Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

 

Par pakalpojumu

Ja Jūsu īpašumā deklarētai personai ir zudis tiesiskais pamats lietot dzīvojamo telpu vai persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas, Jums ir iespēja uz iesnieguma pamata lūgt pašvaldību pārbaudīt šīs personas deklarēto dzīvesvietas ziņu tiesiskumu un lūgt tās anulēt.

Pakalpojuma saņemšana

Nosacījumi/ pakalpojumu saņēmēji

Fiziskas personas
Juridiskas personas

Nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.

Iesniedzamie dokumenti, veidlapas

  • Pase
    • pilnvarotai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls)
    • likumiskam pārstāvim jāuzrāda pārstāvniecību apliecinošs dokuments (oriģināls)
  • Īpašuma tiesības apliecinošs dokuments
  • Izziņa par adresē deklarētajām personām

Juridiskajai personai papildus iesniedzamie dokumenti:

  • Reģistrācijas apliecības kopija
  • Pārstāvja pilnvarojums
  • Izziņa par adresē deklarētajām personām

Veidlapas:

Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

Maksa

Nav

Normatīvie akti

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

 30 darba dienas

Iesniegumu iestāde izskata viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Termiņš var tikt pagarināts, ja iestādei ir nepieciešams veikt papildus pārbaudi.

Kontaktinformācija:

Vienotais valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrs Stopiņu novada domē, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Tālr.: 66954851, e-pasts: stopini@pakalpojumucentri.lv 

Atpakaļ