Apbedīšanas pabalsts

 

Pakalpojuma apraksts:

Pabalsts paredzēts mirušās personas apbedīšanas izdevumu segšanai. Pabalstu piešķir, ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Stopiņu novada administratīvajā teritorijā. Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas. Pabalsts noteikts EUR 160,00 apmērā.

Saņēmēji:

Fiziska persona; Juridiska persona

Pakalpojuma pieprasīšana:

Klātienē – Vienotajā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrā Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Pakalpojuma pieprasīšanai izmantojamās veidlapas:

Pabalstu apbedīšanai var saņemt, iesniedzot iesniegumu Stopiņu novada domes Valsts un pašvaldību Klientu apkalpošanas centrā (KAC). Iesniegumu izskata Stopiņu novada domes Sociālais dienests.

Iesnieguma veidlapa par pašvaldības palīdzību apbedīšanai 

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:

Jāuzrāda:

1. Miršanas apliecības oriģināls.
​2. Iesnieguma iesniedzēja personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

Pakalpojuma saņemšana:

Pārskaitījums uz iesniedzēja norādīto norēķinu kontu.

Pakalpojuma maksa:

Nav.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš:

10 darba dienu laikā.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta:

Vienotais valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrs Stopiņu novada domē, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Tālr.: 66954851, e-pasts: stopini@pakalpojumucentri.lv

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Stopiņu novada domes 2013.gada 13.novembra saistošie noteikumi Nr.13/13 “Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus” 9.punkts.

Administratīvais process:

Lēmumu par pašvaldības palīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pašvaldības palīdzību pieņem Stopiņu novada domes Sociālais dienests, ja saistošajos noteikumos nav noteikts citādi. Stopiņu novada domes Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Stopiņu novada domē. Stopiņu novada domes lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Atpakaļ