Laulības reģistrēšana

 

Par pakalpojumu

Personām, kuras vēlas doties laulībā, ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā. Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Laulību dzimtsarakstu nodaļā reģistrē pēc viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma reģistrēšanas dienas.

Noteiktajā laikā un vietā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona reģistrē personu laulību, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība.

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana

Klātienē: Stopiņu novada domes Dzimtsarakstu nodaļā, Institūta ielā 3, Ulbroka, Stopiņu novads

Pakalpojumu saņēmēji

Fiziska persona:

  • pilngadīgas personas (Latvijas Republikas pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli uzturas Latvijas Republikā un kurām nav Civillikuma 32.-38.pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai),
  • kā arī izņēmuma kārtā – nepilngadīgas personas.

Iesniedzamie dokumenti, veidlapas

Iesniegums par laulības noslēgšanu.

Personu apliecinošs dokuments

Personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā, jāuzrāda bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta par ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu

Ja perona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga – nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja

Ārzemniekam – attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā – dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā.

Maksa

Valsts nodeva par laulības reģistrāciju – 14,00 EUR

Laulības reģistrācijas svinīgās ceremonijas izmaksas noteiktas saskaņā ar "Nolikumu par Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem"

Normatīvie akti

Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

Ministru kabineta 03.09.2013 noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”

Ministru kabineta 24.09.2013 noteikumi Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”

Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums, apstiprināts 14.05.2014.

Nolikums par Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem, apstiprināts 10.02.2021.

Noteikumi par svinīgu laulību reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā, apstiprināts 14.05.2014.

Administratīvais process

Tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

30 dienas

Kontaktinformācija:

Stopiņu novada domes Dzimtsarakstu nodaļa (Kultūras centra "Ulbrokas Pērle" telpās)
Tālr.: 67910564, 27757381
Adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Atpakaļ