• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Pašvaldība
  • /
  • Paziņojums par izmaiņām darba uzdevumā detālplānojuma izmaiņu izstrādei īpašumam MĀKONĪŠI, Dreiliņi, Stopiņu novads

Paziņojums par izmaiņām darba uzdevumā detālplānojuma izmaiņu izstrādei īpašumam MĀKONĪŠI, Dreiliņi, Stopiņu novads

06/06/2017

Stopiņu novada dome 2017. gada 31. maija sēdē pieņēma lēmumu, (protokols Nr. 100) par izmaiņām 13.04.2016. apstiprinātajā darba uzdevumā  detālplānojuma īpašumam “Mākonīši”, Dreiliņi , Stopiņu novads izmaiņu izstrādei (apstiprināta ar Stopiņu novada domes 31.10.2007. lēmumu, protokols nr. 69  saistošo noteikumu nr. 49/dp).

Detālplānojuma izstrādes mērķis: Detalizēt  un noteikt zemes vienību plānoto (atļauto) izmantošanu, nepieciešamo inženiertehniskās apgādes tīklu izvietojumu, plānoto zemes vienību robežas. Detālplānojuma izmaiņu teritorija: plānotās zemes vienības nr. 1., 2.,4.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs īpašuma “Mākonīši” īpašnieks SIA “Latectus”. 
Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv), detālplānojuma izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”. 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv).