• Sākums
 • /
 • PAGASTS
 • /
 • Kāpēc deklarēt dzīvesvietu Stopiņu pagastā?

Navigācija

Kāpēc deklarēt dzīvesvietu Stopiņu pagastā?

 

Lai saņemtu pašvaldības pakalpojumus, iedzīvotājiem ir svarīgi deklarēt dzīvesvietu pašvaldībā, kurā dzīvo.

Stopiņu novadā ar katru gadu palielinās iedzīvotāju skaits. Pēdējo gadu laikā ir būtiski pieaudzis arī pašvaldības sniegto pakalpojumu klāsts iedzīvotājiem gan dažādu pabalstu, gan priekšrocību un iespēju veidā bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Būtisks nosacījums pašvaldības pakalpojumu saņemšanai visām iedzīvotāju grupām ir deklarēta dzīvesvieta Stopiņu novadā.

Piemēram, sākot jau ar bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanu, kas Stopiņu novadā ir noteikts 285 EUR apmērā, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm, kas īpaši izdevīgas ir ģimenēm ar bērniem, bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, plašais atbalsts daudzbērnu ģimenēm, un daudzi citi pakalpojumi, tai skaitā iedzīvotājiem ar nepietiekamiem ienākumiem, atbalsts izglītībā, sportā, mākslā, zinātnē, līdzfinansējums pirmsskolas un pamatizglītības apguvei.

Dzīvesvietu deklarēt var elektroniski portālā www.latvija.lv (bezmaksas pakalpojums) un klātienē Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā (maksas pakalpojums).

Šeit apkopoti IEDZĪVOTĀJU PIEPRASĪTĀKIE PAŠVALDĪBAS PAKALPOJUMI, kurus var saņemt, ja dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novadā:

BĒRNA PIEDZIMŠANAS PABALSTS – EUR 285,00

BĒRNA REĢISTRĀCIJA RINDĀ UN PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDI saskaņā ar Stopiņu novada saistošajiem noteikumiem nr.8/18, bērni pirmsskolas izglītības iestādē tiek uzņemti šādā prioritārā kārtībā: 

 • bērni obligātajā izglītības vecumā, saskaņā ar šo noteikumu VI nodaļu, ja bērna un vismaz viena no bērna vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktās priekšrocības (Militārā dienesta likuma 53.pantā noteiktais, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 43.1. pantā noteiktais, Robežsardzes likuma 46.1 punktā noteiktais u.tml.), ja vecāks iesniedzis dokumentus, kas apliecina priekšrocības;
 • bērns ar invaliditāti, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā;
 • Stopiņu novada administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu, ja bērns ir no sociāli nelabvēlīgas ģimenes un ir pašvaldības Sociālā dienesta ieteikums. Stopiņu novada administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu, ja bērna ārpuskārtas uzņemšanai saņemts Bāriņtiesas pamatots ieteikums (pirmsadopcijas periods, bērna ārpusģimenes aprūpe vai cits pamatots gadījums, kad bērna interesēs ir būt uzņemtam pirmsskolas izglītības iestādē);
 • Stopiņu novada administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu no daudzbērnu ģimenes (trīs un vairāk bērni), kur viens no bērna vecākiem un bērns ir deklarēts Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no iepriekšējā gada 1.septembra;
 • ja bērnam nodibināta aizbildnība vai adopcija un aizbildnis vai adoptētājs ir deklarēts Stopiņu novada administratīvajā teritorijā un ir iesniegti priekšrocību apliecinoši dokumenti;
 • izglītības iestādes darbinieku bērnus, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā un ja darbinieks strādā tajā pašā izglītības iestādē, kurā bērns ir uzņemšanas rindā un ir iestādes vadītāja pamatots iesniegums par bērna uzņemšanu;
 • bērni, kuru dzīvesvieta un vismaz viena no vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā;
 • bērni, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā;
 • bērni, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā.

PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS APGUVEI PRIVĀTĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ VAI AUKLES PAKALPOJUMAM, 2020.gadā noteiktais līdzfinansējuma apjoms:  

1) līdzfinansējums privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam:

 • 1.5-4 gadi – 267.79 EUR mēnesī 
 • 5-6 gadi – 197.08 EUR mēnesī 
 • atbalsts ēdināšanas izmaksām - 22.10 EUR mēnesī

2) līdzfinansējums bērna uzraudzības pakalpojuma saņemšanai mājās (aukles pakalpojums):

 • 176,00 EUR mēnesī

PAŠVALDĪBAS ATBALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS APGUVEI BĒRNIEM, KURI MĀCĀS PRIVĀTĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, ja viņa un vismaz viena likumīgā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novadā, aprēķinātais atbalsta apmērs 2020. gadā -  79.93 EUR mēnesī.

