• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Projekti
  • /
  • Stopiņu novada dome izsludina Stopiņu novada pašvaldības projektu finansēšanas konkursu

Stopiņu novada dome izsludina Stopiņu novada pašvaldības projektu finansēšanas konkursu

20/04/2012

Konkursa mērķi ir sekmēt vietējas nozīmes projektu realizēšanu Stopiņu novada iestādēs un citās Stopiņu novada iedzīvotājiem un viesiem publiski brīvi pieejamās vietās Stopiņu novadā; veicināt iedzīvotāju līdzdalību Stopiņu novada dzīves norisēs; finansiāli atbalstīt izglītības, kultūras, dažādu sociālo grupu, sporta un cita veida aktivitātes, kas saistītas ar Stopiņu novada iedzīvotāju dzīves aktivizēšanu un uzlabošanu.

Piedalīties Konkursā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var jebkura Uzņēmumu reģistrā reģistrēta nevalstiska organizācija, komersants, pašvaldības un valsts iestāde vai institūcija, kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu.

Stopiņu novada domes finansējums vienam projektam nepārsniedz 300,00 Ls.

Projekta atbalstāmās izmaksas ir projekta norises vietas nomas izmaksas; projekta īstenošanai nepieciešamo materiālu iegāde un aprīkojuma noma; ekspertu izmaksas (tai skaitā, lektoru, pasniedzēju atalgojums). Projekta neatbalstāmās izmaksas ir organizāciju pamatdarbības nodrošināšana, materiālu tehniskās bāzes uzlabošana un pamatlīdzekļu iegāde; projekta pieteicēja administratīvās izmaksas; izmaksas, kuras projektā finansē no citiem finanšu avotiem; pabalsti, prēmijas, naudas balvas, komandējumi un citi līdzīgi maksājumi;  prezentācijas izdevumi; procentu maksājumi, zaudējumu atlīdzības un parādu dzēšana.

Projekta pieteikumu iesniegšana no 2012.gada 25.aprīļa līdz 2012.gada 25.maijam, ieskaitot. Projekta īstenošanas laiks līdz 2012.gada 31.decembrim.

Projekti jāiesniedz Stopiņu novada domē 2.stāvā sekretārei, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā drukātā formātā un elektroniski jānosūta uz e-pasta adresi: novada.dome@stopini.lv.

Par Konkursa rezultātiem visi projektu pieteicēji tiek rakstiski informēti 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, nosūtot informāciju uz projektu pieteikumos norādītājām e-pasta adresēm. Informācija par atbalstītajiem projektiem un to īstenošanai piešķirto finansējumu tiek publicēta Stopiņu novada mājas lapā www.stopini.lv.

Papildus informācija pa tālr.: 67910771, 67910506.

Projektu konkursa Nolikums un pieteikuma veidlapas. 

Stopiņu novada pašvaldība