Trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršana

 

Pakalpojuma nosaukums:

Trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršana

Pakalpojuma apraksts:

Jums ir iespēja iesniegt pieteikumu trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu, kura nepieciešama, lai saņemtu pašvaldības sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus un tiesību aktos noteiktos atvieglojumus (piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, atbrīvojumu no pacienta iemaksas, zāļu iegādes izdevumu kompensāciju u.c.).

Saņēmēji:

Fiziskas personas

Ģimene (persona), kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro un tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi (izņemot 128,06 euro ģimenei) vai īpašums (izņemot to īpašumu, kurā dzīvo, u.c.), tā nav noslēgusi uztura līgums.

Personai darbspējas vecuma jābūt reģistrētai Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbniekam vai darba meklētājam.

Ja mainās ģimenes (personas) materiālā vai sociālā situācija, pašvaldības sociālajam dienestam ir tiesības no jauna izvērtēt atbilstību trūcīgā statusam.

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana:

Klātiene: Stopiņu novada Sociālais dienests,  Institūta ielā 1a, Ulbroka

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:

 

Personu apliecinošs dokuments

Iesnieguma veidlapa Sociālajam dienestam

Pakalpojuma maksa:

Nav

Pakalpojuma sniegšanas termiņš:

30 darba dienas

Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc personas iesnieguma un visas pamatojuma informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

Darbības atjaunošanas laiks:
Trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem. Beidzoties šim termiņam, ģimene (persona) var atkārtoti vērsties ar pieteikumu pašvaldības sociālajā dienestā.

Administratīvais process:

Pašvaldības sociālā dienesta lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību vai neatbilstību trūcīgas personas (ģimenes) statusam var apstrīdēt pašvaldības domē. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu ģimene (persona) var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta:

Stopiņu novada domes Sociālais dienests

Tālr. 67910792
e-pasts:  socialais.dienests@stopini.lv

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA
Pirmdiena   11:00-13:00 / 14:00-19:00
Ceturtdiena   9:00-13:00 / 14:00-18:00

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu

Stopiņu novada domes saistošie noteikumi „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Stopiņu novadā”

Atpakaļ