• Sākums
 • /
 • PAKALPOJUMI
 • /
 • Ēku būvniecības process. Būvniecības ieceres akcepts vai būvatļaujas izsniegšana.

Ēku būvniecības process. Būvniecības ieceres akcepts vai būvatļaujas izsniegšana.

 

Par pakalpojumu

Ierosinot būvniecību, persona iesniedz būvvaldei būvniecības ieceres iesniegumu, kā arī vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos paredzētos dokumentus.
Izskatot būvniecības ieceri, būvvalde lemj par:

1) būvniecības ieceres akceptu vai atteikumu akceptēt ieceri;
2) būvatļaujas izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu.

Pakalpojuma saņemšana

Pieprasīšana:

 • klātienē: Stopiņu novada Būvvaldē, Institūta ielā 1a, Ulbrokā
 • pa pastu – Stopiņu novada Būvvalde, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
 • e-pastu – buvvalde@stopini.lv

Saņemšana:

 • Klātiene vai pa pastu

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts

Nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs, vai lietotājs, kuram ar līgumu noteiktas tiesības būvēt, kā arī enerģētikas un elektronisko sakaru reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – energoapgādes komersants un elektronisko sakaru komersants.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Būvniecības likums

Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi”

Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr.529 Ēku būvnoteikumi” .

Stopiņu novada domes  2009. gada 25. februāra Saistošie noteikumi Nr. 04/09  “Par pašvaldības nodevām Stopiņu novada teritorijā

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti atbilstoši ēkas grupai un būvniecības veidam.
JĀIZVĒLAS ATBILSTOŠĀ KLASIFIKĀCIJAS PAZĪME.

I. grupas ēka

Klasifikācijas pazīme

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

 • Mazēka (vienstāva ēka, t.sk. nojume un palīgēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25m2).
 • Atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves laukumu līdz 60m2, tai skaitā konteinertipa ēka vai būvizstrādājums, izņemot ēkas, kurās tiek izvietota bīstamā iekārta.

Jauna būvniecība  Paskaidrojuma raksts  un dokumenti saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 22. punktu.

7 dienas

Novietošana (gatava būve) Paskaidrojuma raksts   un dokumenti saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 22. punktu.

7 dienas

Atjaunošana Paskaidrojuma raksts   un dokumenti saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 23. punktu.

7 dienas

Restaurācija Paskaidrojuma raksts un dokumenti saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 23. punktu.

7 dienas

Pārbūve (nepārsniedzot max apjomus), Paskaidrojuma raksts un dokumenti saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 24. punktu.

7 dienas

Pārbūve (pārsniedzot max apjomus), lietošanas veida maiņai Būvniecības iesniegums   un dokumenti saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 25. punktu.

1 mēnesis

Restaurācija (kultūras piemineklis)    maiņai Būvniecības iesniegums  un dokumenti saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 26. punktu.

1 mēnesis

Nojaukšana   Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai   un dokumenti saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 27. punktu.

7 dienas

Lietošanas veida maiņa bez pārbūves  Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves   un dokumenti saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 34 punktu.

7 dienas

Publiskas ēkas vienkāršota atjaunošana  Apliecinājuma karte     un dokumenti saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 35. punktu.

7 dienas

Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana Apliecinājuma karte un dokumenti saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 36. punktu.

7 dienas

Konservācija  Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai  un dokumenti saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 44. punktu.

7 dienas

II. grupas ēka

 • Ēkas, kuras neietilpst  I. vai III.grupā

Jauna būvniecība Būvniecības iesniegums  un Būvprojekts minimālajā sastāvā saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 28. punktu

1 mēnesis

Novietošana Būvniecības iesniegums  un Būvprojekts minimālajā sastāvā saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 29. punktu

1 mēnesis

Restaurācija vai  atjaunošana Būvniecības iesniegums un Būvprojekts minimālajā sastāvā  saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 30. punktu

1 mēnesis

Pārbūve  Būvniecības iesniegums un Būvprojekts minimālajā sastāvā  saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 31. punktu

1 mēnesis

Nojaukšana (nav ārējie inženiertīkli vai tie atslēgti) Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai  un dokumentus saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 32. punktu

7 dienas

Nojaukšana Būvniecības iesniegums un Būvprojekts minimālajā sastāvā  saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 33. punktu 

1 mēnesis

Lietošanas veida maiņa bez pārbūves  Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves   un dokumenti saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 34 punktu.

