vārdu(-iem) – vienu reizi, ja bērna vārds(-i) ir grūti izrunājams(-i) vai nelabskanīgs(-i);
 • bērnam no 15 gadu vecuma un pilngadīgai personai, kurai dzimšanas reģistra ierakstā un dzimšanas apliecības oriģinālā ierakstīti divi vārdi, svītro vienu no vārdiem, kuru nelieto, ja personas citos dokumentos ierakstīts tikai viens vārds;
 • bērnam maina uzvārdu uz tēva vai mātes uzvārdu pēc vecāku laulības noslēgšanas, vecāku laulības šķiršanas, tēva vai mātes laulības noslēgšanas;
 • bērna vecāku uzvārdi ir dažādi, vienam no vecākiem, pamatojoties uz vecāku vienošanos vai tiesas nolēmumu, nodibināta viena vecāka atsevišķa aizgādība un bērna uzvārdu maina uz tā vecāka uzvārdu, kurš īsteno atsevišķo aizgādību;
 • bērna vecāku uzvārdi ir dažādi, vienam no vecākiem ir atņemtas aizgādības tiesības un bērna uzvārdu maina uz tā vecāka uzvārdu, kurš īsteno aizgādības tiesības;
 • bērnam atzīst paternitāti;
 • bērna vecākiem savstarpēji noslēdzot laulību, vecāki un bērns iegūst kopīgu uzvārdu;

Valsts nodeva par reģistra papildināšanu, labošanu 7,00 eiro.

Iesniegumu vārda un uzvārda maiņai iesniedz jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.
Iesniegumu iesniedz bērna tēvs vai māte, pievienojot otra vecāka rakstveida piekrišanu un dokumentus, kas apliecina vārda un uzvārda maiņas pamatotību.
Gadījumos, ja uzvārdu maina sakarā ar to, ka viens no bērna vecākiem stājies citā laulībā, iesniegumam pievieno mātes vai tēva laulātā piekrišanu.

 

DZĪVESVIETAS DEKLARĒŠANAS pakalpojumi bez maksas pieejami portālā www.latvija.lv, pakalpojuma apraksts: https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP15/Apraksts

Maksas pakalpojums - veicot dzīvesvietas deklarēšanu uz vietas Stopiņu novada domes Dzimtsarakstu nodaļā.  Samaksa Stopiņu novada domes kasē, 4,27 eiro.

Izziņas izsniegšana par aktuālo deklarēto dzīvesvietu - maksas pakalpojums 2,50 euro.

 

Nolikums par Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem  (papildus ar likumu reglamentētajiem un ar valsts nodevu apliktajiem pienākumiem un pakalpojumiem)

Noteikumi par svinīgu laulību reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā 

Atpakaļ