Izziņas izsniegšana par aktuālo deklarēto dzīvesvietu

 

Par pakalpojumu

Izziņas saņemšana par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu.

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē – Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Institūta ielā 14, 2.stāvā, Ulbrokā

E-pakalpojums - https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p276/ProcesaApraksts 

Nosacījumi/ pakalpojumu saņēmēji

Pakalpojumu var saņemt

  • Fiziskas personas

Iesniedzamie dokumenti, veidlapas

Personu apliecinošs dokuments.

Veidlapa: Iesniegums izziņas saņemšanai no iedzīvotāju reģistra

Maksa

2,50 euro

Normatīvie akti

Fizisko personu datu aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=4042

Personu apliecinošu dokumentu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=243484

Iedzīvotāju reģistra likums http://likumi.lv/doc.php?id=49641

Dzīvesvietas deklarēšanas likums http://likumi.lv/doc.php?id=64328

14.07.2015., Ministru kabineta noteikumi Nr.391 ”Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”

http://likumi.lv/ta/id/275363-noteikumi-par-valsts-nodevu-par-informacijas-sanemsanu-no-iedzivotaju-registra

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

3 dienas no apmaksas dienas, ja informāciju pieprasa elektroniski.
Klātienē - pieprasīšanas dienā.

Kontaktinformācija:

Tālr.: 67910564, 27757381
e-pasts: dzimtsaraksti@stopini.lv

Adrese: Institūta iela 14, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA
Pirmdiena 11:00-13:00 / 14:00-19:00 
Ceturtdiena 9:00-13:00 / 14:00-18:00 

Pārējā laikā saskaņot telefoniski pa tālruni 27757381.

Atpakaļ