Par garantēto minimālo ienākumu līmeni trūcīgām ģimenēm Stopiņu novadā

11/02/2013

Ar 2013. gada 1. janvāri stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 913 2.p. “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu,” kas nosaka, ka garantētais minimālais ienākuma līmenis (turpmāk-GMI) personai ir 35 lati mēnesī.  Pašvaldība ir tiesīga noteikt citu garantēto minimālo ienākumu līmeni dažādām iedzīvotāju grupām (piemēram, bērniem, vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem), kas nav zemāks par šo noteikumu 2.punktā minēto ienākumu līmeni un nepārsniedz normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteikto ienākumu līmeni.

Stopiņu novada Sociālais dienests izteica priekšlikumu, par GMI līmeņa paaugstināšanu 2013.gadā Stopiņu novada iedzīvotājiem, nosakot, ka garantētais minimālais ienākums Stopiņu novadā:

1) pensionāriem un invalīdiem ir 90,00 Ls mēnesī;

2) bērniem līdz 18 gadu vecumam 45,00 Ls mēnesī;

3) darbaspējīgiem 40,00 Ls mēnesī.

Garantēto minimālo ienākuma līmeni pašvaldība nodrošina trūcīgām ģimenēm. GMI apmēru aprēķina kā starpību starp pašvaldības noteikto GMI līmeni katram ģimenes loceklim un trūcīgās ģimenes kopējiem ienākumiem.

I.Lāčgalve, Sociālā dienesta vadītāja