Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

 

Par pakalpojumu

Vārdu vai uzvārdu, (vārdu un uzvārdu) var mainīt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un ja pastāv kāds no šādiem iemesliem:

  • vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
  • persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
  • persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
  • persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
  • persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;
  • personai mainīts dzimums;
  • viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Tautības ieraksta maiņu ir tiesīga veikt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām. Persona, kuras tautības ieraksts mainīts pirms pilngadības sasniegšanas, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu arī pēc pilngadības sasniegšanas.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē: Stopiņu novada domes Dzimtsarakstu nodaļā, Institūta ielā 3, Ulbrokā, Stopiņu novadā.

Pakalpojuma saņemšana

Korespondence – nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments.

Pakalpojumu saņēmēji

Fiziska persona:

  • Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu,
  • Kā arī nepilngadīgas personas līdz 15 gadu vecumam, ja vārdu (vārdus), uzvārdu maina saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem".

Iesniedzamie dokumenti, veidlapas

Iesniegums, kurā norādīts vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) vai tautības maiņas iemesls

Personu apliecinošs dokuments

Nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem iesniegumu iesniedz ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu

Ja nepilngadīga persona nav sasniegusi 15 gadu vecumu, iesniegumu iesniedz tās tēvs vai māte, vai aizbildnis

Tautības maiņas gadījumā iesniegumam jāpievieno tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, kā arī dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību.

Fotogrāfija  (4,5 x 3,5cm)

Valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments

Iesnieguma veidlapas https://likumi.lv/doc.php?id=198289

Maksa

Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu 71,14 EUR

Par vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņu no valsts nodevas atbrīvo, ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Normatīvie akti

Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības.

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums

Administratīvais process

       Nav

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

       30

Kontaktinformācija:

Stopiņu novada domes Dzimtsarakstu nodaļa
Tālr.: 67910564, 27757381
Adrese: Institūta ielā 3, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Atpakaļ