Stopiņu novada dome pārdod izsolē nekustamo īpašumu Parka ielā 30, Ulbrokā

07/06/2019

Stopiņu novada dome nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Parka iela 30, Ulbrokā, Stopiņu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 003 1148 ar kopējo platību 0,3474  ha platībā ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  Publisko iestāžu apbūves teritorija.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 50000.00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 

Izsole notiks 2019.gada 28. jūnijā, plkst.11:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

IZSOLES NOTEIKUMIATRAŠANĀS VIETAFOTO