Biedrības „Stopiņu un Salaspils partnerība” paziņojums

08/07/2013

„Stopiņu un Salaspils partnerība”izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadam pasākumā „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” 2009.-2013.gadam

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 9.augusta līdz 2013.gada 9.septembrim

5.kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir  63 574.51 LVL

Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības „Stopiņu un Salaspils partnerība” birojā (Institūta iela 1c, Ulbroka, Stopiņu novads, tālr.26330025, Santa Podgaiska; vai Līvzemes iela 8, Salaspils, tālr.26738287, Ruta Ilgaža). Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana4.prioritārajā virzienā. „Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:

 

Aktivitāte „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”:

1. Rīcība: Teritoriju, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība

Mērķis: Ar zivsaimniecību saistītu teritoriju attīstība un dzīves vides uzlabošana.

Šī rīcība tiks izsludināta vietējām pašvaldībām, biedrībām, nodibinājumiem, komersantiem.

Paredzamais finansējuma apjoms no programmas EZF ir 28 843.19LVL

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam biedrībā, nodibimājumiem, komersantiem - 20 000 LVL, pašvaldībai – 70 000 LVL

Piedāvātie risinājumi:

Veicināt teritoriju, kurās notiek zivsaimniecības darbība attīstība un vides sakārtošana.

- Veicināt satiksmes attīstību partnerības teritorijā.

-Uzlabot zivsaimniecībā iesaistīto personu darba un dzīves vidi.

Palielināt vietējo iedzīvotāju vēlmi dzīvot šajās teritorijās.

- Izbūvēt vai rekonstruēt pašvaldības ceļus.

- Veikt veloceliņu un gājēju celiņu izbūvi.

- Labiekārtot sporta, aktīvas atpūtas un kultūras objektus un teritorijas.

- Uzlabot brīvā laika pavadīšanas iespējas, aktīvās atpūtas un sporta pieejamību un dažādu kultūras pasākumu kvalitāti.

Šajā  rīcībā VRG kā prioritāti ir izvirzījusi  pašvaldības ceļu būvniecību vai rekonstrukciju.

 

Aktivitāte: Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība

2. Rīcība: Tūrisma pakalpojumu dažādošanai un kvalitātes paaugstināšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana.

Mērķis: ir tūrisma pakalpojumu pilnveidošana.

Šī rīcība tiks izsludināta biedrībām, nodibinājumiem un komersantiem.

Paredzamais finansējums no programmas EZF  ir 34 731.32 LVL

Viena projekta maksimālais attiecināmo izmaksu apjoms 20 000.00 LVL

Piedāvātie risinājumi:

- Paaugstināt lauku vides kvalitāti, sakārtot un labiekārtot teritoriju, apkārtējo vidi.

- Veicināt iedzīvotāju sadarbība lauku vides attīstībā.

- Aktivizēt iedzīvotājus sakopt publiskās un privātās teritorijas.

- Kultūrvēsturisko objektu, parku, rekreāciju vietu izveidi.

-Kopīgu vai vienotu apskates vai atpūtas vietu maršrutu ieviešana, dažāda veida sasniedzamībai (velo, moto, auto, pastaigas, izjādes), ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus.

- Sabiedrisko pasākumu organizēšana teritorijas apmeklētības vairošanai.

- Uzlabot tūrisma pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām.

- Pilnveidot vai dažādot tūrisma pakalpojumus. 

Vērtēšanas kritēriji

Katrā Rīcībā iesniegtie projekta iesniegumi tiks vērtēti pēc sekojošiem kopīgiem kritērijiem:

Nr. p.k.

Atbilstības vērtēšanas kritērijs

Maksimā­lais punktu skaits

1.

Projekts ir atbilstošs vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai

2

Ja kritērijs Nr.1. tiek novērtēts ar 0, tad projekts tālāk netiek vērtēts, saņem negatīvu atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts, atzinumā norādot 0 punkti.

2.

Projekta apraksts pierāda vajadzību veikt pārmaiņas un projekta nepieciešamība ir pamatota ar atbilstošiem radītājiem

2

3.

Projekts ir nozīmīgs vietējā sabiedrībā un/vai mērķa grupas pārstāvjiem

2

4.

Projektā ir norādīti atbilstoši un pamatoti sasniedzamie indikatori

2

5.

Projekta budžets ir pamatots un izmaksas atbilstošs pašreizējai tirgus situācijai

2

6.

Projekts veicina sadarbību starp vairākām pašvaldību teritorijām vai dažādām organizācijām/iestādēm/uzņēmumiem

2

7.

Projekta ilgtspēja ir novērtēta un pamatota

2

8.

Projektā tiek plānotas atbilstošas aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai

2

9.

Projekta aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvantitatīvo rezultātu sasniegšanu.

2

10.

Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu Partnerības teritorijā

2

 

Maksimālais punkti skaits:

20

Ja projekts saņem mazāk kā 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita, tad projekts tiek noraidīts kā neatbilstošs Partnerības Attīstības stratēģijai.

Pie vienāda punktu skaita priekšroka tiek dota projektiem, kas tiek realizēti ārpus novadu centriem, kuros pieejamas līdzīgas aktivitātes, kā arī gadījumā, ja vienas pašvaldības teritorijā vietējās iniciatīvas grupas iesniegušas vairākus projektus, priekšroku dodot projektam, kas ir vienīgais savā teritorijā, lai nodrošinātu vienmērīgu teritorijas attīstību.

Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības vērtēšana notiek, piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritērijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0= “neatbilst”, 0,5 = “vāji”, 1 = “apmierinoši”, 1.5 = “labi”, 2 = “ļoti labi”), izņemot 1.punktu, kurā liek 0 vai 2 (0 – neatbilst, 2 – atbilst).

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Biedrības„Stopiņu Salaspils partnerība” birojā (Institūta iela 1c, Ulbroka, Stopiņu novads, vai Līvzemes iela 8, Salaspils ).

Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv, partnerības mājas lapā www.stopini-salaspils.lv un pašvaldību mājas lapās  www.stopini.lv; www.salaspils.lv 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība „Stopiņu un Salaspils partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 9.augusta līdz 2013.gada 9. septembrim

6.kārtā pieejamais publiskais finansējums ir  24 041,00 LVL

Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības „Stopiņu un Salaspils partnerība” birojā (Institūta iela 1c, Ulbroka, Stopiņu novads, tālr.26330025, Santa Podgaiska; vai Līvzemes iela 8, Salaspils, tālr.26738287, Ruta Ilgaža). Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiksLauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 411.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:

Aktivitātes:

3.1. Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.

3.2 Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un  pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai. (“pārstrāde” ir jebkura darbība, tostarp karsēšana, kūpināšana, konservēšana, nogatavināšana, žāvēšana, marinēšana, ekstrakcija, ekstrūzija vai vairāki šie procesi kopā, kas būtiski izmaina sākotnējo produktu).

1. Rīcība: Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde.

Mērķis - Veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem, tādejādi veicinot mājražošanas attīstību un konkurētspēju biedrības “Stopiņu un Salaspils Partnerība” darbības teritorijā.

Pieejamais finansējums 24 041,00LVL;

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 20 000 LVL

Iespējamie risinājumi atbilstoši 2011.gada 4.oktobra MK noteikumu Nr.764 3.1.aktivitātei:

Projektus var iesniegt juridiskas un fiziskas personas, kas reģistrētas PVD un ražo (vai plāno izveidot saimniecību, lai uzsāktu ražošanu) Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecības produktus, un audzē tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums.

Atbalsta pretendents nedrīkst būt saņēmis atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”.

Iespējamie risinājumi atbilstoši 2011.gada 4.oktobra MK noteikumu Nr.764 3.2.aktivitātei:

Projektus var iesniegt fiziskas un juridiskas personas (mājražotāji), kas reģistrējušās PVD un nodarbojas vai plāno nodarboties ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (izņemot zivsaimniecības produktus).

Atbalsta pretendents nedrīkst būt saņēmis atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumā „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”.

 

Vērtēšanas kritēriji

Katrā Rīcībā iesniegtie projekta iesniegumi tiks vērtēti pēc sekojošiem kopīgiem kritērijiem:

Nr. p.k.

Atbilstības vērtēšanas kritērijs

Maksimā­lais punktu skaits

1.

Projekts ir atbilstošs vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai

2

Ja kritērijs Nr.1. tiek novērtēts ar 0, tad projekts tālāk netiek vērtēts, saņem negatīvu atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts, atzinumā norādot 0 punkti.

2.

Projekta apraksts pierāda vajadzību veikt pārmaiņas un projekta nepieciešamība ir pamatota ar atbilstošiem radītājiem

2

3.

Projekts ir nozīmīgs vietējā sabiedrībā un/vai mērķa grupas pārstāvjiem

2

4.

Projektā ir norādīti atbilstoši un pamatoti sasniedzamie indikatori

2

5.

Projekta budžets ir pamatots un izmaksas atbilstošs pašreizējai tirgus situācijai

2

6.

Projekts veicina sadarbību starp vairākām pašvaldību teritorijām vai dažādām organizācijām/iestādēm/uzņēmumiem

2

7.

Projekta ilgtspēja ir novērtēta un pamatota

2

8.

Projektā tiek plānotas atbilstošas aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai

2

9.

Projekta aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvantitatīvo rezultātu sasniegšanu.

2

10.

Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu Partnerības teritorijā

2

 

Maksimālais punkti skaits:

20

Ja projekts saņem mazāk kā 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita, tad projekts tiek noraidīts kā neatbilstošs Partnerības Attīstības stratēģijai.

Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības vērtēšana notiek, piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritērijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0= “neatbilst”, 0,5 = “vāji”, 1 = “apmierinoši”, 1.5 = “labi”, 2 = “ļoti labi”), izņemot 1.punktu, kurā liek 0 vai 2 (0 – neatbilst, 2 – atbilst).

Pie vienāda punktu skaita priekšroka tiek dota projektiem, kas tiek realizēti ārpus novadu centriem, kuros pieejamas līdzīgas aktivitātes, kā arī gadījumā, ja vienas pašvaldības teritorijā vietējās iniciatīvas grupas iesniegušas vairākus projektus, priekšroku dodot projektam, kas ir vienīgais savā teritorijā, lai nodrošinātu vienmērīgu teritorijas attīstību. Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Biedrības „Stopiņu un Salaspils partnerība” birojā (Institūta iela 1c, Ulbroka, Stopiņu novads, tālr. 26330025, Santa Podgaiska; vai Līvzemes iela 8, Salaspils, tālr. 26738287 Ruta Ilgaža), kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un partnerības mājas lapā www.stopini-salaspils.lv; un pašvaldību mājas lapās:  www.stopini.lv un  www.salaspils.lv