7 dienas

Ēkas vienkāršota atjaunošana  Apliecinājuma karte     un dokumenti saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 35. punktu.

14 dienas

Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana Apliecinājuma karte un dokumenti saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 36. punktu.

14 dienas

Konservācija  Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai  un dokumenti saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 44. punktu.

7 dienas

III. grupas ēka

 • Ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi;
 • Ēka, kurai ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs
 • Publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem.
 • Rūpnieciskās ražošanas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 1000 m2
 • Noliktavas ēka, kurā paredzēta ugunsslodze virs 600 MJ/m2 vai kuras kopējā platība ir lielāka par 2000 m2
 • Ēka vai rezervuārs šķidru, gāzveida vielu vai beramu materiālu uzglabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu virs 5000m3
 • Ūdens rezervuārs (pazemes un virszemes) virs 1000m3
 • Katlumāja un elektroenerģijas apgādes ēka ar siltuma jaudu lielāku par 2MW un/vai elektrisko jaudu lielāku par 2MW
 • Slēgto transformatoru apakšstaciju ēka ar 110kV spriegumu un augstāku

Jauna būvniecība Būvniecības iesniegums  un Būvprojekts minimālajā sastāvā saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 28. punktu

1 mēnesis

Novietošana Būvniecības iesniegums  un Būvprojekts minimālajā sastāvā saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 29. punktu

1 mēnesis

Restaurācija vai  atjaunošana Būvniecības iesniegums un Būvprojekts minimālajā sastāvā  saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 30. punktu

1 mēnesis

Pārbūve  Būvniecības iesniegums un Būvprojekts minimālajā sastāvā  saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 31. punktu

1 mēnesis

Nojaukšana Būvniecības iesniegums un Būvprojekts minimālajā sastāvā  saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 33. punktu 

1 mēnesis

Lietošanas veida maiņa bez pārbūves  Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves   un dokumenti saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 34 punktu.

7 dienas

Ēkas vienkāršota atjaunošana  Apliecinājuma karte     un dokumenti saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 35. punktu.

14 dienas

Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana Apliecinājuma karte un dokumenti saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 36. punktu.

14 dienas

Konservācija  Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai  un dokumenti saskaņā ar Ēku būvnoteikumi” 44. punktu.

7 dienas

Maksa

Saskaņā ar  Stopiņu novada domes  2009. gada 25. februāra Saistošo noteikumu Nr. 04/09 “Par pašvaldības nodevām Stopiņu novada teritorijā VII daļu.

Nodeva 50% apmērā maksājama pēc būvatļaujas saņemšanas Būvvaldes noteiktajā termiņā. Atlikušos 50% no nodevas samaksā pirms dokumentu iesniegšanas Būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.

Konta nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai

Maksājumus skaidrā naudā var veikt Stopiņu novada domes kasē, vai ar pārskaitījumu:

Stopiņu novada dome, reģ.nr.90000067986

 • AS "SEB banka",  kods UNLALV2X,  konts LV79UNLA0033300130908,
 • AS "Swedbank",  kods HABALV22, konta nr. LV91HABA0551024208997,
 • AS "DNB banka", kods RIKOLV2X, konta Nr.LV76RIKO0002013196683.

Kontaktinformācija

Tālr.: 67911328, 67910506
e-pasts: buvvalde@stopini.lv

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:
Pirmdiena   11:00-13:00 / 14:00-19:00 
Ceturtdiena   9:00-13:00 / 14:00-18:00 

Atpakaļ