Svētku pabalsts bērniem

19/12/2011

1.Bērniem invalīdiem - 50,00 LVL (piecdesmit latu, 00 sant.) katram bērnam. Bērnu vecāki pabalstu saņem kasē vai pēc personas lūguma ieskaitot norādītajā bankas kontā.

2.Aizbildņu ģimenēs esošajiem bērniem - 50,00 LVL (piecdesmit latu, 00 sant.) katram bērnam. Aizbildņi pabalstu saņem kasē.

3. Audžuģimenēs ievietotajiem bērniem - 50,00 LVL (piecdesmit latu, 00 sant.) katram bērnam. Audžuģimenes pabalstu saņem norādītajā bankas kontā.

4. Bērniem bāreņiem, pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās kuri mācās - 50,00 LVL (piecdesmit latu, 00 sant.) katrai personai. Personas pabalstu saņem norādītajā bankas kontā.

5. Trūcīgo ģimeņu bērniem, kuriem spēkā piešķirtais statuss uz lēmuma pieņemšanas brīdi - 50,00 LVL (piecdesmit latu, 00 sant.) katram bērnam. Bērnu vecāki pabalstu saņem kasē vai pēc personas lūguma ieskaitot norādītajā bankas kontā.

6. Maznodrošināto ģimeņu bērniem, kuriem spēkā piešķirtais statuss uz lēmuma pieņemšanas brīdi - 30,00 LVL (trīsdesmit latu, 00 sant.) katram bērnam. Bērnu vecāki pabalstu saņem kasē vai pēc personas lūguma ieskaitot norādītajā bankas kontā.

Ja persona pieder pie vairākām sociālajām grupām, pabalsts tiek izmaksāts par piederību vienai sociālajai grupai.

Pabalstus izmaksāt saskaņā ar Stopiņu novada domes Sociālā dienesta sniegto informāciju par personām, kuras ir tiesīgas saņemt minētos pabalstus.

Saņemot pabalstu kasē, jāuzrāda: pase, trūcīgās / maznodrošinātas ģimenes izziņa. Pamatojums: Stopiņu novada domes 2007.gada 30.maija saistošie noteikumi Nr.1/07 „Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību” 22., 23.p.

Izmaksa Stopiņu novada domes kasē no 2011.g.19.decembra – pirmdienās no plkst. 11.00-19.00; otrdienās, trešdienās no plkst.9.00-17.00; ceturtdienās no plkst.9.00-18.00; piektdienās no plkst.9.00-16.00

Sociālā dienesta vadītāja Ilma Lāčgalve

Tālr. 67910792; mob.26644134