Normatīvie akti

Nr. Datums Nosaukums
8-18 13/06/2018

Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (spēkā no 06.10.2018.)

7-18 30/05/2018

Par Stopiņu novada domes 2009.gada 2.decembra saistošo noteikumu Nr.25/09 atzīšanu par spēku zaudējušiem

5-18 28/03/2018

Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” nolikums

2-18 17/01/2018

Par Stopiņu novada budžetu 2018. gadam (ar grozījumiem)

20-17 22/11/2017

Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Stopiņu novadā

15-17 27/09/2017

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Stopiņu novadā

12-17 05/07/2017

Stopiņu novada pašvaldības nolikums

14-16 22/02/2017

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

6-17 25/01/2017

Par Stopiņu novada budžetu 2017.gadam

5-17 25/01/2017

Kārtība bērnu uzņemšanai pirmajā klasē Stopiņu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

17-16 14/12/2016

Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā. Konsolidēti.

16-16 14/12/2016

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Stopiņu novadā (Konsolidēti)

11/16 07/12/2016

Kārtība, par pašvaldības atbalstu privātām izglītības iestādēm (privātskolām)

13-16 09/11/2016

Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētam speciālistam

10-16 17/08/2016

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Stopiņu novadā

2-16 27/01/2016

Par Stopiņu novada budžetu 2016.gadam

1-16 27/01/2016

Kārtība, par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam

27-15 16/12/2015

Par Stopiņu novada pašvaldības saistošu noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu

17/15 16/12/2015

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Stopiņu novadā

26/15 16/12/2015

Par atbalsta sniegšanu mūzikas, mākslas, zinātnes un citu sasniegumu veicināšanai Stopiņu novadā

24-15 02/12/2015

Par apbalvojuma "Stopiņu novada Goda Pilsonis" piešķiršanu

18-15 23/09/2015

Stopiņu novada domes 11.07.2008. saistošo noteikumu Nr.53/dp “Detālplānojuma Rīgas rajona Stopiņu novada nekustamajam īpašumam “Āvas” (kad.nr. 80960030044), grafiskā daļa un tās teritorijas izmantošan

12-15 13/05/2015

Par Stopiņu novada pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas

3-15 28/01/2015

Par Stopiņu novada budžetu 2015.gadam

9-14 22/10/2014

Sociālā pakalpojuma aprūpe mājās saņemšanas kārtība Stopiņu novada iedzīvotājiem

11-14 24/09/2014

Stopiņu novada pašvaldības aģentūras STOPIŅU AMBULANCE sniegtie pakalpojumi

8-14 10/09/2014

Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Stopiņu ambulance” nolikums

15-13 27/11/2013

Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību Stopiņu novadā

14-13 27/11/2013

Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Stopiņu novadā

13-13 27/11/2013

Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus

18-13 13/11/2013

Stopiņu novada domes saistošo noteikumu grozījumi sakarā ar pāreju uz eiro

7-13 13/02/2013

Par Stopiņu novada simboliku

19-12 12/12/2012

Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Stopiņu novadā

27-12 28/11/2012

Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Stopiņu novadā

26-12 28/11/2012

Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Stopiņu novadā

24-12 14/11/2012

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Stopiņu novadā

25-12 14/11/2012

Par koku ciršanu ārpus meža Stopiņu novada administratīvajā teritorijā

23-12 27/09/2012

Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Stopiņu novadā

16-12 27/06/2012

Stopiņu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

17-12 27/06/2012

Par Stopiņu novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu

13-12 30/05/2012

Ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu numerācijas norāžu izvietošanas kārtība Stopiņu novadā

2-12 04/04/2012

Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Stopiņu novadā

08-12 29/02/2012

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Stopiņu novadā

13-10 15/12/2010

Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Saimnieks” sniegtie pakalpojumi

12-10 29/09/2010

Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Stopiņu novada teritorijā

05-10 24/02/2010

Par pašvaldības zemes nomu Stopiņu novadā

24-09 11/11/2009

Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Stopiņu novada teritorijā.

23-09 11/11/2009

Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Stopiņu novada teritorijā

06-09 25/03/2009

Par kārtību, kādā izmantojami un apsaimniekojami Stopiņu novada publiskie ūdeņi un to krasti

04-09 25/02/2009

Par pašvaldības nodevām Stopiņu novada teritorijā

03-08 23/01/2008

Stopiņu novada teritorijā esošo kapu uzturēšanas un darbības noteikumi

13-05 12/10/2005

Stopiņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi

14-05 12/10/2005

Par topogrāfiskās informācijas aktualizācijas un izpildshēmu uzmērīšanas kārtību Stopiņu novadā

07-04 30/06/2004

Stopiņu pagasta pašvaldības teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi

Atpakaļ