• Sākums
  • /
  • PAKALPOJUMI
  • /
  • Pašvaldības domes sēžu protokolu izrakstu, kopiju un citu dokumentu izsniegšana

Pašvaldības domes sēžu protokolu izrakstu, kopiju un citu dokumentu izsniegšana

 

Pakalpojuma nosaukums

Pašvaldības domes sēžu protokolu izrakstu, kopiju un citu dokumentu izsniegšana

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana

Klātienē – Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

E-pasts – novada.dome@stopini.lv (elektroniski parakstīts)

Pasts - Stopiņu novada dome, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

E-pakalpojums portālā Latvija.lv: Iesniegums iestādei 

Nosacījumi/ pakalpojumu saņēmēji

Juridiskas un fiziskas personas

Iesniedzamie dokumenti, veidlapas

Lai pieprasītu izrakstus, kopijas vai citus dokumentus, nepieciešams iesniegt iesniegumu, kurā vēlams norādīt sekojošu informāju: 1) kādu dokumentu persona pieprasa; 2) dokumenta veids, numurs, datums; 3) saņemtās informācijas izmantošanas mērķis. 

Veidlapas: Iesniegums Stopiņu novada pašvaldībai

Maksa

Saskaņā ar Stopiņu novada 2009. gada 25. februāra saistošajiem noteikumiem nr. 04/09 „Par pašvaldības nodevām Stopiņu novada teritorijā”

Normatīvie akti

Informācijas atklātības likums 

Fizisko personu datu aizsardzības likums 

Personu apliecinošu dokumentu likums 

Elektronisko dokumentu likums 

28.06.2005. MK noteikumi nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 

Stopiņu novada 2009. gada 25. februāra saistošie noteikumi nr.04/09 „Par pašvaldības nodevām Stopiņu novada teritorijā”

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

15 dienu laikā, ja informācijai nav nepieciešama papildu apstrāde.

30 dienu laikā, ja informācijai nepieciešama papildu apstrāde, un ne vēlāk kā 15 dienu laikā paziņo par to iesniedzējam.

Kontaktinformācija

Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs, Stopiņu novada dome, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Tālr.: 66954851, e-pasts: stopini@pakalpojumucentri.lv

 

Atpakaļ