Navigācija

Ulbrokas bibliotēkas Pētera Brūvera kolekcijas un daiļrades pētniecība

 

Atbalstīta projekta “Ulbrokas bibliotēkas Pētera Brūvera kolekcijas un daiļrades pētniecība” īstenošana, projektu līdzfinansējot no iestādes 2021. gada budžeta līdzekļiem. Projekta iesniedzējs Ulbrokas bibliotēka.

Tēmas prioritāte: Atbilstoši kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un jaunu kultūras tradīciju radīšanas nosacījumiem, tika pieteikta pētniecības projekta nepieciešamība, kas ir plānota kā nozīmīga literārā mantojuma apzināšanas un publicitātes iespēja. Uzmanību pievēršot sava novada vārda meistaram dzejniekam un atdzejotājam Pēteram Brūverim (1957–2011). 

Īss projekta apraksts: Novadnieka dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera piemiņa un literārais mantojums tiek kopts Ulbrokas bibliotēkas organizētajās ikgadējās Dzejas dienās un Bibliotekārajās talkās. Ulbrokas bibliotēka metodiski apkopo informāciju par Pēteru Brūveri un uzsākusi veidot jaunu kultūrtelpu - lasītavu, kur satiekas autora daiļrade, foto liecības, atmiņu stāstu fragmenti, personiski priekšmeti un iedvesmas avoti. Dzejnieka ģimenes dāvinātā Pētera Brūvera kolekcija ietver 346 iespieddarbus, kā arī rokrakstus un darbu uzmetumus.

Iegūtā kolekcija ir unikāls, rosinošs materiāls, lai uz dzejnieka personību un literāro darbību paraudzītos pa jaunam. 2021. gadā tiks īstenota pirmā – pētnieciskā – projekta kārta, veicinot jauna, dzejniekam veltīta satura radīšanu. Projekta ietvaros tiks izpētīta Ulbrokas bibliotēkas jauniegūtā kolekcija. Pieaicinātie pētnieki veidos savu skatījumu uz atsevišķiem dzejnieka daiļrades aspektiem, pievēršoties mītiskajam Pētera Brūvera dzejā, kā arī baltu kopībai – prūšu un lietuviešu tēmai Brūvera daiļradē.  Bibliotēkas uzrunāti, pētniecisko darbu ir piekrituši uzņemties literatūrzinātnieki Janīna Kursīte, Ieva Kalniņa un Ingus Barovskis. Katrs savas nozares speciālists kontekstualizēs Brūvera pienesumu latviskajā kultūrtelpā.

Nepieciešamības pamatojums: Joprojām nav pietiekami apzināta talantīgā, daudzšķautņainā vārsmu un valodas novatora Pētera Brūvera literārā daiļrade. Par dzejnieka personību pieejamā informācija ir fragmentāra un izkaisīta. Uzsākot gatavošanos, autora 65. jubilejai 2022. gada 24. aprīlī, Ulbrokas bibliotēka veicina jauna, dzejniekam veltīta satura radīšanu. Kultūrvēsturiskā mantojuma un publicitātes nolūkā Ulbrokas bibliotēkas lasītavas telpās nepieciešams izpētīt jauniegūto kolekciju un pētnieku darbības rezultātā radīt jaunu zinātnisku saturu, kas kalpotu plašākai zināšanu tālāknodošanai un sabiedrības informēšanai. 

Mērķi: 

  • atklāt vietējā literārā mantojuma rakstniecības vērtības un rosināt sabiedrību sarunām par literatūras emocionālo nozīmību, atbildību un piederību kultūrtelpai;
  • pētīt Pētera Brūvera publicēto un nepublicēto literāro mantojumu, pievēršoties dažādiem autora daiļrades aspektiem;
  • ar iegūtiem materiāliem papildināt multimediālu tematisku izstādi par dzejnieka līdzsvara meklējumiem starp daudzveidīgām radošām aktivitātēm un ikdienas sajūtām kopumā.

Norises laiks: 2021. gada maijs - decembris

Norises vieta: Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka; pētnieku dzīvesvieta.

Paredzamais rezultāts: Autoratlīdzības līgumi par rokrakstu izpēti un autordarbu publikācijas sagatavošanu (~30 000 zīmes).

 

Atpakaļ