Stopiņu novada Sociālā dienesta darbinieki pilnveido savas zināšanas, piedaloties dažādos projektos

06/12/2012

Četri sociālie darbinieki šā gada vasarā piedalījās ESF projektā. Mācību kursu „Projektu vadība” un „Starptautisko partneru piesaiste un kopīgo projektu izstrāde” ietvaros tika apgūtas zināšanas par projektu rakstīšanu un realizēšanu, kā arī partneru piesaistes stratēģijām. Viens mācību kurss noritēja angļu valodā. Pateicoties dalībai augstākminētajos mācību kursos, Stopiņu novada domes Sociālā dienesta darbinieki sagatavoja un iesniedza jaunu un inovatīvu projekta pieteikumu „Interaktīvā kabineta labiekārtošana Stopiņu novada iedzīvotājiem sociālās funkcionēšanas uzlabošanai”.

Viens no sociālajiem darbiniekiem, kas brīvi pārvalda sešvalodas piedalās starptutiskā projektā - „Intercultural Learning Against Discrimination” (Rustavi, Gruzija). Apmācības organizē “Youth for the World”. Māčibu mērķis ir veikt apmācības par profesionālo nediskriminācijas praksi darbā ar marginalizētām grupām vietējā un starptautiskajā līmenī. Apmācībās pārstāvētās dalībvalstis – Rumānija, Polija, Armēnija, Grieķija, Baltkrievija, Moldāva, Gruzija, Ukraina, Vācija un Latvija. Rezultātā dalībniekiem tiks uzlabotas nediskriminācijas prasmes darbā ar dažādām mērķa grupām, kā arī veicinās solidaritātes principu darbā ar šīm mērķa grupām.

Sociālā dienesta darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem no 2011. gada septembra piedalās projektā un gūst vērtīgas zināšanas, kuras nepieciešams pielietot praksē “Sociālais darbs ar vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenēm/bērna kā cietušā aizsardzība un sociālpsiholoģiskā palīdzība,” kas vēl turpināsies līdz 2013.gada maijam.

Divas sociālās darbinieces no 2012.gada 17.oktobra līdz 2013.gada 16. janvārim mācās centrā “Dardedze,” psiholoģes un sociālā darbinieka vadībā – atbalsta un informatīvo grupu vadīšanā vecākiem, ar mērķi iesaistīt vecākus izglītošojā apmācību kursā – “Bez pēriena. Kā ar mīlestību un cieņu noteikt bērnam robežas.” Apmācību izmaksas tiek segtas no Eiropas Komisijas Daphne III programmas finansēta projekta “Māja bez vardarbības ikvienam bērnam” un OAK fonda finansēta projekta “Bērnība bez vararbības - labāka bērnu tiesību aizsardzības sistēma Austrumeiropas valstīs”

Trīs sociālie darbinieki šobrīd izmanto iespēju piedalīties ESF aktivitātē -  “Veselības aprūpes un veicināšnas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana”,  kur tālākizglītības programmas ietvaros “Veselības veicināšana un veselības veicināšanas darba organizācija” apgūst sabiedrības veselības teorētiskos aspektus, informāciju par galvenajiem politikas plānošanas dokumentiem, sabiedrības veselības situāciju Latvijā, ar mērķi gūt zināšanas par veselības veicināšanas darba organizēšanu pašvaldībā un par saskarsmes argumentācijas prasmēm veselības veicināšnas darba organizēšanā, sadarbībā ar veselības veicināšanas iestādēm.

Arī šogad Sociālais dienests ir iesaistījies Latvijas Sarkanā Krusta un Eiropas komisijas programmā - pārtikas paku realizācijā vistrūcīgākajām personām. Līdz 2012. gada decembrim ir izsniegtas 1750 pārtikas pakas. Arī 2013. gadā ir plānots piedalīties pārtikas paku izsniegšanā vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem.

I.Lāčgalve, Sociālā dienesta vadītāja