• Sākums
  • /
  • PAKALPOJUMI
  • /
  • Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrēšana rindā uz Stopiņu novada pirmsskolas izglītības iestādi

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrēšana rindā uz Stopiņu novada pirmsskolas izglītības iestādi

 

Par pakalpojumu

Pirmsskolas vecuma bērnus rindā uz pirmsskolas izglītības iestādes  vispārējās pirmsskolas izglītības programmu bērna vecāks var reģistrēt elektroniski un klātienē.

Bērna aizbildnis, vecāku pilnvarotā persona vai cits bērna likumiskais pārstāvis (kas nav vecāks) pirmsskolas vecuma bērnus rindā var reģistrēt tikai klātienē.

Pakalpojuma saņēmēji

Fiziska persona

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana

Elektroniski - www.epakalpojumi.lv , “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs”

Klātienē -  Vienotajā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrā Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti

Elektroniski, lai pieteiktu bērnu uzņemšanai izglītības iestādē, bērna vecāks autorizējas pakalpojuma saņemšanai atbilstoši www.epakalpojumi.lv nosacījumiem.

Lai pieteiktu klātienē bērnu uzņemšanai izglītības iestādē: bērna vecāks uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību.

Bērna aizbildnis, vecāku pilnvarotā persona vai cits bērna likumiskais pārstāvis (kas nav vecāks), lai pieteiktu bērnu uzņemšanai izglītības iestādē - reģistrētu reģistrā uzrāda dokumentu, uz kura pamata ir tiesīgs pārstāvēt bērnu (ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā) -

  1.  aizbildnis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs (bāriņtiesas lēmums);
  2.  audžuģimenes pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs;
  3.  adopcijas gadījumā – persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs;
  4.  vecāku pilnvarotā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs (notariāli vai bāriņtiesas apstiprināta pilnvara).

Pakalpojuma pieprasīšanai klātienē izmantojamās veidlapas

Pieteikums bērna uzņemšanai pirmsskolas rindas reģistrā

Iesniegums izmaiņām pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei

Iesniegums pieteikuma atsaukšanai pašvaldības bērnu rindas reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei

Iesniegums vietas piešķiršanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē prioritārā kārtībā

Pakalpojuma maksa

Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Stopiņu novada  domes 2018. gada 13.jūnija saistošie noteikumi Nr.8/18 Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

Administratīvais process

Stopiņu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš

1 darba diena.

Ja e-pakalpojums nav pieejams tehnisku iemeslu dēļ, reģistrācija veicama pēc e-pakalpojuma darbības atjaunošanās.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Vienotais valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrs Stopiņu novada domē, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Tālr.: 66954851, 67388608, e-pasts: stopini@pakalpojumucentri.lv 

Brīdinājums:

Gadījumā, ja nav sekmīgi izdevies uzsākt pakalpojuma lietošanu www.epakalpojumi.lv, lūdzam sazināties ar Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (KAC) Ulbrokā, Institūta ielā 1a, Stopiņu novada domē, 1.stāvā, tālr. 66954851, 67388608.

Atpakaļ