Navigācija

Stopiņu novada Goda Pilsoņi 2017. gadā

 

 

2017. gada 17. novembrī Latvijas valsts 99. proklamēšanas gadadienai veltītajā koncertā Ulbrokas kultūras namā notika svinīga Atzinības pasniegšana un saņēmēju sveikšana.

Anita Miķelsone, Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra mājturības un tehnoloģiju skolotāja, skolas muzeja vadītāja. Atzinībai izvirzīja skolas administrācija un metodiskā komisija “Māksla, cilvēks, sabiedrība”, novērtējot ieguldījumu jaunās paaudzes mācīšanā un izglītošanā, darbu skolas muzejā, kas ir nozīmīgs Stopiņu novada tradīciju uzturēšanā un saglabāšanā. Skolotāja Anita Miķelsone Upesleju internātpamatskolā ir nostrādājusi vairāk kā 40 gadus, mācot mājturību 5.-9. klašu skolēniem un veicot internāta skolotājas pienākumus. Skolotājai ir liela darba pieredze. Viņa darbu veic nopietni un pārdomāti, regulāri pilnveido savas profesionālās zināšanas, kuras lietpratīgi pielieto skolotājas darbā gan pielāgojot mācību materiālus, gan vidi skolēniem ar speciālajām vajadzībām. Strādājot par internāta skolotāju, Anita Miķelsone pievērš lielu uzmanību skolēnu patriotiskai audzināšanai, organizējot skolēniem brīvdienu ekskursijas un izbraukumus, lai piedalītos pasākumos, kuri audzina skolēnos dziļāku Latvijas kultūras izpratni un patriotismu.  Skolotāja Anita Miķelsone aktīvi uztur saikni ar bijušajiem skolēniem un darbiniekiem, kā arī regulāri papildina skolas muzeja informatīvo un materiālo bāzi.

Silvija Umbraško, asociētā profesore Rīgas Stradiņa universitātē (RSU), RSU Anatomijas un antropoloģijas institūts, vada ārstnieciskās vingrošanas grupu Stopiņu novadā. Intervijas masu medijos – Latvijas radio 1, LTV7, LNT, TV6, Baltijas1. Saņēmusi apbalvojumus “Latvijas Ārstu biedrības sudraba nozīme” un “RSU Gada docētāja 2014”.
Pieteicēji anketā raksta: Silvija Umbraško jau trīsdesmit gadus dzīvo Stopiņu novadā. 1976. gadā beigusi Rīgas Medicīnas institūtu, strādājusi par Jēkabpils rajona galveno pediatru, 1980. gadā sākusi strādāt Rīgas Medicīnas institūta Anatomijas katedrā par anatomijas pasniedzēju, vēlāk docente Rīgas Stradiņa universitātē. 2006. gadā aizstāvēja promocijas darbu par skolēnu stājas un pēdas parametru vērtējumu, 2015. gadā ievēlēta par RSU asociēto profesori. Silvija regulāri ceļ savu kvalifikāciju, papildina savas zināšanas dažādos kursos un semināros, piedalās starptautiskās zinātniskās konferencēs, veic Rīgas pirmsskolas vecuma bērnu fiziskās attīstības, stājas un pēdu apsekošanu un konsultēšanu.

Sākot dzīvot Stopiņu novadā, Silvija saskārās ar daudzu vietējo iedzīvotāju bērnu stājas problēmām, tāpēc 90-to gadu sākumā viņa noorganizēja sporta nodarbības ar stājas korekciju, vispirms bērniem, bet, sakarā ar lielo vēlmi un ieinteresētību no vecāku un citu iedzīvotāju puses, vēlāk arī pieaugušajiem. Savās nodarbībās Silvija iekļāva ne tikai fiziskos vingrinājumus, bet arī piedāvāja ārstnieciskās tējas un stāstīja par veselīgu dzīvesveidu. Jau daudzus gadus, pateicoties Stopiņu novada pašvaldības un PII “Pienenīte” vadībai, Silvijas Umbraško vadītās ārstnieciskās vingrošanas nodarbības notiek regulāri 2 reizes nedēļā PII “Pienenīte” telpās. Grupā nodarbojas apmēram 15-20 dalībnieces, vairākas apmeklē šīs nodarbības jau no paša sākuma. 25 gadu laikā, kas šogad aprit kopš ārstnieciskās vingrošanas grupas izveidošanas, simtiem cilvēku ir atguvuši veselību pēc traumām, operācijām, dažādām saslimšanām un ikdienas nebūšanām. Nodarbības kopā ar Silviju ļauj mums celt dzīves kvalitāti un izbaudīt kustību prieku. Mēs baudām ne tikai viņas augsti kvalificētās profesionālās zināšanas, bet arī viņas sirds siltumu un cilvēkmīlestību. Visu šo gadu garumā Silvija nekad nav atteikusi savu palīdzību, bet iespēju robežās, ir mēģinājusi ikvienu, kas vēršas pēc palīdzības, konsultēt un norādīt iespējami labāko veselības problēmas atrisināšanas ceļu. Katrai nodarbību apmeklētājai viņa individuāli nosaka vingrojumu intensitāti, daudzumu un seko to izpildei. Neraugoties uz aizņemtību un nogurumu pēc mājas rūpēm, profesionālā un zinātniskā darba, Silvija ziedo savu brīvo laiku, lai palīdzētu mums gūt dzīvesprieku un pilnvērtīgi izbaudīt savas dzīves gadus. Šīs nodarbības mēs gaidām ar lielu prieku un tās ir kļuvušas par neatņemamu mūsu dzīves sastāvdaļu.

Arī RSU studenti ir novērtējuši Silvijas Umbraško augstās profesionālās zināšanas, kā arī viņas cilvēcīgumu attieksmē pret studentiem, pasniedzējiem un visiem apkārtējiem, un 2014. gadā viņa tika novērtēta kā RSU labākā pasniedzēja un piešķirta balva “RSU Gada docētājs”.

Silviju Umbraško Atzinībai pieteica Stopiņu novada ārstnieciskās vingrošanas grupas dalībnieces - Guna Ose, Aina Endlere, Ināra Saliniece, Gunta Baumane, Gundega Šēnberga, Ilona Ruskule, Kristīne Anmane, Anitra Ernstsone, Ārija Slišāne.

Pateicamies visiem iedzīvotājiem, kas aktīvi iesaistās novada dzīvē un attīstībā, un visiem tiem, kas spēj novērtēt līdzcilvēku nesavtīgi paveiktos darbus! Sveicam mūsu novada Goda Pilsoņus!

Stopiņu novada pašvaldība
(21.22.2017.)

Atpakaļ