Navigācija

Darbības raksturojums

 

Darbības raksturojums

Ulbrokas bibliotēka ir Stopiņu novada pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. 

Bibliotēkas darbības mērķis un uzdevumi:

 • veikt pastāvīgu, nepārtrauktu izglītības nodrošinājumu iedzīvotāju tālākizglītības un mūžizglītības apguvē,  atbalstot visu vecumu  interešu izglītību un attīstot informācijpratību, izmantojot informāciju un komunikācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas;
 • nodrošināt jaunas zināšanas, piedāvājot kvalitatīvus krājumus – grāmatu krājuma komplektēšana, datubāzu un elektronisko dokumentu piekļuve, audio vizuālo dokumentu piedāvājums, seriālizdevumu informatīvais un interešu nodrošinājums;
 • uzturēt un pilnveidot informācijas tehnoloģijas infrastruktūru un informācijas sistēmas – nodrošināt datoru un programmatūru pieejamību un uzziņu meklēšanu bibliotēkā pieejamajās bezmaksas nacionālajās un starptautiskajās datubāzēs; 
 • iesaistīt iedzīvotājus kultūras norisēs, kur bibliotēkai kā kultūras institūcijai ir pamatatbildība kultūras mantojuma apzināšanā un popularizēšanā, literatūras un lasīšanas iemaņu pilnveidē;   
 • nodrošināt automatizētu grāmatu izsniegšanu – saņemšanu;
 • veidot jaunus projektus un iniciatīvas.

Stopiņu novada ULBROKAS BIBLIOTĒKAS BEZMAKSAS PAKALPOJUMI:

•    bibliotēkas lietotāju pierakstīšana;
•    bibliotēkas apmeklējums un darba kārtība, krājuma un informācijas meklēšanas iespējas;
•    grāmatu, seriālizdevumu un audiovizuālo materiālu izsniegšana atbilstoši bibliotēkas lietošanas noteikumiem;
•    izdevumu meklēšana elektroniskajā katalogā, rezervēšana, pagarināšana un konsultēšana; 
•    bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu piegāde Pierīgas starpbibliotēku abonementa kārtā;
•    bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
•    novadpētniecības materiālu izmantošana;
•    uzzināt jaunāko grāmatu piedāvājumu;
•    izglītojoši interaktīvi pasākumi;
•    tematiskas tikšanās ar pirmsskolas un skolu audzēkņiem;
•    tematiskās izstādes un ekskursijas;
•    literāri tematiskie vakari un diskusijas par sabiedrībā aktuālām tēmām;
•    teātra apmeklējumu organizēšana;
•    iespēja piedalīties citu Pierīgas reģiona organizāciju un iestāžu organizētajos pasākumos

Bibliotēkas darbinieki atlasa un sagatavo:

•    tematiskās uzziņas klātienē un ar e-pasta starpniecību no nacionālajām un starptautiskajām datubāzēm un citiem autoritatīviem elektroniskiem avotiem;

INFORMĀCIJAS TEHNALOĢIJAS BEZMAKSAS PAKALPOJUMI:

•    6 datoru darbstacijas un programmatūras nodrošinājums;
•    piekļuve  internetam;
•    Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs;
•    bibliotēkā pieejamās bezmaksas datubāzes;
•    dokumentu un fotoattēlu skenēšana; 
•    iespieddarbu kopēšana no Ulbrokas bibliotēkas krājuma; 
•    tiešsaistes saraksta ar noderīgām tīmekļa vietnēm izmantošana;
•    E-prasmju un informācijas apguve semināru un praktisko nodarbību veidā;
•    izglītojoši interaktīvu datorspēļu popularizēšana

Bibliotēkas darbinieki sniedz konsultācijas:

 • Datora lietošanas pamatos;
 • Interneta lietošanas pamatos - 
 • - informācijas izguve no interneta,
 • - informācijas saglabāšana un nosūtīšana, izmantojot e-pastu,
 • - Microsoft Office dokumentu noformēšana,
 • - Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas elektroniskais katalogs: http://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx
 • bibliotēkas pieejamo bezmaksas datubāzu lietošana;
 • komunālo maksājumu un rēķinu elektroniskas apmaksas procesos internetbankā.

MAKSAS PAKALPOJUMU veidi un cenas Ulbrokas bibliotēkā 

Atpakaļ