Skolēnu vecāku ievērībai!

26/08/2011

1. Piešķirt vienreizējos pabalstus skolas piederumu iegādei 2011./2012. m.g. šādām sociālajām grupām:

1.1. Trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu skolniekiem – 30,00 Ls (trīsdesmit lati, 00 sant.) katram skolniekam;

1.2. Audžuģimenēs ievietotiem bērniem – 50,00 Ls (piecdesmit lati, 00 sant.) katram bērnam;

1.3. Personām, bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kuri mācās – 50,00 Ls (piecdesmit lati, 00 sant.);

1.4. Aizbildnībā esošiem skolniekiem – 50,00 Ls (piecdesmit lati, 00 sant.) katram skolniekam;

1.5. Ģimenei, kura audzina bērnu invalīdu - skolnieku – 30,00 Ls (trīsdesmit lati, 00 sant.) katram skolniekam.

2. Gadījuma, ja bērns, persona vai ģimene pieder pie vairākām sociālajām grupām, pabalsts tiek izmaksāts par vienu sociālās grupas kategoriju. Šādā gadījumā persona var izvēlēties, kāda veida sociālās grupas pabalstu vēlas saņemt.

3. Personām, kas vēlas saņemt pabalstu, Stopiņu novada domes Sociālajā dienestā jāiesniedz skolas izdota izziņa, no kuras secināms, ka bērns mācās.

4. Piešķirto pabalstu izmaksāt vienreizējā maksājumā Stopiņu novada domes kasē vai pārskaitīt personas norādītajā bankas kontā.

Pamatojums: Stopiņu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību”(Nr.1/07, 30.05.2007.) 7.2.11.p.

Stopiņu novada domes

Sociālā dienesta vadītāja I.Lāčgalve

Tālr. 67910792; mob. 26644134