Dzīvesvietas deklarēšana

 

Par pakalpojumu

Pašvaldība reģistrē ziņas par personu deklarēto dzīvesvietu attiecīgajā administratīvajā teritorijā, aktualizē Iedzīvotāju reģistrā ziņas par personas dzīvesvietu un izsniedz dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē – Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Institūta ielā 3, Ulbrokā;

E-pakalpojums portālā latvija.lv  - bez maksas: Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana 

Pakalpojumu saņēmēji

Fiziskas personas

Iesniedzamie dokumenti, veidlapas

 • Pase
  • pilnvarotai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls)
  • likumiskam pārstāvim jāuzrāda pārstāvniecību apliecinošs dokuments (oriģināls)
 • Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu. No valsts nodevas atbrīvotas: politiski represētās personas, reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu, invalīdi,  Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu, personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, personas, kuras deklarē elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu.

Veidlapas:

Dzīvesvietas deklarācija 

Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

Maksa

Maksas pakalpojums, veicot dzīvesvietas deklarēšanu klātienē - 4,27 eiro.

Valsts nodevu nemaksā (lai saņemtu atvieglojumu no valsts nodevas samaksas, minētā persona uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu):

 • politiski represētās personas
 • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu
 • invalīdi
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki
 • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu
 • personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā

Normatīvie akti

Dzīvesvietas deklarēšanas likums 

Personas faktiskās dzīvesvietas reģistrācijai nepieciešamo ziņu apjoms un to pārbaudes kārtība 

Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju

Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)

1 darba diena; ja ziņas par deklarēto dzīvesvietu nav iespējams reģistrēt tūlīt, tad 7 dienu laikā.

Kontaktinformācija:

Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Tālr.: 67910564, 27757381
e-pasts: dzimtsaraksti@stopini.lv
Adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Atpakaļ