• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Pašvaldība
  • /
  • Pieņemts lēmums atbrīvot no līdzfinansējuma maksas UMMS Mākslas dotību attīstības grupu audzēkņu vecākus līdz attālināto mācību procesa atcelšanas laikam

Pieņemts lēmums atbrīvot no līdzfinansējuma maksas UMMS Mākslas dotību attīstības grupu audzēkņu vecākus līdz attālināto mācību procesa atcelšanas laikam

16/11/2020

Stopiņu novada dome konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.5 punktu no 2020. gada 17. oktobra līdz 2020. gada 13. novembrim interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve notiek attālināti vai klātienē tikai individuāli (izņemot personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) vai tikai vienas grupas, klases vai kursa izglītojamiem, kuri vienlaikus nav citu dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamie (izņemot sporta un izglītības iestādes, kurās vienlaikus ar vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu īsteno arī profesionālās ievirzes izglītības programmu). Amatiermākslas un citi mākslinieciskie kolektīvi (tai skaitā kori, orķestri, tautas mūzikas ansambļi, deju un citi tautas mākslas kolektīvi) mēģinājumu procesu īsteno attālināti vai klātienē tikai individuāli (izņemot personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā). 

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas (UMMS) Mākslas dotību attīstības grupas apmeklē pirmsskolas vecuma bērni un UMMS nevar nodrošināt attālinātu mācību procesu šim vecuma posmam. Saskaņā ar Stopiņu novada domes 2012.gada 27.jūnija saistošo noteikumu Nr.17/12 “Par Stopiņu novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu” 2.2.punktu vecāki līdzfinansējumu maksā par 9 (deviņiem) kalendārajiem mēnešiem gadā. Saskaņā ar minēto noteikumu 2.3.punktu līdzfinansējumu maksā vecāki, kuru bērni UMMS apgūst profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības programmas, kuru mācību nodarbības organizē un nodrošina UMMS un saskaņā ar 2.4.1.2.apakšpunktu no līdzfinansējuma ir atbrīvoti bērni citos gadījumos, kas tiek izskatīti domes sēdē.

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 12.panta otro prim daļu, Stopiņu novada domes 2012.gada 27.jūnija saistošo noteikumu Nr.17/12 “Par Stopiņu novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu”  2.3.punktu un 2.4.1.2.apakšpunktu 2020.gada 11.novembra Stopiņu novada domes sēdē tika nolemts atbrīvot UMMS Mākslas dotību attīstības grupu audzēkņu vecākus un bērnu likumiskos pārstāvjus no ikmēneša skolas maksas līdzfinansējuma par laika posmu no 2020.gada 17. oktobra līdz attālināto mācību procesa atcelšanas laikam, ņemot vērā to, ka UMMS Mākslas dotību attīstības grupas apmeklē pirmsskolas vecuma bērni un UMMS nevar nodrošināt attālinātu mācību procesu šim vecuma posmam.

Pamatojums: 11.11.2020., Stopiņu novada domes lēmums (prot.96, p.4.9.)