Reklāmas izvietošanas atļauja

 

Par pakalpojumu

Fizisku vai juridisku personu reklāmu izvietošanas saskaņošana Stopiņu novada teritorijā. Izskatot iesniegumu „Iesniegums par reklāmas vai izkārtnes izvietošanu” un “Informācija vizuālās informācijas pasei”, Būvvalde apstiprina reklāmas projektu, kas ir pamats reklāmas izvietošanai. Dokumentus saņem un reklāmas projektu apstiprina atbildīgais speciālists – Būvvaldes arhitekts.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu reklāmas izvietošanas atļauju, jāiesniedz iesniegums.

Klātienē: Stopiņu novada Būvvaldē, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, tālr. 67911328, 67910506, e-pasts: buvvalde@stopini.lv

Pakalpojuma saņemšana Klātienē: Stopiņu novada Būvvaldē, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, tālr. 67911328, 67910506, e-pasts: buvvalde@stopini.lv
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Iesniegums un dokumenti saskaņā ar Stopiņu novada domes saistošo noteikumu Nr.23/09 3.nodaļu.

Veidlapa: Iesniegums par reklāmas vai izkārtnes izvietošanu

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas.

Normatīvie akti

Ministru kabinets 2008.12.03. noteikumi 402 "Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana"

Reklāmas likums

Ministru kabinets 2012.11.02. noteikumi 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu"

Stopiņu novada pašvaldības 11.11.2009. saistošie noteikumi Nr.23/09 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Stopiņu novada teritorijā”  

Stopiņu novada 11.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.24/09 “Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Stopiņu novada teritorijā”.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

30 dienas

Maksa

Maksājama pašvaldības nodeva, saskaņā ar  Stopiņu novada 11.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.24/09 “Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Stopiņu novada teritorijā”.

Konta Nr. nodevas vai maksas pa pakalpojumu ieskaitīšanai

Maksājumus skaidrā naudā var veikt Stopiņu novada domes kasē, vai ar pārskaitījumu:

Stopiņu novada dome, reģ.nr.90000067986

  • AS "SEB banka",  kods UNLALV2X,  konts LV79UNLA0033300130908,
  • AS "Swedbank",  kods HABALV22, konta nr. LV91HABA0551024208997,
  • AS "DNB banka", kods RIKOLV2X, konta Nr.LV76RIKO0002013196683.

Kontaktinformācija

Tālr. 67911328, 67910506
e-pasts: buvvalde@stopini.lv

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA

Pirmdiena   11:00-13:00 / 14:00-19:00 
Ceturtdiena   9:00-13:00 / 14:00-18:00 

Atpakaļ