Navigācija

Darbības raksturojums

 

Darbības raksturojums

Ulbrokas bibliotēka ir Stopiņu novada pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. 

Bibliotēkas darbības mērķis un uzdevumi:

  • veikt pastāvīgu, nepārtrauktu izglītības nodrošinājumu iedzīvotāju tālākizglītības un mūžizglītības apguvē,  atbalstot visu vecumu  interešu izglītību un attīstot informācijpratību, izmantojot informāciju un komunikācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas;
  • nodrošināt jaunas zināšanas, piedāvājot kvalitatīvus krājumus – grāmatu krājuma komplektēšana, datubāzu un elektronisko dokumentu piekļuve, audio vizuālo dokumentu piedāvājums, seriālizdevumu informatīvais un interešu nodrošinājums;
  • uzturēt un pilnveidot informācijas tehnoloģijas infrastruktūru un informācijas sistēmas – nodrošināt datoru un programmatūru pieejamību un uzziņu meklēšanu bibliotēkā pieejamajās bezmaksas nacionālajās un starptautiskajās datubāzēs; 
  • iesaistīt iedzīvotājus kultūras norisēs, kur bibliotēkai kā kultūras institūcijai ir pamatatbildība kultūras mantojuma apzināšanā un popularizēšanā, literatūras un lasīšanas iemaņu pilnveidē;   
  • nodrošināt automatizētu grāmatu izsniegšanu – saņemšanu;
  • veidot jaunus projektus un iniciatīvas.

 

Atpakaļ