Stopiņu novada pašvaldība pārdod atklātās izsolēs vairākus nekustamos īpašumus

20/08/2019

1.  Nekustamo īpašumu “Kalnapsītes”, Stopiņu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 005 0509 ar kopējo platību 5,99 ha platībā ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  savrupmāju apbūves teritorija (95%) un dabas un apstādījumu teritorija (5%).
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 240000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 13. septembrī plkst.10:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 
IZSOLES NOLIKUMSINFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMU.

2. Nekustamo īpašumu ”Lejasapsītes”, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 005 0092 ar kopējo platību 8,33  ha ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  savrupmāju apbūves teritorija un dabas un apstādījumu teritorija.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 350000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 13. septembrī, plkst.10:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 
IZSOLES NOLIKUMSINFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMU.

3. Nekustamo īpašumu ”Lielskultes”, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 002 0520 ar kopējo platību 1,8  ha ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  Publisko iestāžu apbūves teritorija.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 100000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 13. septembrī, plkst. 11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 
IZSOLES NOLIKUMSINFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMU.

4. Nekustamo īpašumu Granīta iela 13D, Rumbula, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 007 0091 ar kopējo platību 2,42  ha ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi- ražošanas teritorija.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 70000.00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 13. septembrī, plkst. 11:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 
IZSOLES NOLIKUMSINFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMU.

5. Nekustamo īpašumu Priedkalnu iela 17A, Dreiliņos, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 002 1351 ar kopējo platību 0,5  ha ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-–savrupmāju apbūves teritorijā (DzS ~92%) un ūdeņu teritorija (Ū~8%).
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 50000.00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 13. septembrī, plkst. 12:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 
IZSOLES NOLIKUMSINFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMU.

6. Nekustamo īpašumu starpgabalu Dzirnavas Nr.8, Līčos, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 001 0235 ar kopējo platību 388  m2 ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi—lauksaimniecības teritorija.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 3182.00 EUR, izsoles solis 100.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 13. septembrī, plkst. 12:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 
Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes vienības (starpgabalu) ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam un ir nostiprinātas zemesgrāmatā.  
IZSOLES NOLIKUMSINFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMU.