Izziņa jaunbūves ierakstīšanai zemesgrāmatā

 

Par pakalpojumu

Izsniegt izziņu jaunbūves ierakstīšanai zemesgrāmatā. Jaunbūves (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) ierakstāmas zemesgrāmatā, pamatojoties uz būvinspekcijas (būvvaldes) izdotu izziņu, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums.

Pakalpojuma saņemšana

Pieprasīšana:

  • klātienē: Stopiņu novada Būvvaldē, Institūta ielā 1a, Ulbrokā

Saņemšana:

  • klātienē,  Stopiņu novada Būvvaldē, Institūta ielā 1a, Ulbrokā

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas un juridiskas personas (būvniecības ierosinātāji vai to vārdā pilnvarotas personas).

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

·  Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572

·  Iesniegumu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501

·  Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās http://www.likumi.lv/doc.php?id=42284

·  Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069

·  Stopiņu novada domes  2009. gada 25. februāra Saistošie noteikumi Nr. 04/09  “Par pašvaldības nodevām Stopiņu novada teritorijā

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Pasūtītāja (procesa dalībnieka) iesniegums izziņas izsniegšanai;
2. Būvatļauja;
3. Īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības un apbūves tiesības apliecinošus dokumentus;
4. Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas sagatavotu būves kadastrālās uzmērīšanas lieta;
5. Izbūvētās būves izpilduzmērījums (saskaņots SIA „Mērniecības datu centrs”).
Iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda dokumentu oriģināli. 

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Iesniegums izziņas saņemšanai jaunbūves ierakstīšanai zemesgrāmatā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

30 dienas, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti 

Maksa

Saskaņā ar “Par pašvaldības nodevām Stopiņu novada teritorijā punkts 2.4.7. nodevas likme par izziņu nekustamā īpašuma iesniegšanai Zemesgrāmatu nodaļai ir 15 euro.

Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojumu ieskaitīšanai

Maksājumus skaidrā naudā var veikt Stopiņu novada domes kasē, vai ar pārskaitījumu:

Stopiņu novada dome, reģ.nr.90000067986

  • AS "SEB banka",  kods UNLALV2X,  konts LV79UNLA0033300130908,
  • AS "Swedbank",  kods HABALV22, konta nr. LV91HABA0551024208997,
  • AS "DNB banka", kods RIKOLV2X, konta Nr.LV76RIKO0002013196683.

Kontaktinformācija

Tālr. 67911328, 67910506
e-pasts: buvvalde@stopini.lv

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA

Pirmdiena   11:00-13:00 / 14:00-19:00 
Ceturtdiena   9:00-13:00 / 14:00-18:00 

Atpakaļ