ATBALSTS BĒRNU ĒDINĀŠANAI SKOLĀS bezmaksas pusdienas visiem bērniem, kuri mācās Stopiņu novada vispārējās izglītības iestādēs līdz 12.klasei.

ATBALSTS LĪDZFINANSĒJUMAM Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā

ATBALSTS MŪZIKAS, MĀKSLAS, ZINĀTNES UN CITU SASNIEGUMU VEICINĀŠANAI individuālajiem mūziķiem, māksliniekiem, zinātniekiem vai kolektīviem, kuru dzīvesvieta deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā un kuri pārstāv Stopiņu novadu.

50% APMĒRĀ PAŠVALDĪBA LĪDZFINANSĒ PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS APGUVI ĀRPUS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀS TERITORIJAS, tajās programmās, kuras nenodrošina pašvaldības profesionālās izglītības ievirzes iestādes.

BĒRNU UZŅEMŠANA 1.KLASĒ:

 • izglītojamie, kuru deklarētā dzīvesvieta, ar vismaz vienu no vecākiem, uz iepriekšējā gada 31.decembri un iesnieguma iesniegšanas brīdi ir Stopiņu novada administratīvajā teritorijā; 
 • izglītojamie, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Stopiņu novada administratīvajā teritorijā.

SKOLĒNU NODARBINĀTĪBA VASARĀ - skolēniem no 13-18 gadiem ir iespēja strādāt vasarā 1 mēnesi, 4 stundas dienā, saņemot atalgojumu minimālās stundas likmes apmērā, skolēnam ir jābūt deklarētam Stopiņu novadā uz attiecīgā gada 1. janvāri. 

FINANSIĀLAIS ATBALSTS DALĪBAI SPORTA SACENSĪBĀS INDIVIDUĀLAJIEM SPORTISTIEM, kuru dzīvesvieta deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā.

FINANSIĀLAIS ATBALSTS DALĪBAI SPORTA SACENSĪBĀS SPORTISTU KOMANDĀM, kuras pārstāv novadu un kurās ne mazāk kā puse no dalībnieku skaita ir fiziskas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā.

NAUDAS BALVAS PAR IZCILIEM SASNIEGUMIEM SPORTĀ VIENU REIZI GADĀ SPORTISTIEM UN TRENERIEM, kuru dzīvesvieta deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā.

50% ATLAIDE LAULĪBU REĢISTRĀCIJAS  pakalpojumam Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā Stopiņu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMI

 • 70% apmērā maznodrošinātām personām/ģimenēm;
 • 90% apmērā politiski represētām personām;
 • 50% apmērā personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti;
 • 25% apmērā - persona ar I grupas invaliditāti Civillikuma noteiktajam pirmās pakāpes radiniekam (vecākiem, bērniem), vai laulātajam;
 • 25% apmērā, ja ģimenē ir viens vai divi bērni; 
 • 50% apmērā, ja ģimenē ir trīs bērni; 
 • 70% apmērā, ja ģimenē ir četri bērni; 
 • 90% apmērā, ja ģimenē ir pieci vai vairāk bērni;
 • 90% apmērā Getliņu apkārtnes iedzīvotājiem I kategorijas mājsaimniecībām gruntsūdeņu piesārņotās zonās;
 • 70% apmērā Getliņu apkārtnes iedzīvotājiem II kategorijas mājsaimniecībām gruntsūdeņu piesārņotās zonās;
 • 25% apmērā Černobiļas AES seku likvidētājiem;
 • 70% apmērā personai, kuras aprūpē ir bērns, kurš saņem apgādnieka zaudējuma pensiju;
 • 90% apmērā vientuļajiem pensionāriem (kuriem nav laulātā un bērnu);
 • 50% apmērā pensionāriem, kuri deklarēti vieni esošajā mājoklī;
 • 25% apmērā - personām ar III grupas invaliditāti;
 • 25% apmērā 1991.gada janvāra barikāžu dalībniekiem.

ATBALSTS DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM:

 • pabalsti svētkos, uzsākot mācību gadu;
 • atlaide 50% apmērā no valsts nodevas par pilnvaras sagatavošanu un apliecināšanu;
 • apmaksātas vasaras nometnes 100.00 eur apmērā katram bērnam;
 • 50% apmērā atlaide līdzfinansējumam Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā;
 • nekustamā īpašuma nodokļa atlaides no 50%-90%;
 • Stopiņu peldbaseinā ir iespēja iegādāties ģimenes biļeti;
 • daudzbērnu ģimeņu bērniem pēc nepieciešamības tiek apmaksātas Portidžas apmācības;
 • ja daudzbērnu ģimenei ir trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss, tad uz ģimeni attiecas visi pakalpojumi un atbalsta pasākumi, kas attiecas uz maznodrošinātām un trūcīgām personām;
 • un citi.

