Stopiņu novada pašvaldība aicina bērnus un jauniešus pieteikties darbam vasarā

12/04/2019

Stopiņu novada dome aicina bērnus un jauniešus no 13 līdz 18 gadiem pieteikties darbam vasarā.

Jauniešiem tiks piedāvāts piedalīties labiekārtošanā Stopiņu novada administratīvās teritorijas ciemos: Ulbrokā, Upeslejās, Sauriešos, Rumbulā. Darbs tiks nodrošināts bērniem un jauniešiem no pilniem 13 līdz 18 gadiem, kuri mācās vispārizglītojošās skolās klātienē un kuru dzīvesvieta uz 2019. gada 1. janvāri ir deklarēta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Darba pienākumos ietilps labiekārtošana, tai skaitā: zālienu apmaļu attīrīšana no smiltīm, krūmu attīrīšana no smiltīm, atvašu nogriešana ar dārza grieznēm, dārza (gājēju) celiņu slaucīšana, solu vietu attīrīšana no smiltīm, nejaušu atkritumu savākšana zālienos, pievestas augsnes izlīdzināšana, zāliena ravēšana, slaucīšana, nopļautās zāles sagrābšana, ūdenstilpju krastu sakopšana, dārza (gājēju) celiņu apmaļu izlīdzināšana, ravēšana, puķu dobju, koku un krūmu apdobju ravēšana, izlīdzināšana, augu laistīšana, augsnes uzrakšana, laukumu virsmu nolīdzināšana, neiesaiņotas kravas pārvietošana ar maza tilpuma palīgierīcēm, dažādu kravu izkraušana un iekraušana autotransportā, solu virsmu tīrīšana, krāsošana, malkas pārvietošana, kraušana, pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekojamās teritorijas sakārtošana, laukumu, skvēru, parku, kantoru un tamlīdzīgu telpu uzkopšana.

Darbinieki tiks nodrošināti ar darba aizsardzības līdzekļiem un darba instrumentiem no pašvaldības budžeta šādiem mērķiem paredzētiem resursiem.

Noteiktā minimālā stundu tarifa likme, darba alga tiks izmaksāta no Stopiņu novada pašvaldības pamatbudžeta. Bērniem no 13 līdz 18  gadiem darba diena būs 4 darba stundas dienā. Darbs tiks nodrošināts no 2019.  gada 3.  jūnija līdz 28.  jūnijam (ieskaitot), no 1.  jūlija līdz 31.  jūlijam (ieskaitot) un no 1.  augusta līdz 30.  augustam (ieskaitot).

Līgums tiks slēgts tikai uz vienu periodu. Darba samaksa tiks veikta no 2019.  gada 5. jūlija par jūnijā nostrādāto laiku, no 2019. gada 6. augusta par jūlijā nostrādāto laiku un no 2019.  gada 5.  septembra par augustā nostrādāto laiku. 

Pieteikumus lūdzam personīgi iesniegt Stopiņu novada domē, 1.  kabinetā, vai elektroniski (www.latvija.lv) līdz 2019.  gada 21. maijam (ieskaitot). 

Piesakoties obligāti jāiesniedz: 

  • rakstisks vecāku iesniegums-piekrišana ; 
  • medicīniskā izziņa; 
  • izziņa no skolas, izņemot Stopiņu novada pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādes; 
  • jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments.

Uzsākot darba tiesiskās attiecības, ir jānoformē un jāiesniedz algas nodokļu grāmatiņa, veicot atzīmi LR Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, norādot ienākumu gūšanas vietu – Stopiņu novada dome, reģistrācijas Nr. 90000067986, un darba līgumā norādīto darba laika periodu. 

Stopiņu novada dome