Bērna piedzimšanas pabalsts

 

Par pakalpojumu

Pašvaldības pabalstu piešķir, ja viena no vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novadā ne mazāk kā vienu gadu pirms bērna dzimšanas un bērna pirmreizējā dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novadā, vai ja viens no vecākiem pēdējā gada laikā ir iegādājies nekustamo īpašumu Stopiņu novadā, kurš ir ģimenes vienīgais īpašums un viena no vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta šajā īpašumā ne mazāk kā vienu kalendāro mēnesi pirms bērna dzimšanas un bērna pirmreizējā dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novadā.

Pabalsts noteikts 285,00 EUR apmērā.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē –Stopiņu novada vienotajā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrā, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Pakalpojuma saņemšana Pašvaldības pabalstu izmaksā 10 darba dienu laikā, bezskaidras naudas norēķina veidā uz iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķina kontu vecākam, kurš deklarēts Stopiņu novada administratīvajā teritorijā.

Pakalpojumu saņēmēji

Fiziskas personas, jaundzimušo bērnu vecāki.

Sociālā dienesta darbiniekiem pirms pabalsta piešķiršanas ir tiesības apsekot ģimeni dzīvesvietā. Ja apsekošanā tiek konstatēts, ka bērnam netiek nodrošināta pietiekama aprūpe, tad Sociālajam dienestam ir tiesības pabalsta izmaksu sadalīt trīs daļās, pirmajā izmaksas reizē izmaksājamās pabalsta daļas apmērs nedrīkst būt mazāks par 40% no kopējās pabalsta summas.

Pabalstu nepiešķir, gadījumos, ja jaundzimušais ir ievietots valsts, pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās apgādībā vai ja vecākiem ir atņemtas vai ierobežotas aprūpes tiesības, pamatojoties uz Sociālā dienesta vai Bāriņtiesas rakstiska iesnieguma pamata.

Iesniedzamie dokumenti, veidlapas

Jāiesniedz iesniegums par pašvaldības pabalsta piešķiršanu, aizpildot veidlapu: Iesnieguma veidlapa par pašvaldības palīdzību bērna dzimšanas gadījumā.

Jāuzrāda vecāku personu apliecinošs dokuments, un jāuzrāda bērna dzimšanas apliecības oriģināls.

Maksa

Nav.

Normatīvie akti

Par sociālo drošību 
(Saeima; likumi; 1995.10.05.)

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 
(Saeima; likumi; 2003.01.01.)

Saistošie noteikumi nr. 13/13 “Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus”, 27.11.2013.

Administratīvais process

Lēmumu par atteikumu piešķirt vienreizējo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 darba dienas.

Kontaktinformācija:

Stopiņu novada vienotais valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrs, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Tālr.: 66954851, e-pasts: stopini@pakalpojumucentri.lv 

Atpakaļ