Stopiņu novada pašvaldība pārdod atklātā izsolē nekustamo īpašumu ''LIELSKULTES''

12/06/2019

Stopiņu novada pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu ”Lielskultes”, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 002 0520 ar kopējo platību 1,8  ha ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  Publisko iestāžu apbūves teritorijā.

Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Sākumcena: 100000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 

Izsole notiks 2019.gada 28. jūnijā, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

IZSOLES NOTEIKUMIATRAŠANĀS VIETAFOTO


Lai redzētu lielāku, uzklikšķiniet uz attēla.