PAŠVALDĪBA

 

WWW.ROPAZI.LV - visa aktuālā informācija par norisēm Ropažu novadā un Stopiņu pagastā, Ropažu pagastā, Garkalnes pagastā un Vangažu pilsētā.

* * *

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Tālrunis: 66954851
E-pasts: novada.dome@ropazi.lv

* * *

STOPIŅU PAGASTS:

* * *

No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums.

No 2021. gada 1. jūlija darbu uzsāk jaunais Ropažu novads, kurā ietilpst – Stopiņu pagasts, Ropažu pagasts, Garkalnes pagasts un Vangažu pilsēta.

Ropažu novada administratīvais centrs ir ULBROKA, kur atrodas Ropažu novada pašvaldības dome. 

ROPAŽU NOVADA DOME
Adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Tālrunis: 66954851
E-pasts: novada.dome@ropazi.lv

Stopiņu pagasta pārvalde, tālr. 66954851, pārējā kontaktinformācija šeit: STOPIŅU PAGASTS
Ropažu pagasta pārvalde, tālr. 67918666, pārējā kontaktinformācija šeit: ROPAŽU PAGASTS
Garkalnes pagasta pārvalde, tālr. 67800918, pārējā kontaktinformācija šeit: GARKALNES PAGASTS
Vangažu pilsētas pārvalde, tālr. 67995650, pārējā kontaktinformācija šeit: VANGAŽU PILSĒTA

REKVIZĪTI:
Ropažu novada pašvaldība
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Reģ.nr. LV90000067986
AS "SEB banka", kods UNLALV2X, konta nr. LV79UNLA0033300130908
AS Swedbanka, kods HABALV22, konta nr. LV91HABA0551024208997
AS Luminor, kods RIKOLA2X, konta nr. LV76RIKO0002013196683

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:
Pirmdiena      11:00-13:00 / 14:00-19:00 
Ceturtdiena    9:00-13:00 / 14:00-18:00 

DARBA LAIKS:
Pirmdiena      9:15-13:00  /  13:45-19:00
Otrdiena        8:30-13:00  /  13:45-17:00
Trešdiena       8:30-13:00  /  13:45-17:00
Ceturtdiena    8:30-13:00  /  13:45-18:00
Piektdiena      8:30-13:00  /  13:45-16:00

Pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem turpinās iepriekšējā kārtībā – visi pašvaldības pakalpojumi tiks nodrošināti visos pagastos līdzšinējās pakalpojumu sniegšanas vietās un ierastajā kārtībā līdz jaunu saistošo noteikumu izdošanai:

Sociālie dienesti, būvvaldes, bāriņtiesas, namu pārvaldes, pašvaldības policijas, bibliotēkas, dienas centri, radošās attīstības centri, multifunkcionālie centri un visas pārējās pašvaldības iestādes turpina darboties ierastajā kārtībā un esošajās atrašanās vietās, un turpina sniegt pakalpojumus iedzīvotājiem.

Līdz jaunā Ropažu novada mājaslapas izveidei aktuālā informācija tiks publicēta mājaslapā: www.ropazi.lv 
Lai nodrošinātu iedzīvotājiem pakalpojumu saņemšanu, turpina darboties līdzšinējo novadu mājaslapas: www.stopini.lv , www.garkalne.lv 

Līdz jauno saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi

Iedzīvotājiem pēc novadu izveidošanas nav jāveic nekādas darbības, kas saistītas ar adreses maiņu. Valsts  zemes dienests Valsts adrešu reģistrā līdz 2021.gada 16.jūlijam reģistrē jauno novadu. Veicot izmaiņas administratīvi teritoriālajā iedalījumā Valsts adrešu reģistrā reģistrētajām adresēm  adreses pieraksts tiks mainīts automātiski. Līdz ar to reģistri (Nekustamā īpašuma valsts kadastrs, Iedzīvotāju reģistrs, Electrum, Latvenergo u.c. reģistri), kuriem ir tiešsaiste ar Valsts adrešu reģistru jau nākamajā dienā saņem šī reģistra datus – adresācijas objektu jaunās adreses. 

 

Atpakaļ