Stopiņu novada dome izsludina pašvaldības finansēto projektu konkursu 2019. gadā

11/03/2019

Lai sekmētu iedzīvotāju jaunradi, iesaisti un līdzdalību norisēs, un ar savu pienesumu radītu pievienoto vērtību piedāvāto pasākumu klāstam, Stopiņu novada dome ikgadu organizē pašvaldības finansēto projektu konkursu. 

Projektu konkursa mērķi:

  • sekmēt vietējas nozīmes projektu realizēšanu Stopiņu novada iestādēs un citās Stopiņu novada iedzīvotājiem un viesiem publiski brīvi pieejamās vietās Stopiņu novadā;
  • veicināt iedzīvotāju līdzdalību Stopiņu novada dzīves norisēs;
  • finansiāli atbalstīt izglītības, kultūras, dažādu sociālo grupu, sporta un cita veida aktivitātes, kas saistītas ar Stopiņu novada dzīves aktivizēšanu un uzlabošanu.

Projekta konkursa pieteikumu tēmas ir:

  • veselības izglītība un apmācība;
  • uzņēmējdarbības zināšanas un iemaņas saimnieciskajā darbībā;
  • tūrisma veicināšana, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un jaunu kultūras tradīciju radīšana;
  • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana un pakalpojumu pieejamības veicināšana;
  • vides labiekārtošana, dabas resursu saprātīga izmantošana un vides saglabāšana; 
  • sporta aktivitāšu veicināšana.

Stopiņu novada domes finansējums vienam projektam nepārsniedz 450,00 euro.

Piedalīties Konkursā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var jebkura Uzņēmumu reģistrā reģistrēta nevalstiska organizācija, komersants, pašvaldības un valsts iestāde vai institūcija, kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus vērtē Stopiņu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja. Prioritāri tiks vērtēti iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju, juridisku personu, kuras nav pašvaldības iestādes, iesniegtie projekti.

Aicinām iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un  iesniegt projekta pieteikumu līdz 2019. gada 8. aprīlim ieskaitot. 

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas pieejami: http://stopini.lv/lv/projekti/stopinu-novada-pasvaldibas-finansetie-projekti  Šeit arī varat iepazīties ar iepriekšējos gados realizētajiem projektiem.

Atbildes uz interesējošiem jautājumiem par projektu iesniegšanu un īstenošanu sniedz Stopiņu novada domes projektu vadītāji. Tālrunis informācijai 66104001; 27757387, e – pasts: ingrida.birzniece-ezera@stopini.lv; ilze.klavina@stopini.lv.

Projekta pieteikums jāiesniedz Stopiņu novada domē 1.stāvā Klientu apkalpošanas centrā, sekretārei, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā klātienē (personīgi) un, pārsūtot projektu Word formātā, vai ar elektroniski drošu parakstu nosūtot uz e-pasta adresi novada.dome@stopini.lv līdz 8. aprīlim ieskaitot.

Stopiņu novada dome