Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Dambja ielas posma pārbūvei Līčos

08/06/2017

Pamatojoties uz Stopiņu novada domes būvvaldes 06.06.2017.  sēdes lēmumu, no 08.06.2017. līdz 21.06.2017. notiek publiskā apspriešana par plānoto koku ciršanu projekta “Dambja ielas Līčos pārbūve” ietvaros. 

SIA "Tomus" ir izstrādājis būvprojektu "Dambja ielas Līčos pārbūve", kas paredz Dambja ielas posmā no autoceļa P4 līdz Birzītes ielai uzlabot ielas infrastruktūru, izbūvējot un paplašinot asfaltētu ceļa brauktuvi, izbūvējot ietvi, slēgto lietus ūdens atvades sistēmu, automašīnu īslaicīgās stāvvietas un ierīkojot apgaismojumu. 

Projekta realizācijai nepieciešams nozāģēt 46 kokus, kuru stumbra diametrs pārsniedz 15 cm – 21 kļavu, 14 liepas, 5 priedes, 3 apses, 2 sudrabapses un 1 papeli.

Īpaši tiek izvērtēti koki, kuru stumbru apkārtmērs ir lielāks kā noteikts Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 1.pielikumā un informācija par kopumā 13 kokiem ir nosūtīta atzinuma sniegšanai Dabas aizsardzība pārvaldei.

Informācija par 13 izvērtējamiem lielo apkārtmēru kokiem,

Projekta informācijas ģenplāns.

Priekšlikumus rakstiskā veidā var iesniegt līdz 21.06.2017. Stopiņu novada domē, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA “TOMUS”, reģ.nr. 40003993674, adrese Rīga, Lubānas iela 125A - 17, LV-1021.

Kontaktpersona: Stopiņu novada būvvaldes zemes ierīkotāja Nora Puķīte-Babāne, tālr. 67910546, mob.tālr. 20170876, e-pasts: nora.pukite@stopini.lv.

Projekta pasūtītājs: Stopiņu novada dome.