Par asistenta pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti

27/03/2013

Asistenta pakalpojumu piešķir:

  bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;

  pieaugušam cilvēkam ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību. Šo atzinumu sniedz, pamatojoties uz invaliditātes ekspertīzes rezultātiem.

Asistenta pakalpojumu piešķir tikai ārpusmājas aktivitātēm.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti vai viņa likumiskajam pārstāvim deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu. Iesniegumā jānorāda:

· vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs vai e-pasta adrese;

· likumiskā pārstāvja personas dati, ja iesniegumu iesniedz cilvēka likumiskais pārstāvis;

· vēlamo asistenta pakalpojuma saņemšanas apjomu, norādot kopējo stundu skaitu nedēļā un konkrētu nedēļas dienu vai dienas, kad asistenta pakalpojums būs nepieciešams (ja tas ir zināms);

· informācija par to, vai cilvēks saņem asistenta pakalpojumu vai pabalstu par asistenta izmantošanu Eiropas Savienības finansēto projektu ietvaros;

· vēlamā asistenta pakalpojuma sniedzēja vārds un uzvārds (ja tas ir zināms);

· informācija, vai izglītības iestāde vai dienas aprūpes centrs nodrošina cilvēka nokļūšanu pakalpojuma sniegšanas vietā un atpakaļ.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

·  likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa cilvēka ar invaliditāti likumiskais pārstāvis;

· VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību pieaugušajam vai VDEĀVK izsniegtu atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem bērniem;

· institūcijas apliecinājumu par cilvēka dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums. Šo apliecinājumu, ko izsniegusi institūcija, kas organizē pasākumus ārpus mājokļa (piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem), iesniedz, ja persona vēlas saņemt asistenta pakalpojumu regulārai iesaistei sociālajos pasākumos, kura apjoms pārsniedz 10 stundas nedēļā;

· darba devēja apliecinājumu, ka cilvēks strādā (ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja);

· izglītības iestādes apliecinājumu, ka cilvēks mācās (apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē);

· dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja apliecinājumu, ja cilvēks apmeklē šīs institūcijas.

Asistenta pakalpojuma apjomu nosaka, ņemot vērā šādus kritērijus (stundas nedēļā un kopā, bet nepārsniedzot 40 stundas nedēļā):

 strādā algotu darbu - 15;

 mācās –10 (tikai mācību gada vai sesijas laikā);*

 regulāri apmeklē dienas aprūpes centru –10;

 regulāri (ne retāk kā divas reizes nedēļā) iesaistās dažādās aktivitātēs ārpus mājokļa: ceļš – 10 + atbalsts aktivitātēm - 10;

 regulāri (ne retāk, kā reizi nedēļā) saņem ārstniecības pakalpojumus –20;

 neregulāri iesaistās dažādās aktivitātēs - 10;

 vienreizēji pasākumi – izvērtē sociālais dienests.

* līdz 40 – cilvēkiem ar I gr. redzes invaliditāti augstskolās.

Asistenta pakalpojuma pieprasīšana līdz 10 stundām nedēļā neregulāriem pasākumiem, t.sk. brīvā laika pavadīšanai, notiek bez pamatojuma un sniegtos asistenta pakalpojumus nevajag pierādīt. Tas nozīmē, ka par šo laiku nav jāiesniedz nekādas izziņas.

Pašvaldība ar asistentu slēdz darba līgumu vai uzņēmuma līgumu.

Asistenta pienākumu var veikt arī cilvēka ar invaliditāti radinieks, tuvinieks vai cits cilvēks, kuram ir pieredze saskarsmē ar cilvēku ar invaliditāti un kuram cilvēks uzticas.

Asistentam maksā Ls 1,20 stundā  pirms nodokļu nomaksas.

 Ilma Lāčgalve, Sociālā dienesta vadītāja

Sociālā dienesta tālrunis uzziņām 67910792, mob.26644134