SOCIĀLAIS ATBALSTS IEDZĪVOTĀJIEM:

 • pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (vadoties no LR normatīvajiem aktiem, Stopiņu novadā GMI noteikts 57.00 EUR vienai personai mēnesī, ja persona veic līdzdarbības pienākumus);
 • pabalsts bēru gadījumā, ja mirušā dzīvesvieta bija deklarētā Stopiņu novadā;
 • pabalsts dokumentu atjaunošanai un iztikai personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījumu vietas;
 • pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai nestrādājošiem pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem un ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem;
 • dzīvokļa pabalsts;
 • pabalsts tuberkulozes slimniekiem;
 • pabalsts skolas piederumu iegādei, brīvpusdienām skolā, pirmsskolas izglītības iestādes apmaksai 100% apmērā no dienas maksas maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem;
 • pabalsts sociālo pakalpojumu apmaksai – aprūpe mājās;
 • asistenta pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti;
 • ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumi sociālās rehabilitācijas iestādēs personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā;
 • tehnisko palīglīdzekļu pakalpojums;
 • atbalsta pakalpojumi un palīdzība daudzbērnu ģimenēm;
 • svētku pabalsts pašvaldības ilgdzīvotāju sveikšanai no 80 gadiem, pabalsta apmērs no 40-285 EUR;
 • palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā personām ar invaliditāti vai ģimenēm, kurā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, kuri dzīvo dzīvošanai nederīgā telpā;
 • palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā personas, kuras audzina bērnu invalīdu ar kustību traucējumiem un dzīvo īrētā dzīvojamā telpā augstāk par pirmo stāvu bez vides pieejamības;
 • un citi.

ATBRĪVOTI NO NODEVAS PAR TIRDZNIECĪBU VAI SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANU PUBLISKĀS VIETĀS I un II grupas invalīdi, maznodrošinātas personas, kuru deklarētā dzīves vieta ir Stopiņu novadā un kuriem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ja tie tirgojas ar saistošajos noteikumos nr.27/12 noteikumu 3.1 punktā noteiktām precēm.

ATBRĪVOTI NO NODEVAS PAR PAŠVALDĪBAS DOMES IZSTRĀDĀTO OFICIĀLO DOKUMENTU UN APLIECINĀTU TO KOPIJU SAŅEMŠANU bezdarbnieki, invalīdi un maznodrošinātas personas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Stopiņu novadā. 

ATBRĪVOTI NO NODEVAS PAR BŪVATĻAUJAS IZDOŠANU VAI BŪVNIECĪBAS IECERES AKCEPTU, IZDAROT ATZĪMI PASKAIDROJUMA RAKSTĀ VAI APLIECINĀJUMA KARTĒ fiziskas personas – 1. un 2. grupas invalīdi, daudzbērnu ģimenes, represētās personas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Stopiņu novadā, par būvniecības ieceres realizāciju vienā īpašumā, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (dzīvokļi, viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas individuālajai lietošanai).

PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBA DZĪVOKĻU JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ Stopiņu novada administratīvajā teritorijā deklarētiem iedzīvotājiem

 • I reģistrā papildus likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantā noteiktajām personām vispārējā kārtībā ar dzīvojamo telpu nodrošināmo personu reģistrā tiek reģistrētas maznodrošinātas personas, kuras īrē tādu pašvaldības dzīvojamo telpu, kurā vienā istabā jādzīvo dažāda dzimuma personām (izņemot laulātos), kuras vecākas par deviņiem gadiem, un, kuras deklarējušas dzīvesvietu šajā dzīvojamā telpā;
 • personas, kuras ir deklarētas Stopiņu novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 1 (vienu) gadu, bet esošajā apdzīvojamā platībā tām nav iespējams dzīvot pamatotu apstākļu dēļ, ko apliecina Domes Bāriņtiesas vai Domes Sociālā dienesta atzinums;
 • un citi.

APBEDĪŠANA:

 • Stopiņu novada pašvaldības valdījumā esošajā kapsētā tiek nodrošināta mirušo Stopiņu novadā deklarēto iedzīvotāju apbedīšana. Citu personu (radinieku) apbedīšana iespējama, ja kapavietas nomnieks ir saņēmis Stopiņu novada domes pilnvarotās amatpersonas piekrišanu un saskaņojumu radinieka apbedīšanai jau izveidotajos ģimenes kapos.

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