Atļaujas izsniegšana publisko pasākumu rīkošanai

 

Par pakalpojumu

Publisku pasākumu rīkošanai Stopiņu novadā, organizatoram jāvēršas Stopiņu novada domē atļaujas saņemšanai publiska pasākuma rīkošanai - fiziskas vai juridiskas personas plānota un organizēta sabiedrībai pieejama svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā, neatkarīgi no īpašuma piederības.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Vienotajā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrā Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Pasts - Stopiņu novada dome, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

E-pasts – novada.dome@stopini.lv (elektroniski parakstīts)

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē – Vienotajā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrā Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads

Saņēmēji

Jebkura persona

Publisko pasākumu rīkošanas atļauja nav nepieciešama:

  • pasākumiem, kuri tiek rīkoti telpās vai sporta bāzēs,
  • ja pasākumu rīko valsts vai pašvaldības iestādes.

Ja publiska sporta pasākuma rīkošanai nav nepieciešama atļauja publiska pasākuma rīkošanai, pasākuma organizators informē pašvaldību par pasākuma norises vietu un laiku.

Iesniedzamie dokumenti, veidlapas

Jāiesniedz iesniegums atļaujas saņemšanai par publiska pasākuma rīkošanu: IESNIEGUMA VEIDLAPA

Iesniegums iesniedzams ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma. Iesniedzot iesniegumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskās personas pārstāvis - arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

Iesniegumam pievienojams:

1) detalizēts pasākuma plāns;

2) līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību, uzrādot oriģinālus;

3) pasākuma norises vietas īpašnieka (valdītāja vai apsaimniekotāja) rakstveida piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators;

4) apliecinājums par pasākuma norises vietas sakopšanu pēc publiska pasākuma norises;

5) ja nepieciešams, apliecinājums par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu publiska pasākuma apmeklētājiem un dalībniekiem;

6) ja nepieciešams, apliecinājums par sabiedrisko tualešu uzstādīšanu publiska pasākuma norises vietā un laikā.

7) Ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, pasākuma organizators iesniegumam pievieno normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu valdītājam to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas (ekspluatācijas drošības sertifikāts), uzrādot oriģinālus.

8) Ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantota atklāta uguns, pirotehniskie izstrādājumi vai pasākuma norise paredzēta uz ūdens, saskaņojums ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldi.

9) Ja publisks pasākums plānots ar dzīvnieku piedalīšanos vai tā laikā tiks organizēta bezmaksas dalībnieku un apmeklētāju ēdināšana (degustācija), saskaņojums ar Pārtikas un veterināro dienestu.

10) Ja pasākuma norise paredzēta uz ceļiem (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), laukumos, vai pasākuma norises laikā ir nepieciešama satiksmes ierobežošana vai slēgšana, saskaņojums ar Stopiņu novada domi vai P/a “Saimnieks”.

11) Rīkojot sacensības autosportā, motosportā vai ūdens motosportā, jāiesniedz sacensību nolikuma, sporta federācijas izsniegtās trases licences un galvenā tiesneša licences kopija.

12) Civiltiesiskā apdrošināšana - Ja pašvaldība pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma rīkošanai, pasākuma organizators apdrošina savu civiltiesisko atbildību.

Atļauju publiska pasākuma rīkošanai pašvaldība izsniedz pēc tam, kad šā pasākuma organizators ir iesniedzis savas civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.

Ja publiska pasākuma vienīgais organizators ir valsts vai pašvaldības iestāde, tā ir tiesīga neslēgt civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu.

Maksa

Atļaujas un izziņas publiska pasākuma rīkošanai izsniegšana ir bezmaksas pakalpojums.

Ir noteikta pašvaldības nodevas maksa par pasākuma rīkošanu atbilstoši  Stopiņu novada domes  25.02.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.04/09 “Par pašvaldības nodevām Stopiņu novada teritorijā”.

Paredzamie izdevumi varētu būt saistīti ar līgumu slēgšanu ar kārtības uzturētājiem, par teritorijas nomu un sakopšanu, medicīniskās palīdzības nodrošināšanu, sabiedrisko tualešu izvietošanu, civiltiesisko apdrošināšanu utml.

Normatīvie akti

Autortiesību likums 

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums 

Sporta likums 

Likums “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 

Ministru kabineta 08.05.2007. noteikumi Nr.298 "Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"

Ministru kabineta 26.10.2004. noteikumi Nr.895 "Kārtība, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos"

Ministru kabineta 27.06.2006. noteikumi Nr.526 "Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā"

Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums

Ministru kabineta 22.03.2011. noteikumi Nr.214 “Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas, realizācijas, iegādāšanās, pārnēsāšanas, pārvadāšanas, ražošanas, demonstrēšanas (izmantošanas), kā arī komercizstāžu rīkošanas un pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas noteikumi”

Ministru kabineta 07.11.2000. noteikumi Nr.384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtām”

Stopiņu novada domes  12.10.2005. saistošie noteikumi Nr.13/05 “Stopiņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 

Stopiņu novada domes  25.02.2009. saistošie noteikumi Nr.04/09 “Par pašvaldības nodevām Stopiņu novada teritorijā”

Administratīvais process

Stopiņu novada domes izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Stopiņu novada domē. Stopiņu novada domes pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 darba dienas

Kontaktinformācija:

Vienotais valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrs Stopiņu novada domē, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Tālr.: 66954851, e-pasts: stopini@pakalpojumucentri.lv 

Atpakaļ