Dzīvokļa pabalsts

 

Pakalpojuma nosaukums:

Dzīvokļa pabalsts

Pakalpojuma apraksts:

Dzīvokļa pabalsts ir viens no sociālās palīdzības pabalstu veidiem, ko pašvaldības sociālais dienests izmaksā par trūcīgām vai maznodrošinātām atzītām mājsaimniecībām neatkarīgi no mājokļa piederības.

Saņēmēji:

Fiziskas personas

Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (mājsaimniecībai), kura atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu.

Pabalstu piešķir par laikposmu, kurā mājsaimniecībai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana:

Klātiene: Stopiņu novada Sociālais dienests,  Institūta ielā 1a, Ulbroka

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:

 

Personu apliecinošs dokuments

Iesnieguma veidlapa Sociālajam dienestam

Pakalpojuma maksa:

Nav

Pakalpojuma sniegšanas termiņš:

30 darba dienas

Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma un visu pamatojuma dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu  piešķirt dzīvokļa pabalstu.

Administratīvais process:

Pašvaldības sociālā dienesta pieņemto lēmumu par piešķirto vai atteikto dzīvokļa pabalstu persona var apstrīdēt pašvaldības domē. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu ģimene (persona) var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta:

Stopiņu novada domes Sociālais dienests

Tālr. 67910792
e-pasts:  socialais.dienests@stopini.lv

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA
Pirmdiena   11:00-13:00 / 14:00-19:00
Ceturtdiena   9:00-13:00 / 14:00-18:00

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 

Likums "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 

Atpakaļ