Navigācija

Raksti un domraksti par Pētera Brūvera literatūras nozīmību

 

Ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) padomes sēdes lēmumu  17.06.2021 Nr. 2021-2-LIT127 Literatūras nozares projektu konkursā par finansējuma piešķiršanu, ņemot vērā konkursa nolikumā apstiprinātos kvalitatīvos kritērijus, izvērtēts un atbalstīts projekts "Raksti un domraksti par Pētera Brūvera literatūras nozīmību", piešķirot finansējumu EUR 1000.00 apmērā.

Ar VKKF finansēto projektu sarakstu var iepazīties VKKF mājaslapā http://www.vkkf.lv

Projekta finansēšanas līgums ar VKKF ir noslēgts 2021. gada 15. jūlijā. VKKF ir projekta finansētājs. 

Ulbrokas bibliotēka ir viena no nozīmīgākajām vietējās sabiedrības institūcijām, kas apkopo, glabā un nodrošina publicitāti vietējās kultūras mantojumam. Iesaistot vidusskolēnus un pētniekus un radot informāciju, izglītojot kopienu un popularizējot tradicionālo un digitālo resursu pieejamību, tiek jaunradīts kultūras identitātes saturs. Atklātas vietējā literārā mantojuma rakstniecības vērtības un rosināta sabiedrība sarunām par literatūras emocionālo nozīmību, atbildību un piederību kultūrtelpai. 

Virsmērķis: Pētera Brūvera daiļradei veltītas izstādes koncepta, rakstu krājuma manuskripta un domrakstu sagatavošana.

Mērķi: 

  1. pētīt un sagatavot rakstus par Pētera Brūvera publicēto un nepublicēto literāro mantojumu, pievēršoties dažādiem autora daiļrades aspektiem;
  2. veicināt radošumu un interesi par literatūru, iesaistīt vidusskolu jauniešus dzejnieka un valodnieka literārā mantojuma pētnieciskajā darbā, attīstīt domraksta prasmes teksta izklāsta un runas prezentācijā;
  3. atklāt vietējā literārā mantojuma rakstniecības vērtības un rosināt sabiedrību sarunām par literatūras emocionālo nozīmību, atbildību un piederību kultūrtelpai;
  4. gatavot vienu no Pētera Brūvera jubilejai veltītajiem pasākumiem – multimediālu tematisku izstādi, kas plānota 2022. gada pavasarī Ulbrokas bibliotēkā – par dzejnieka līdzsvara meklējumiem starp daudzveidīgām radošām aktivitātēm un ikdienu pārmaiņu laikmetā;

Uzdevumi: 

  1. apzināt kolekcijā ietilpstošos iespieddarbus un rokrakstus, uzmetumus, melnrakstus, sistematizēt, sakārtot un aprakstīt tos (Ieva Kalniņa, Ulbrokas bibliotēka);
  2. analizēt Pētera Brūvera kolekcijas materiālus, izstrādājot pētījumu par šo kolekciju un iespējamo jaunpienesumu dzejnieka daiļradei un tās pētniecībai (Ieva Kalniņa);
  3. izstrādāt pētījumu par tēmu mītiskais Pētera Brūvera dzejā (Ingus Barovskis);
  4. izpētīt Pētera Brūvera ietekmes starpkultūru kontekstā – Prūšu un lietuviešu tēma Brūvera daiļradē (Janīna Kursīte);
  5. iesaistīt vidusskolu izglītojamos domrakstu konkursā par Pētera Brūvera radošo darbību dzīves laikā. 

Finansiālais pamatojums.

Izvēlētais un finansiāli atbalstāmais darbības virziens ir specifisks un netradicionāls resursu apzināšanas, apkopošanas un radīšanas ziņā. Atšķirīga pieeja, lai uz dzejnieka personību un literāro darbību paraudzītos pa jaunam gan no literatūrpētnieka skatu punkta, gan ar jauna cilvēka acīm.

Nozīmīgs papildinājums Pētera Brūvera lasītavas esošajiem resursiem. Veidojot nebijušu rakstu krājumu - pirmvariantu, kurā apkopoti raksti un domraksti, kas izstrādāti, izpētot Pētera Brūvera kolekciju, daudzveidīgos daiļrades aspektus un iepazīstot personības radošo dzīvi - dzejnieks, atdzejotājs, valodnieks, fotogrāfs, gleznotājs, literārais konsultants un redaktors.

DARBĪBAS PROGRAMMA

2021. gada jūnija beigas - Projekta 1. kārtas darbu uzsākšana. Partneru informēšana un sadarbības līgumu slēgšana.

2021. gada jūlijs – novembris - Pētnieciskā darba veikšana. Rakstu sagatavošana.

2021. gada septembris – novembris - Tematiskās izstādes koncepcijas izstrāde. Materiālu atlase.

2021. gada septembris – novembris - Skolu darba uzdevumu uzsākšana. Domraksta temata izvēle, plāna izstrāde. Domrakstu atlase. Foto materiāla sagatavošana.

2021. gada decembris - Atskaišu sagatavošana un iesniegšana, projekta 1. kārtas noslēgums.

Atpakaļ