Iesniegumu veidlapas

 

Lejuplādējot veidlapas var aizpildīt, un elektroniski parakstītas (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) nosūtīt uz e-pasta adresi novada.dome@ropazi.lv . Iesniegums tiks reģistrēts pašvaldības elektroniskās lietvedības sistēmā, un Jums tiks sniegts pakalpojums vai atbilde likumā noteiktā kārtībā.

DAŽĀDI

Iesniegums Ropažu novada pašvaldībai

Iesnieguma veidlapa skolēnu nodarbinātībai vasarā pašvaldības piedāvātajos darbos

 

ĢIMENE, BĒRNI 

Iesnieguma veidlapa pašvaldības pabalsta piešķiršanai bērna piedzimšanas gadījumā 

Pieteikums jaundzimušo sveikšanas pasākumam

Iesnieguma veidlapa laulības reģistrācijai 

Iesnieguma veidlapa par pašvaldības palīdzību apbedīšanai 

 

BĀRIŅTIESA

Iesniegums bāriņtiesai

Aizbildņa gada norēķins par aizbildnības pārvaldību

Aizgādņa gada norēķins par aizgādnības pārvaldību

Gada norēķins par nepilngadīgā mantas pārvaldību

 

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Iesniegums Sociālajam dienestam

 

IZGLĪTĪBA, PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA

Iesniegumu veidlapas bērnu uzņemšanai rindas reģistrā Stopiņu novada pirmsskolas izglītības iestādēs (ja pieteikums tiek veikts klātienē):

Pieteikums bērna uzņemšanai pirmsskolas rindas reģistrā

Iesniegums izmaiņām pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei

Iesniegums pieteikuma atsaukšanai pašvaldības bērnu rindas reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei

Iesniegums vietas piešķiršanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē prioritārā kārtībā

Atbalsta saņemšana, ja bērns netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (aukles un privātās pirmsskolas izglītības iestādes):

Iesnieguma veidlapa pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai privātajai izglītības iestādei/privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, ja bērns neitiek nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes atskaite par pakalpojuma nodrošināšanu

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja (aukles pakalpojums) atskaite par pakalpojuma nodrošināšanu

Pašvaldības atbalsts privātām pamatizglītības iestādēm (privātskolām)

Iesniegums pašvaldības atbalsta saņemšanai

Privātās izglītības iestādes pieprasījums pašvaldības atbalsta saņemšanai

 

ATBALSTS SPORTAM

Pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai dalībai sacensībās.

Pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai sacensību organizēšanai.

Par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sportā.

Finanšu atskaite par piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.

 

ATBALSTS MŪZIKĀ, MĀKSLĀ, ZINĀTNĒ, U.C.

Iesniegums pašvaldības finansiālā atbalsta mūzikas, mākslas, zinātnes un citu sasniegumu veicināšanai saņemšanai

Iesniegums par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem mūzikā, mākslā, zinātnē vai citos sasniegumos

Finanšu atskaite par Stopiņu novada domes piešķirtiem finanšu līdzekļiem

 

DEKLARĒŠANĀS

Deklarēt dzīvesvietu 

Iesniegums izziņas saņemšanai no iedzīvotāju reģistra

Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

 

ATĻAUJU SAŅEMŠANA

Par atļaujas izsniegšanu stāvēšanai

Atļaujas saņemšana koku ciršanai ārpus meža 

Atļaujas saņemšana reklāmas vai izkārtnes izvietošanai

Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai 

Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai-sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai 

Iesniegums atļaujas saņemšanai publisko pasākumu rīkošanai

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS

Iesniegums atvieglojumu piešķiršanai nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

 

ZEMES IERĪCĪBA, IZMANTOŠANA

Iesniegums par zemes lietošanas, nomas tiesību piešķiršanu 

Iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu  

Iesniegums par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā

Iesniegums zemes ierīcības projekta izstrādei, zemes gabala sadalīšanai

Iesniegums zemes ierīcības projekta apstiprināšanai 

Iesniegums detālplānojuma izstrādei

Iesniegums izziņas saņemšanai par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu 

 

BŪVNIECĪBA

Iesniegums par izmaiņām civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē

Iesniegums par jaunbūvi

Iesniegums par būves neesību

Iesniegums par reklāmas vai izkārtnes izvietošanu

Iesniegums izmaiņu projekta saskaņošanai 

Iesniegums par kopiju izsniegšanu no Būvvaldes arhīva 

Iesniegums par meža zemes atmežošanu būvniecības veikšanai

Iesniegums būvvaldei brīvā formā

Pārējās veidlpas pieejamas šeit: IESNIEGUMU VEIDLAPAS BŪVVALDEI

 

BIBLIOTĒKU PAKALPOJUMI

Iesnieguma veidlapa lietotāja reģistrācijai Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā

Iesnieguma veidlapa nepilngadīga lietotāja reģistrācijai Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā

Pieteikuma veidlapa Ulbrokas bibliotēkas pakalpojumam dzīvesvietā (ar piegādi mājās)

Pieteikuma veidlapa Ulbrokas bibliotēkas pakalpojumam dzīvesvietā (ar piegādi mājās) /VIEGLI LASĀMS!/

Iesnieguma veidlapa lietotāja reģistrācijai Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkā

Iesnieguma veidlapa nepilngadīga lietotāja reģistrācijai Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkā

 

 

Atpakaļ